منبع تحقیق درمورد عوامل موثر بر اثر بخشی و اثر بخشی تبلیغات

دانلود پایان نامه

سلیمی (1388) در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی بانک رفاه در جذب حساب های قرض الحسنه میان شهروندان تهرانی در شش ماه دوم سال 1387 به دنبال شناسایی عوامل موثر بر اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی بانک رفاه در جذب حساب های قرض الحسنه میان شهروندان ساکن شهر تهران بوده است. در این تحقیق که از مدل AIDA استفاده شده بود، نتایج حاصل نشان داد که بین متغیرهای وضع فعالیت، تحصیلات، جنس پاسخگویان در رابطه با با افتتاح حساب قرض الحسنه میان شهروندان ساکن شهر تهران بوده است. در این تحقیق که از مدل AIDA استفاده شده بود، نتایج حاصل نشان داد که بین متغیرهای وضع فعالیت، تحصیلات، جنس پاسخگویان در رابطه با افتتاح حساب قرض الحسنه، رابطه کاملاً معنی دار مستقیمی وجود دارد. رابطه معنی داری بین میزان تماشای تبلیغات بانک رفاه و جلب توجه افراد و ایجاد علاقه نسبت به افتتاح حساب وجود دارد، اما چنین رابطه معنی داری بین تمایل افراد به تبلیغات تلویزیونی بانک رفاه وجود ندارد، هر چه میزان تماشای تبلیغات بانک رفاه افزایش یابد، احتمال افتتاح حساب قرض الحسنه توسط پاسخگویان بیشتر می شود و بنابراین ، تبلیغات بر جذب مشتریان اثر مثبتی داشته است.
آقامحسنی فشمی(1388) در پایان نامه خود با عنوان ارزیابی اثر بخشی تبلیغات بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان که با استفاده از مدل AIDA صورت گرفته بود، به این نتیجه دست یافت که تبلیغات بیمه پارسیان برجلب توجه و ایجاد علاقه در مشتریان تاثیر گذار بوده، اما بر ایجاد تمایل در آنها و اقدام (خرید بیمه نامه ) توسط مشتریان تاثیر گذار نبوده است.
مطلب مرتبط :   پایان نامه شستشو دادن و ذخیره سازی


آقای دکتر پاتریکا سورس در مقاله ای از موسسه فنی روچستر (2008) با عنوان (تعیین معیار قرار دادن اثربخشی تبلیغات) بدنبال تعیین معیارهای تبلیغات مورد استفاده برای اندازه گیری تاثیر تبلیغات رسانه ها قرار داده شده است.
هدف اصلی پژوهش تعیین شیوه های اندازه گیری تبلیغاتی درکار خرده فروشان است که با استفاده از رسانه ها قرار داده شده بود. در این تحقیق:
1. انواع رسانه ها مورد استفاده در سال گذشته،
2. نسبت رسانه های قرار داده شده
3. درصد احتمال بودجه اختصاص داده شده
4. ارزیابی تاثیر تبلیغات قرار داده شده خرده فروشان
5. تاثیر تبلیغات در مقایسه با زمانی که به دیگر رسانه های تبلیغاتی مورد استفاده قرار گرفته است.
ایشان در ماه مه، 2007، با 263 خرده فروشان از طریق ایمیل تماس گرفت و خواست برای شرکت در یک مطالعه بر روی تاثیر تبلیغات رسانه ها شرکت کنند .در مجموع از 78 خرده فروش تحقیق انجام گرفت. آزمون chi-square نشان داد که تفاوت معنی داری بین کسانی که معتقد به اندازه گیری اثربخشی آگهی هستند و کسانی که در شرایط معمولی در برنامه های خود از طریق انجام هزینه اقدام میکنند وجود ندارد.
(شکل2-1) مدل مفهومی اثربخشی تبلیغات

ورودی: عواملی که موسسات جهت تبلیغات برای افزایش فروش خود انجام می دهند. این خود شامل متغیرهائی نظیر میزان استفاده ، اعتماد، ماهیت فنی ، محتوای ساختاری و نگرش مخاطب است.
فرآیند: پاسخ های ذهنی حاصل از نمایش تبلیغ به مصرف کننده است. یکی از متغیرهای مهم پاسخهای ذهنی ، همان تغییر نگرش است .
خروجی: به عنوان خروجی در این مدل به نتایج بازار که همان اثربخشی تبلیغات تلویزیونی است توجه می شود.
در این میان عوامل میزان تحصیلات، جنسیت و سطح درآمد مخاطب در نظر گرفته میشود.
2-14- چارچوب نظری تحقیق:
چهارچوب نظری پایه‏ای است که تمام تحقیق بر روی آن بنا می‏شود. در چارچوب نظری، متغیرهای مهم و مؤثری که در ارتباط با مسئله تحقیق دخیلاند شناسایی و ارتباط بین آنها به صورت منطقی توصیف می‏شود، طوری که به عنوان راهنمایی برای تبیین و تشریح مسئله تحقیق عمل کند.
در این بخش، محقق از میان دیدگاه‏ها و نظریه‏های مطرح شده، یک یا چند نظریه را انتخاب و براساس آنها مسئله تحقیق خود را تبیین می‏کند و روابط بین عوامل و متغیرهایی را که در ایجاد مسئله تحقیق نقش دارند، شناسایی و در قالب مدل مفهومی ارائه می‏دهد.
برای رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب مدلها، الگوها و روشهای متعدد و متنوعی وجود دارد. هر پژوهشگر بنا به ضرورت های پژوهش و یا حتی سلیقه شخصی، یکی از آنها را برمی گزیند.
در این تحقیق برای بررسی عوامل موثر بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب از مدل آیدا استفاده کرده ایم. ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که فرضیه های پژوهش نیز بر اساس این مدل طراحی شده است.