منابع پایان نامه ارشد با موضوع مقایسه و مشاهده

دانلود پایان نامه

گلایسین با کاتیونهای فلزی کمپلکس تشکیل میدهد که حلالیت آن را افزایش داده و از رسوب بخارات آب جلوگیری میکند. وقتی گلایسین به عنوان سوخت استفاده میشود به وسیلهی آنیونهای نیترات و اکسیژن هوا اکسید میشود. مولکولهای گلایسین در یک طرف گروه کربوکسیلیک اسید و در طرف دیگر یک گروه آمین دارند. احتمال دارد که کاتیونها به طور گسترده توسط انتهای کربوکسیلیک اسید و گروه آمین کمپلکس شوند. مولکولهای آب در همسایگی کاتیونها به وسیلهی انتهای آمین مولکولهای گلایسین جایگزین میشوند. تعداد مولکولهای گلایسینی که به فلز متصل میشوند به نسبت گلایسین در محلول بستگی دارد. تشکیل کمپلکسها از رسوب نمکهای فلزی در غلظت آبی کم جلوگیری میکنند. زمانیکه جوشیدن محلول فروکش میکند و گرانروی آن افزایش مییابد و محلول غلیظ شده و یک ساختار آمورف با کاتیونهایی که در ابتدا در مقیاس مولکولی جذب شدهاند، بوجود میآید در حالیکه آخرین قطرات آب تبخیر میشود و یک کف ویسکوز شکل گرفته و بعد از احتراق، ذرات پودری بوجود میآید[58].
جدول (4-8): بررسی اثر نسبت سوخت به اکسنده در گلایسین
نمونهها پهنای در نیمه شدت بیشینه(β) ابعاد نانوذرات سنتز شده (nm)
b1 54840/0 80/15
b2 54335/0 90/15
b3 53137/0 31/16
b4 50498/0 16/17
b5 50273/0 24/17
اوره دمای شعلهی کمتر و مول گاز آزاد شدهی بیشتری در مقایسه با همان مقدار استوکیومتری از گلایسین دارد. گرمای احتراق در اوره KJ/mol 333- است که این مقدار یک سوم مقدار گلایسین یعنی KJ/mol 973- است که در نتیجه مقدار گرمای خیلی کمتری در سیستم آزاد میشود. علاوه بر این حجم زیاد گاز آزاد شده، گرمای زیادی را بر اثر همرفت از سیستم خارج میکند که باعث کاهش دمای شعله میشود. اوره در واکنش ابتدا ذوب شده، آب خود را از دست میدهد و سپس تجزیه میشود. این در حالی است که واکنش گلایسین از طریق تشکیل پیوند پیش میرود و تشکیل کمپلکسها مانع از کاهش اندازهی ذرات میشود.
4-5-3 بررسی اثر دمای سنتز خواص نانوذرات KTP
حال به بررسی اثر دمای سنتز بر نمونهها میپردازیم. برای اینمنظور نمونههایd1 ،d2 و d3 را
در نسبت 1=𝜑 و با دمای سنتز ℃410، ℃460 و ℃500 تهیه میکنیم. الگوی پراش اشعهی ایکس مربوط به نمونههای d1 تا d3 در نمودار 4-9 نشان داده شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه قراردادهای بین المللی و حداقل سن ازدواج

شکل (4-9): الگوی XRD مربوط به نانوذرات KTP سنتز شده در دماهای متفاوت
در قلههای بوجود آمده هیچگونه جابجایی دیده نمیشود. طبق بخش 4-5-1 این قلهها تشکیل نانوذرات KTP، با ساختار اورتورومبیک و بدون تغییر در ثابتهای شبکه را تایید میکند. تیز بودن قلهها درجه بالایی از بلورینگی را بیان میکند و نبود قلههای اضافی در نمونهها خلوص بالای محصول را تایید میکند. تفاوت بین ریزدانگی ذرات در نمونههای به دست آمده، در جدول 4-9 ذکر شده است. در جدول مشاهده میشود که با افزایش دما، اندازه ذرات افزایش پیدا میکند. همانطور که در بخش 4-5-1 بیان شد، کاهش گرمای آنتالپی و دمای آدیاباتیک شعله در کاهش اندازه دانه و بهبود ساختار موثر میباشد. از طرفی در دمای بالاتر، ذرات ریزتر به دلیل سطح ویژهی بالاتر، قدرت واکنشپذیری بیشتری دارند بنابراین در
در کنار هم، اتصال برقرار کرده و ذرات بزرگتری بوجود میآید.
جدول (4-9): بررسی اثر دما بر نمونههای تولید شده با اوره
نمونهها پهنای در نیمه شدت بیشینه(β) ابعاد نانوذرات سنتز شده (nm)
d1 54637/0 86/15
d2 50425/0 19/17
d3 49608/0 47/17