منبع تحقیق درمورد عوامل موثر بر اثر بخشی و فعالیت های بازاریابی

دانلود پایان نامه

عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب از 1 تا 5 امتیاز گرفته است. میانگین آن در گروه نمونه 2.67 می‌باشد. یعنی بیش از نیمی از پاسخگویان نمره بیشتر از میانگین فرضی 3 دریافت کرده‌اند .


در مجموع در این تحقیق، میزان عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی پیامهای بازرگانی به عنوان شاخص‌های مهم در جذب مخاطب می باشد که طبق اطلاعات بدست آمده از جدول تمام پاسخگویان تاثیرگذاری این عوامل را بالا ارزیابی کرده اند.
5-1-3- رتبه بندی اهمیت عوامل موثر بر اثر بخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس آزمون فریدمن
نتیجه آزمون فریدمن، شامل دو خروجی می باشد. خروجی اول آماری توصیفی است که میانگین رتبه های هر متغیر را نشان می دهد. هر چقدر میانگین رتبه ها کوچکتر باشد، اهمیت آن متغیر بیشتر است.
خروجی دوم نیز به ترتیب تعداد دادههای هر متغیر، مقدار آماره کای دو، درجه آزادی و sig را ارائه می کند. به دلیل آنکه sig کمتر از 5 درصد استH0 رد شده و ادعای یکسان بودن رتبه(اولویت) این پنج متغیر پذیرفته نمی شود.
قابل ذکر است که آزمون فریدمن تنها به بررسی یکسان بوند متغیرها می پردازد. اگر فرضیه صفر آن رد شود می توان نتیجه گیری کرد که میانگین رتبه ها یکسان نیست ولی هر گونه نتیجهگیری دیگر مانند نتیجه زیر حالت توصیفی دارد و قابلیت اتکا ندارد.
بر اساس این رتبهبندی مشخص می شود که جلب توجه (آگاهی)رتبه اول را دارد و تحریک و تمایل(ایجاد تمایل) در رتبه آخر قرار گرفته است.
5-2-مشکلات و تنگناهای تحقیق
-کمبود منابع فارسی دست اول به خصوص در رابطه با شاخصهای تأثیرگذار بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب ، و عدم دسترسی به همه آنها؛
– همکاری ضعیف برخی از پاسخگویان در خصوص پر کردن پرسشنامه ها ؛
– عدم درک یکسان برخی پاسخگویان از بعضی مفاهیم پرسشنامه، که ممکن است در پاسخ‌های آنان تأثیرگذارد که با توضیحات محقق مرتفع می گردد.
– عدم تمایل برخی از پاسخگویان به تکمیل پرسشنامه، به‌ علت ورود برخی سؤالات به حیطه شخصی و کاری و مشکل جلب اعتماد آنها؛
-گرایش محافظه کارانه پاسخگویان در پاسخ به برخی از سؤالات پرسشنامه؛
– برخی از پاسخ دهندگان در زمان پاسخگویی به سوالات پرسشنامه زمان کافی اختصاص نداده، لذا عدم ارائه نقطه نظرات دقیق و صحیح که معمولا هر اقدام پژوهشی با آن روبرو می شود، به عنوان اولین محدودیت این پژوهش میباشد.
5-3-پیشنهاد های مرتبط با نتایج تحقیق
با توجه به مطالبی که تاکنون ذکر گردید، می توان در دوسته کلی پیشنهاداتی را به متصدیان و بانیان امر تبلیغ ارائه نمود. این دو دسته عبارتند از :
1- پیشنهاد در مورد ساختار و محتوای تبلیغ
2- پیشنهاد در مورد رسانه
5-3-1- پیشنهاد در مورد ساختار و محتوای تبلیغ
1- با توجه به این مطلب که مهمترین گام در هر برنامه ریزی، اعم از برنامه ریزی تبلیغات، مسأله تعریف اهداف می باشد، لذا به افراد ذی ربط در عرصه تبلیغات توصیه می شود که ابتدا بر نامه مدون تر طراحی کنند و سپس، اهداف تبلیغاتی خویش را در هر برهه از زمان به خوبی تعریف کنند و سپس بر اساس آن، فعالیت های بازاریابی و تبلیغات خود را بنا نهند.
در راستای دستیابی به این امر مهم، اگر هدف تبلیغات، معرفی خدمت و یا کالای جدیدی است که مخاطبین از این خدمت جدید، بی اطلاع می باشند، وظیفه برقرار کننده ارتباط ، ایجاد آگاهی است. در اینجا فقط شناخت نام خدمت جدید کافی می باشد. متصدیان مربوطه می توانند این منظور را با پیام های ساده ای که در آن نام خدمت جدید، مرتباً تکرار می شود تأمین نماید .