منبع تحقیق درمورد عوامل موثر بر اثر بخشی و بحث درباره نتایج

دانلود پایان نامه

5-1- خلاصه پژوهش
اصولاً فصل نتیجه‌گیری پیوند زدن ابتدا و انتهای تحقیق با هم، و برجسته کردن نکات مهم تحقیق و ارائه راهکارها بر مبنای آن است. بنابراین، قبل از بحث درباره نتایج پژوهش، مجدداً به ابتدای تحقیق بر می‌گردیم. در فصل نخست و در اهداف تحقیق یادآور شدیم که تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال کلی است:
«بررسی، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثر بخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب »
در ادامه به نتایج بدست آمده از تحقیق اشاره می کنیم :
5-1-1- نتایج ویژگی افراد پاسخگو(سیمای پاسخگویان)
– همانطور که در جدول و نمودار 4-1 نشان داده شده است، بیشترین فراوانی با تعداد 159 نفر و 38 درصد، مربوط به سنین 39-30 سال و کمترین فراوانی با تعداد 80 نفر،20 درصد به 50 سال و بیشتر تعلق دارد. سنین 40 تا 49 سال، 21 درصد پاسخگویان را شامل میشودو همچنین سنین 30 سال به پایین 21 درصد از پاسخگویان را شامل می شود . در مجموع اکثریت پاسخگویان بین سنین 30 تا49 سال می باشند.
– همانطور که در جدول و نمودار4-2 نشان داده شده است بیشترین فراوانی با تعداد 176 نفر و44 درصد مربوط به تحصیلات دیپلم وکمترین فراوانی باتعداد 16نفر و 4 درصد به تحصیلات لیسانس به بالا تعلق دارد. و نیز حدوداً‌ 40 درصد پاسخگویان نیز دارای تحصیلات دیپلم به پایین و همچنین 12 درصد پاسخگویان دارای تحصیلات فوق دیپلم میباشند .
– همانطور که در جدول و نمودار 4-3 نشان داده شده است، بیشترین فراوانی با تعداد 150 نفر و 37.5 درصد مربوط به جنوب تهران، وکمترین فراوانی باتعداد 32 نفر و 8 درصد به مناطق شمال و شرق تعلق دارد. در حدورد 17 درصد پاسخگویان به مناطق غرب و همچنین 29.5 درصد پاسخگویان به مناطق مرکز تعلق دارند .
5-1-2- نتایج توصیفی شاخصهای تأثیر گذار بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب
– اطلاعات مندرج در جدول 4-5 و نمودار 4-4، حاکی از آن است که اکثریت پاسخگویان نمونه (75 درصد)، میزان جلب توجه(آگاهی) بین پاسخگویان را متوسط به بالا ارزیابی کرده اند.
25 درصد میزان جلب توجه(آگاهی) را بین همدیگر کم و بسیار کم بوده است که رقم قابل توجهی می باشد و باید به آن نیز توجه کرد .
در مجموع در این تحقیق، میزان جلب توجه(آگاهی) به عنوان یکی از شاخص‌های مهم تاثیرگذار بر پیام های بازرگانی در جذب مخاطب می باشد که طبق اطلاعات بدست آمده از جدول بین پاسخگویان فضای نسبتاً خوبی حاکم می باشد که نشان دهنده این است تبلیغات پیامهای بازرگانی جهت آگاهی دادن به مردم برای خرید کالاها تا حدی موفق بوده است.
– اطلاعات مندرج در جدول 4-6 و نمودار 4-5، حاکی از آن است که بیش از نیمی از پاسخگویان (82 درصد)، میزان تاثیرگذاری متغیر علاقه در اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب را متوسط به بالا ارزیابی کرده اند.
18درصد میزان تاثیرگذاری متغیر علاقه کم ارزیابی کرده اند که رقم قابل توجهی نمی باشد و میتوان از آن صرفنظر نمود.
در مجموع در این تحقیق، میزان تاثیرگذاری متغیر علاقه به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب می باشد که طبق اطلاعات به دست آمده از جدول، متغیر علاقه تاثیرگذاری نسبتاً بالایی بر جذب مخاطب دارد.
– اطلاعات مندرج در جدول 4-7 و نمودار 4-6، حاکی از آن است که بیش از نیمی از پاسخگویان (78.5 درصد)، میزان تاثیرگذاری متغیر تحریک و تمایل(ایجاد تمایل) در اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب را متوسط به بالا ارزیابی کرده اند.
21.5 درصد میزان تاثیرگذاری متغیر تحریک و تمایل(ایجاد تمایل) را کم و بسیار کم ارزیابی کرده که رقم قابل توجهی می باشد و به آن نیز باید توجه نمود .
در مجموع در این تحقیق، میزان تاثیرگذاری متغیر تحریک و تمایل(ایجاد تمایل) در جذب مخاطب، طبق اطلاعات به دست آمده از جدول از رضایت خوبی برخوردار بوده و مثبت ارزیابی شده است .
– اطلاعات مندرج در جدول 4-8 و نمودار 4-7، حاکی از آن است که بیش از نیمی پاسخگویان نمونه (78.5 درصد)، میزان تاثیرگذاری متغیر سوق دادن(اقدام به خرید) در جذب مخاطب را متوسط به بالا ارزیابی کرده اند.
در مجموع در این تحقیق، متغیر سوق دادن(اقدام به خرید) به عنوان یکی از شاخص‌های مهم یزان تاثیرگذاری در جذب مخاطب می باشد که طبق اطلاعات بدست آمده از جدول بین پژوهشگران بسیار خوب می باشد.
– اطلاعات مندرج در جدول 4-9 و نمودار 4-8، حاکی از آن است که بیش از نیمی پاسخگویان نمونه (5/82 درصد)، میزان عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب را متوسط به بالا ارزیابی کرده اند.