منبع تحقیق درمورد اعتبار و روایی ابزار و ابزارهای اندازه گیری

دانلود پایان نامه

3-6-2- پیش ‌آزمون پرسشنامه
وقتی محقّق ابزار سنجش را طراحی نمود، لازم است آن را به منظور دستیابی به اینکه آیا ابزار مذکور میتواند اهداف تحقیق را برآورده سازد، نیز به منظور پی‌بردن به ناسازگاری درونی و ابهام‌های موجود در آن به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذارد. در این راستا، پرسشنامه این پژوهش نیز قبل از توزیع، بین 30 آزمودنی توزیع گردید، تا ابهام‌های آن به حداقل برسد و در مقابل پایایی و روایی (اعتبار) آن افزایش یابد.
3-6-3- روایی و پایایی پرسشنامه
برای سنجش و ارزیابی پرسشنامه و یا هر گونه وسیله سنجش، دو ملاک به کار می رود که آن دو ملاک روایی و پایایی یافتهها است. اگر پرسشنامه دارای این دو معیار باشد، این بدان معنی است که میزانی از درصد اشتباه محقق در اندازهگیری ملاکها و عوامل مورد نظر اگر صفر نباشد به حداقل ممکن میرسد. در ادامه به تشریح روایی و پایایی و چگونگی تعیین آن در پرسشنامه پژوهش میپردازیم.
3-6-3-1 پایایی
پایایی ابزاری است که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود ، پایایی عبارتست از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه و در زمان و مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود ( حافظ نیا ، 1380 ) یعنی توانایی یک ابزار علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت پاسخگویان در تغییر پذیری اندک و ایجاد نتایج پایدار باشد ( سکاران ، 1385) و همچنین سازگاری درونی، ابزارهای اندازه گیری نیز بدین معنی است ، که پاسخ دهندگان معنای یکسانی را برای هر یک از مولفه ها قائل شوند .
از جمله تعاریفی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف ایبل و فریسبی اشاره کرد « همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات ، در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است . ( سرمد و همکاران ، 1386، ص32)
شواهد مربوط به اعتبار و روایی ابزار پژوهش :
جهت بررسی میزان پایایی این پژوهش از نرم افزار SPSS برای بدست آوردن ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های زیر مجموعه سوال‌های پرسشنامه (یا آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد و سپس با استفاده از فرمول زیر مقادیر آنها را محاسبه نمود(بازرگان، 1376 :56).

مطلب مرتبط :   کهگیلویه و بویراحمد و محصولات کشاورزی

= ضریب آلفای کرونباخ
= تعداد سوالات پژوهش
= واریانس مربوط به سوال i ام
= واریانس محل آزمون
ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش که در یک مطالعه مقدماتی با توزیع 30 پرسشنامه صورت گرفت، به شرح جدول زیر به دست آمد.
( جدول 3-3 ) آلفای کرونباخ متغیر ها
سوالها مولفه ها سوالات مرتبط مقدار آلفای کرونباخ
سوال اول جلب توجه (آگاهی) 4-1 0.8974
سوال دوم علاقه 7-5 0.8957
سوال سوم تحریک و تمایل(ایجاد تمایل) 11-8 0.8992
سوال چهارم سوق دادن ( اقدام به خرید) 22-12 0.901