منبع تحقیق درمورد تبلیغات بازرگانی و اثر بخشی تبلیغات

دانلود پایان نامه

بررسی و شناسایی میزان تأثیر ایجاد تمایل پیام بازرگانی به مخاطب در اثربخشی پیام بازرگانی
بررسی و شناسایی میزان تأثیر سوق دادن (اقدام به خرید) مخاطب توسط پیام بازرگانی در اثربخشی پیام بازرگانی
1-7- روش تحقیق و شیوه گردآوری اطلاعات :
روش تحقیق از نظر هدف تحقیق کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی میباشد.
در این بررسی از روش پیمایشی استفاده می شود؛ همچنین برای جمع آوری مطالب در مطالعات مقدماتی و تدوین چارچوب نظری، به منظور بررسی سابقه ی تحقیق و ادبیات موضوع، از روش کتابخانه ای نیز بهره گیری به عمل می آید. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده ی این بررسی جهت آزمون فرضیه ها از دو جنبه ی توصیفی و تبیینی مورد بررسی قرارمی گیرند.
1-8- قلمرو پژوهش :
هر تحقیقی را باید در سه بعد زمانی، مکانی و موضوعی محدود کرد.
– قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این پژوهش، مناطق 22 گانهی شهرداری استان تهران به صورت تقسیم بندی فروشگاههای تهران به سه بخش )بزرگ، متوسط، کوچک) است، میباشد.
– قلمرو موضوعی
آنچه در این پژوهش کانون اصلی توجه است رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب می باشد.
– قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق به مدت 6 ماه تعیین شده است.
1-9- جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری در این بررسی، شامل کلیه شهروندان تهرانی است که در تهران سکونت داشته و مخاطب پیام های بازرگانی تلویزیونی بهره برداری می کنند، می باشند.
کلیه ی کسانی که در تعاریف جامعه شناسی، شهروند محسوب شده و به نوعی ساکن در محدوده ی شهری تهران می باشند ، افرادی که یا در روز در تهران کار و فعالیتی دارند و به نحوی در شهر ساکن هستند و احتمالاً حضور ندارند و یا افرادی که در طول روز در خارج از شهر فعالیت داشته و شب را در تهران سکونت دارند، شامل جامعه ی آماری این پژوهش بودند. پژوهش حاضر با روش نمونه گیری چند مرحله ای ( Multi stage sampling ) به صورت ذیل اجرا میگردد:
جامعهی آماری و نمونه ی پژوهش، شهر تهران و مناطق 22 گانه ی شهرداری تهران به صورت تقسیم بندی فروشگا ه های تهران به سه بخش )بزرگ، متوسط، کوچک( تقسیم و در ابتدا از روش نمونه گیری خوشه ای و در نهایت نمونه گیری تصادفی استفاده میشود. بدین ترتیب، مطابق مدل روش نمونه گیری، شهر تهران به پنج منطقه ی )شمال – جنوب – شرق- غرب – مرکز ( تقسیم بندی و در هر منطقه، یک فروشگاه بزرگ، یک فروشگاه متوسط و یک فروشگاه کوچک به صورت تصادفی انتخاب می گردد . جمع آوری اطلاعات بر پایه ی انتخاب یک هفته ی آماری با توجه به ساعات خرید و مراجعه مشتریان به فروشگا ه ها در نظر گرفته شده؛ که مسائلی از قبیل روزهای پایانی ماه برای دریافت حقوق، ساعات شلوغی فروشگاه ها، روزها و ساعات استراحت در هفته و… مد نظر باشد..

مطلب مرتبط :   نظام ملوک الطوایفی و سازمان اداری

1-10- تعریف مفاهیم:
1- اثر بخشی تبلیغات:
اثربخشی نیز در هر علمی تعریف خاص خود را دارد، ولی در بازرگانی و به ویژه در تبلیغات بازرگانی اثربخشی به عکس العمل هایی گفته می شود که سودآوری را به همراه می آورد متغیر و عوامل مختلفی موجب اثربخشی می شوند عوامل اثربخشی را به می توان به بخش های زیر تقسیم کرد.