منابع پایان نامه ارشد درباره اندازه گیری و استاندارد

دانلود پایان نامه

شکل 3-6 جدا شدن سخت کننده لحیم کاری شده

برای به حداقل رساندن لغزش ورق فولادی درون قاب صلب قبل از قرار دادن ورق فولادی در جای خود محل هایی را که بین دو قطعه قاب قرار می گیرند کاملا تمیز شده و هرگونه زنگ زدگی و گرد و غبار پاک شد. پس از قرار دان ورق فولادی در جای خود پیچهای اتصال ورق فولادی به قاب که از نوع M10 , 8.8 بود به صورت اصطکاکی و به وسیله ترکمتر تا گشتاور 49 نیوتن مترکه با توجه به نوع و قطر پیچ ها از جداول مربوطه استخراج شده بود سفت شد جدول شماره 3-3.
پیچ های اتصال تیر و ستونها به هم نیز تا حدودی سفت شد تا از حرکت جانبی آنها نسبت به هم جلوگیری نکند. سپس کل دیوار شامل ورق و اعضای مرزی روی تیر کف قرار گرفت و به کف صلب آزمایشگاه متصل گردید. در این مرحله اتصال مفصلی جک به قاب در محل خود نصب شد و به قلاب اتصال لودسل متصل گردید. طرف دیگر لودسل نیز به جک هیدرولیکی متصل شد. در مرحله بعد سیستم مهار جانبی در جای خود قرار داده شد و تجهیزات اندازه گیری کرنش و تغییر مکان در قسمتهای از قبل تعیین شده نصب شدند. با انجام تنظیمات دیتالاگر سیستم آماده بارگذاری شد.
جدول شماره 3-3 گشتاور لازم برای پیش تنیده کردن پیچها


شکل 3-7 جزئیات اتصال ورق فولادی به اعضای مرزی
3-7-روش بارگذاری
بارگذاری نمونه باید مطابق با استاندارد ATC24 که استاندارد مورد استفاده آزمایشات چرخه ای می باشد می بود . این نوع بارگذاری به این صورت است که ملاک بارگذاری جابجایی متناظر تسلیم نمونه است. به این صورت که با جابجایی نصف جابجایی متناظر تسلیم سه سیکل، جابجایی75/0 جابجایی متناظر تسلیم سه سیکل، جابجایی برابر جابجایی متناظر تسلیم سه سیکل، جابجایی دو برابر جابجایی متناظر تسلیم سه سیکل، جابجایی سه برابر جابجایی متناظر تسلیم سه سیکل و برای جابجایی چهار برابر جابجایی متناظر تسلیم دو سیکل و تا خرابی نمونه با گام های برابر جابجایی تسلیم دو سیکل می باشد.
با توجه به محدودیت های موجود از قبیل عملکرد دستی پمپ هیدرولیک جک، امکان ایجادشرایط بارگذاری طبق استاندارد ATC24 [38]که آیین نامه روش انجام آزمایشات چرخه ای می باشد، در آزمایشگاه میسر نگردید. بنابر این جابجایی های بدست آمده از آیین نامه ATC24 در ضرایبی ضرب شد تا از تعداد سیکل ها کاسته شود. این ضرایب عبارتند از :
تا خیز جانبی 2% که تغییر مکان متناظر با شکل پذیری معمولی است جابجایی ها مطابق با استاندارد ATC24
از خیز جانبی 2% تا خیز جانبی 4% که تغییر مکان متناظر با شکل پذیری ویژه است جابجایی ها دو برابر استاندارد ATC
از خیز جانبی 4% تا گسیختگی نمونه چهار برابر استاندارد ATC
نمودار بارگذاری مطابق با ایین نامه ATC به صورت شکل 3-8 می باشد :
شکل 3-8 نمودار بارگذاری طبق آیین نامه ATC24

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و استقلال هیات مدیره

3-8-نتایج حاصل از آزمایشها
3-8-1-نمونه SPW1
نمونه SPW1 مطابق جدول3-1 نمونه بدون بازشو و سخت کننده و دارای ضخامت ورق 1mm می باشد. نمودار رفتار چرخه ای حاصل از آزمایش در شکل 3-9 نشان داده شده است. با شروع بارگذاری تا سیکل هشتم تغییری در ظاهر نمونه به وجود نیامد. با رسیدن به انتهای سیکل نهم کمانش در نمونه شروع شد . با افزایش تغییر مکان، تغییر مکان خارج از صفحه ورق فولادی افزایش یافت.شکل 3-11. از سیکل سی و سوم خرابی در نمونه از محل تلاقی مد های کمانش در قسمت بالا و سمت چپ نمونه آغاز شد. در سیکل سی و چهارم محل تلاقی کمانش ها در قسمت پایین و راست نیز سوراخ شد. قبل از شروع سیکل سی و ششم پیچ های تکیه گاه سفت شد. با رسیدن به سیکل سی و نهم و خیز جانبی 20 میلیمتر ( 4 درصد ) پارگی در تکیه گاه های راست وچپ شروع شد. بارگذاری تا سیکل چهل و هفتم و خیز جانبی 36 میلیمتر(2/7 درصد ) ادامه یافت که در این سیکل با توسعه پارگی ها به خصوص در تکیه گاه ها نیروی تحمل شده توسط قاب کاهش پیدا کرد و آزمایش پایان یافت.
شکل 3-9 – نمودار هیسترزیس دیوار برشی SPW1
شکل 3-10- موجهای کمانش به وجود آمده در نمونهSPW1
شکل 3-11- خرابی های محل تقاطع مدهای کمانش در نمونه SPW1
3-8-2- نمونه SPW2
نمونه SPW2 مطابق جدول(3-1) دارای بازشو 20% و بدون سخت کننده می باشد. نمودار رفتار چرخه ای حاصل از آزمایش در شکل 3-12 نشان داده شده است. با شروع بارگذاری تا سیکل نهم تغییری در ظاهر نمونه به وجود نیامد. با رسیدن به انتهای سیکل دهم کمانش در نمونه شروع شد . با افزایش تغییر مکان، تغییر مکان خارج از صفحه ورق فولادی افزایش یافت (شکل 3-14). تا سیکل 39 و جابجایی 24 میلیمتر (خیز جانبی 8/4 درصد) خرابی در نمونه مشاهده نشد. در سیکل چهلم سوراخ ریزی در گوشه تکیه گاه سمت راست ایجاد شد. با توجه به رفت و برگشتی بودن بارگذاری پیچهای تکیه گاه شل می شد که در سیکل چهلم این پیچ ها سفت شدند.
شکل 3-12- نمودار هیسترزیس نمونه SPW2
تا سیکل 45 خرابی دیگری در نمونه ایجادنشد تا اینکه در سیکل 46 و جابجایی 36 میلیمتر (خیز جانبی 2/9 درصد ) پارگی در لبه های بازشو ایجاد گردید شکل 3-15. آزمایش در سیکل 48 با افت نیروی جانبی متوقف گردید.