منابع پایان نامه ارشد درباره اطمینان و مشاهده

دانلود پایان نامه

(2-6)
2-8 پانل برشی با بازشو دایره ای با قطری برابر با عرض پانل
در صورتی که قطر بازشو صفر باشد، بار برشی نهایی پانل با توجه به نمودار شکل (2-9) بدست می آید :
(2-7)
و یا
(2-8)
برای بازشوهایی با قطر D که مقدار آن بین صفر و عرض پانل، b، باشد، بار نهائی کاهش یافته پانل، ، را می توان بطور تقریبی با درون یابی خطی بین ‏و ‏بدست آورد.
(2-9)
رابطه فوق را به این صورت نیز می توان نوشت :
(2-10)
که در آن
(2-11)
(2-12)
= ممان پلاستیک در ستونها
همچنین برای محاسبه سختی کاهش یافته پانل، ، مشابه مقاومت کاهش یافته، می توان با تقریب سختی قاب،()، را با ضریب افزایش داده و سختی ورق فولادی، ، را با ضریب کاهش داد، لذا می توان نوشت :
(2-13)
شکل 2-9 دیاگرام بار تغییر مکان برشی پانل
(2-14)
به این ترتیب با داشتن سختی و برش نهائی کاهش یافته و تعدیل شده ورق فولادی و قاب، د‏یاگرام بار-تغییر مکان برشی پانل برای هر بازشوی د‏ایره ای با قطر معین قابل محاسبه و ترسیم است.
در شکلهای 2-10 ‏و 2-11 به ترتیب کاهش مقاومت و سختی ورق فولادی تعدادی پانل برشی که توسط صبوری و همکار از طریق آزمایش بدست آورده شده، نشان داده شده است. در شکل های مذکور برش نهائی کاهش یافته ورق، بار برشی نهائی ورق بدون بازشو، سختی کاهش یافته ورق و سختی ورق بدون بازشو می باشد. در این آزمایشها که برروی پانل هائی با ابعاد مختلف و همچنین ورقهایی با ضخامت های متفاوت انجام گرفته است، همانطور که در شکل های (3-4) ‏و(4-4) ‏مشاهده می گردد، در صورتی که کاهش مقاومت و سختی بصورت خطی با افزایش قطر بازشوی دایره ای در نظرگرفته شود، ضمن تطابق خوب با نتایج آزمایشگاهی، محاسبات انجام شده در جهت اطمینان می باشد.
همچنین تحقیقات نشان می دهد، در صورتی که یک بازشوی مربعی در مرکز ورق فولادی ایجاد گردد میتوان رفتار آن را مانند یک بازشوی دایره ای که دارای قطری برابر با قطر مربع باشد، فرض نمود.
این مطلب را می توان با تقریب خوب و در جهت اطمینان برای کلیه اشکال دیگر بسط داد. و رفتار آنها را مشابه یک بازشوی دایره ای که شکل مورد نظر در آن محاط شده ‏باشد در نظرگرفت.
با توجه به اینکه میدان کشش قطری پس ازکمانش ورق فولادی در مرکز آن شکل گرفته و به تدریج همه ورق را در بر می گیرد، لذا وجود بازشو در مرکز ورق بیشترین اثر کاهنده را در سختی برشی و مقاومت برشی نهائی آن خواهد داشت. لذا در صورت قرار گیری بازشو در دیگر قسمتهای ورق فولادی، می توان از همان روش و روابط ارائه شده برای کاهش مقاومت و سختی ورق در محاسبات با اطمینان استفاده نمود.
2-10 کاهش مقاومت برشی نهایی ورق فولادی در پانل برشی با بازشو
2-11 کاهش سختی برشی ورق فولادی در پانل برشی با بازشو دایره ای