منابع پایان نامه ارشد درباره شکل شماره و پیشرفت

دانلود پایان نامه

شکل 3-28- نمودار هیسترزیس نمونه SPW6
در انتهای سیکل 33 و خیز جانبی 14 میلیمتر (8/2 درصد)گوشه پایین سخت کننده سوراخ شد.و با رسیدن به انتهای سیکل 35 خیز جانبی 16 میلیمتر (2/3 درصد)گوشه سمت راست لوزی (سخت کننده ) سوراخ شد با ادامه بارگذاری و افزایش خیز جانبی سوراخ ایجاد شده در قسمت پایین لوزی به سرعت بر روی قسمتی از ورق فولادی که تحت تاثیر عملیات جوشکاری قرار گرفته بود پیشروی کرد (شکل 3-30) و با رسیدن به سیکل 38 و خیز جانبی 20 میلیمتر (4 درصد ) نیروی تحمل شده توسط قاب افت کرد و آزمایش به پایان رسید.
شکل 3-29- موج های کمانش در نمونه SPW6
شکل 3-30- پیشرفت پارگی بر روی خط جوش نمونه SPW6
3-8-7-نمونه SPW7
نمونه SPW7 مطابق جدول(3-1) دارای بازشو 35% و سخت کننده مطابق آیین نامه می باشد. نمودار رفتار چرخه ای حاصل از آزمایش در شکل 3-31 نشان داده شده است. با رسیدن به سیکل سیزدهم کمانش در نمونه شروع شد. با افزایش خیز جانبی کمانش خارج از صفحه نیز افزایش یافت. موجهای کمانش در داخل هر یک از پانل ها بر روی قطر اصلی و فرعی تشکیل شد(شکل3-32).
شکل 3-31- نمودار هیسترزیس نمونه SPW7
با رسیدن به سیکل 29 و تغییر مکان جانبی 10 میلیمتر (2 درصد) محل تقاطع مد های کمانش در رفت و برگشت شروع به سوراخ شدن کرد. با ادامه روند بارگذاری این نوع سوراخها در دیگر پانل ها نیز تشکیل شد ولی باعث افت مقاومت دیوار برشی نشد. با افزایش خیز جانبی در سیکل های بعدی این گسیختگی ها گسترش یافت تا اینکه با رسیدن به سیکل 44 و خیز جانبی 32 میلیمتر (4/6 درصد ) مقاومت دیوار کاهش یافت و آزمایش به پایان رسید.
شکل 3-32- موج های کمانش در نمونه SPW7
3-9 –بررسی نتایج آزمایشها
برای بررسی و مقایسه رفتار نمونه های مختلف، نمودار پوش منحنی هیسترزیس برای دو دسته نمونه به ترتیب با نسبت های بازشو 20% و 35% به ترتیب در شکلهای 3-33 و 3-34 نشان داده شده است .
شکل 3-33 نمودار منحنی های پوش برای نمونه های با بازشو 20%
شکل 3- 34 نمودار منحنی های پوش برای نمونه های با بازشو 35%
با توجه به نمودار های ارائه شده در شکل های (4-33) و (4-34) مشاهده می شود که نمونه دارای سخت کننده لوزی شکل رفتاری دقیقا مشابه با رفتار دیوار برشی بدون بازشو دارد، اما با ایجاد گسیختگی در ناحیه جوشکاری شده مقاومت نمونه دارای بازشو لوزی شکل افت میکند و از نمونه بدون بازشو فاصله می گیرد.
3-9-2-سختی و مقاومت
د‏ر شکل شماره 3-35 شیب خط OA سختی سیستم مقاوم نامیده ‏می شود و Fu مقاومت و یا بار نهائی سیستم مذکور می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می گردد رابطه بین بار و تغییر مکان جانبی در محیط الاستیک بصورت زیر است :
(3-1)
برای تعیین سختی سیستم در هر تراز دلخواه می توان از رابطه فوق استفاده نمود.
سختی اولیه نمونه های که با استفاده از نمودار دو خطی بدست آمده است در جدول شماره 3-4 آورده شده است .
شکل 3-35 دیاگرام بار-تغییرمکان
جدول شماره 3-4 سختی اولیه نمونه ها
نمونه
SPW1
SPW2
SPW3