منابع پایان نامه ارشد درباره توسط نرم افزار و برداشت داده

دانلود پایان نامه

برای انتقال نیروی جک هیدرولیکی به سیستم دیوار برشی فولادی از یک قطعه فولادی از جنس ST52 که به صورت U تراش داده شده بود و بر روی یک ورق فولادی به ضخامت 10 میلیمتر که قبلا سوراخهایی برای اتصال به قاب بر روی آن ایجاد شده بود، جوش شد. برای اینکه نیروی وارده به قاب فقط در جهت افقی بوده و واکنشی به صورت عمودی در قاب ایجاد نشود سوراخی که قلاب جک در آن قرار می گیرد در جهت عمودی به صورت لوبیایی در آمد. شکل (3-2)
شکل 3-2 اتصال مفصلی جک به قاب


3-2-5-سیستم مهار جانبی
برای ایجاد مهار جانبی که از حرکت خارج از صفحه قاب جلوگیری کند از دو تیر آهن IPE 18 استفاده شد که به وسیله دو غلطک در دو طرف تیر بالایی قاب از حرکت جانبی آن جلوگیری می کرد .
3-3-تجهیزات اندازه گیری و برداشت داده ها
3-3-1-لودسل
برای محاسبه نیروی جانبی وارد بر نمونه ها از یک لودسل حلقوی به ظرفیت 10 تن استفاده شد. برای این منظور مقدار کرنش ایجاد شده در حلقه لودسل با استفاده از یک تغییر مکان سنج قرائت شد و برای تبدیل این کرنش به نیرو در ضریب لودسل ضرب شد. در شکل (3-3) نمای کلی لودسل نشان داده شده است.
شکل 3-3 نمای کلی لودسل حلقوی
3-3-2-تغییر مکان سنج ها
برای اندازه گیری جابجایی جانبی نمونه ها و انجام آزمایش تحت کنترل تغییر مکان از دو عدد تغییرمکان سنج با کورس 20 میلیمتر استفاده شد. به علت اینکه تغییر مکان گسیختگی در نمونه هایی که قبلا مورد آزمایش قرار گرفته بودند در حدود 6 درصد ارتفاع قاب بود انتظار میرفت که جابجایی بالای قاب تا حدود 30 میلیمتر ادامه پیدا کند، بنابراین تغییر مکان سنج ها در تراز وسط قاب نصب شد تا با توجه به صلب عمل نمودن قاب بتوان تغییر مکانهای تا 40 میلیمتر را در بالای قاب اندازه گیری کرد. برای اطمینان از صلب عمل نمودن قاب دو تغییر مکان سنج چشمی با کورس 50 میلیمتر در قسمت بالای قاب نصب شد و که در انتهای هر سیکل بارگذاری قرائت شده و با تغییر مکان ثبت شده در وسط قاب کنترل می شد. برای کنترل لغزش احتمالی تکیه گاه از دو عدد تغییر مکان سنج (یکی برای اتصال قاب به تکیه گاه و دیگری برای اتصال تکیه گاه به کف صلب ) استفاده شد.
3-3-3-کرنش سنج ها
برای اندازه گیری مقادیر کرنش در ورق فولادی از کرنش سنج های تک محوره تیپ YEFLA-5 که توانایی ثبت کرنش های بزرگ در محدوده 10 تا 15 درصد را دارند استفاده شد. با توجه به بارگذاری رفت و برگشتی نمونه ها برای نمونه بدون بازشو از سه کرنش سنج و برای نمونه های دارای بازشو از دو کرنش سنج استفاده شد. کرنش سنج های نمونه بدون بازشو با توجه به نمونه تحلیل شده توسط نرم افزار ABAQUS، یک عدد در مرکز ورق و به صورت قطری و دو عدد بر روی دو قطر و نزدیک به تکیه گاه ها نصب شد. در نمونه دارای بازشو با توجه به تمرکز تنش در اطراف بازشو دو کرنش سنج بر روی دو قطر و نزدیک به بازشو نصب شد.
3-3-4-دیتا لاگر
ترانسدیوسر ها و کرنش سنج ها توسط کابل های رابط به یک دیتالاگر ژاپنی مدل Kyowa UCAM-20PC که به یک کامپیوتر متصل است وصل میشوند. ارتباط بین دیتالاگر با کامپیوتر به وسیله نرم افزار UCAM-20 برقرار میشود. در طول آزمایش خروجی های ترانسدیوسر ها و کرنش سنج ها در زمان های مورد نظر به صورت دستی برداشت میشود و در یک فایل متنی ذخیره میشود. نمونه ای از اطلاعات برداشت شده توسط دیتالاگر در زیر آورده شده است :
2,”RTM”,01,01,1999,02,16,25
00,000,001139.4,01,1,0,0
00,001,000175.0,01,1,0,0
00,002,-00022.9,01,1,0,0
00,003,0000.031,06,3,0,0
00,004,0000.006,06,3,0,0
00,005,0000.130,06,3,0,0
00,006,0000.324,06,3,0,0
00,007,0000.090,06,3,0,1
2,”RTM”,01,01,1999,02,16,28
00,000,001173.9,01,1,0,0