منابع پایان نامه ارشد درباره پایداری و اطمینان

دانلود پایان نامه

ضریب رفتارسازه ضریبی است که عملکرد غیر ارتجاعی سازه را در بر دارد و نشانگر مقاومت پنهان سازه در مرحله غیر ارتجاعی است .به همین دلیل مقاومت مورد نیاز سازه از تقسیم مقاومت مورد نیاز در حالت کاملا ارتجاعی برضریب فوق محاسبه می گردد. ضریب رفتار یا ضریب کاهش نیرو به عنوان ضریبی که در برگیرنده عملکرد غیر ارتجاعی سازه ها در برابر زلزله های شدید می باشد، به پارامترهایی نظیر ضریب شکل پذیری، زمان تناوب اصلی سازه، ضریب میرایی سازه، مشخصات خاک، مشخصات زلزله، رفتار بار- تغییرشکل، ضریب مقاومت افزون، مشارکت مودهای بالا و ضریب اطمینان طراحی بستگی دارد.
3-9-4-1- تعیین ضریب رفتار


ضریب رفتار سازه ها با توجه به عوامل مؤثر بر آن از رابطه زیر بدست می آید :
3-3
3-9-4-1- 1-ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری
در سازه ها، ظرفیت تغییر شکل غیر ارتجاعی آنها به کمک ضریب شکل پذیری بیان می گردد، بدین ترتیب ضریب رفتار سازه مستقیما به ضریب شکل پذیری آن بستگی پیدا می کند. هر چه ظرفیت شکل پذیری سازه μ بیشتر باشد، میزان جذب انرژی بالاتر بوده و در نتیجه مقدار ضریب رفتار بزرگتر خواهد بود. نحوه ارتباط R و μ به عوامل مختلفی بستگی دارد. در سیستمهای یکدرجه آزادی، نوع مصالح، زمان تناوب سیستم، میرائی سیستم، نوع بارگذاری، مدل بار-تغییر شکل، عامل ناپایداری P-Δ وضعیت تکیه گاه(نوع خاک) ومیزان زیان قابل قبول درسیستم بررابطه R و μ موثر می باشند.
ضریب شکل پذیری کلی سازه به صورت حداکثر تغییر مکان جانبی نسبی Δmax به تغییر مکان جانبی نسبی تسلیم Δy تعریف می شود :
3-4
این ضرایب قبلا در 3-9-2 محاسبه شده و نتایج این محاسبات در جدول 3-7 ذکر شده است .
3-9-4-1-2- ضریب مقاومت افزون Ω
در آیین نامه های طراحی، سازه ها به گونه ای طراحی می گردند که هیچ یک از آنها از مرحله ارتجاعی بالاتر نروند. درغیر این صورت در آنها مفصل پلاستیک تشکیل خواهد شد در نتیجه سختی کلی سازه کاهش پیدا می کند ولی سازه همچنان قادر به مقاومت خواهد بود تا اینکه تشکیل مفاصل سبب ایجاد مکانیزم گردیده و سختی سازه به سمت صفر میل کند. در این مرحله در صورتی که ظرفیت شکل پذیری نیز به انتها رسیده باشد سازه منهدم خواهد شد. سازه ها در طی این روند، مقاومت اضافه ای را تحمل خواهند کرد که درطراحی اولیه سازه به حساب نیامده و به مقاومت افزون معروف است. که عبارت است از نیروی متناظر با حد تسلیم کلی سازه () به نیروی متناظر با تشکیل اولین لولای خمیری در سازه () :
3-5
مقادیر این ضرایب در 3-7 آورده شده است .
3-9-4-1-3-ضریب تنش مجاز Y
این ضریب، بر اساس نحوه برخورد آیین نامه ها با تنشهای طراحی( بار مجاز یا بار نهایی) تعیین می
شود و مقدار آن عبارت است از نسبت نیرو در حد تشکیل اولین لولای خمیری () به نیرو در حد تنشهای مجاز () :
3-6
مقادیر این ضرایب در 3-7 آورده شده است .
جدول 3-6 ضریب رفتار نمونه های آزمایشگاهی
SPW1
36.71
8.75
74.5
44.7
29.84