منابع پایان نامه ارشد با موضوع معلوم بودن و شیمیایی

دانلود پایان نامه

در سنتز احتراقی تغییر pH بر شکل ذرات تاثیر میگذارد که این امر در این تصاویر نیز دیده میشود. کاهش اندازه ذرات زمانی که pH تغییر کرده، مشخص است. همچنین یکنواختی بیشتری در نمونههای c3 و c4 به نظر میرسد. ذرات از شکل میلهای به کروی تغییر کردهاند.
4-8-5 بررسی اثر pH بر خواص نانوذراتKTP با سوخت گلایسین
نمونههای f1، f2 و f4 اثر تغییر pH میباشد که در شکل 4-22 نشان داده شده است. در اینجا نیز مشخص است که اندازهی ذرات در نمونهی f2 کوچکتر میباشد. همچنین شکل ذرات از میلهای به صفحهای تغییر کرده است.

شکل (4-22): تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونههایی با تغییر pH در گلایسین
4-9 بررسی ثابت دیالکتریک
ماده دیالکتریک، عایق الکتریسیته است که از دو قطبیهای کوچک خنثی الکتریکی تشکیل شده است. زمانی که این مواد در معرض میدان الکتریکی خارجی قرار میگیرند، بارهای الکتریکی درون ماده جریان نمییابد(بر خلاف مواد رسانا)، بلکه این دو قطبیهای الکتریکی تنها به مقدار اندکی از موقعیت تعادلی خود جا به جا شده و به آرایش یافتن با میدان الکتریکی تمایل مییابند. بدین ترتیب که انتهای مثبت به طرف پتانسیل کمتر و انتهای منفی به طرف پتانسیل بیشتر متمایل میشود که در شکل4-23 نشان داده شده است[61].

شکل (4-23): اثر اعمال میدان الکتریکی بر مواد دیالکتریک
4-9-1 ثابت دیالکتریک در نانو مواد
در سا لهای اخیر، تلا شهای بسیاری برای سنتز و کاربرد نانوذرات انجام گرفته که دلیل آن خواص منحصر به فرد مکانیکی ، شیمیایی، الکتریکی و مغناطیسی نانوذرات است. افزون بر آن، نانوذرات به دلیل دارا بودن نسبت مساحت سطحی به واحد حجم زیاد ترجیح بیشتری (نسبت به ذرات میکرونی) برای کامپوزیتهای دیالکتریکی دارند که نتیجه آن کاهش وزن، اندازه و افزایش کارایی کامپوزیت نهایی است. با این وجود، ذرات بینهایت ریز سرامیکی میتوانند باعث تغییر ساختار بلوری از چهار وجهی (که دارای بیشترین ثابت دیالکتریک را دارد) به مکعبی شده و در نهایت منجر به کاهش خواص دیالکتریکی کامپوزیت میشود[62].
بلورهایKTP به عنوان یک ابر رسانای یونی تک بعدی یون K+ شناخته شده است. KTP در دمای اتاق یک ماده فرو الکتریک است که دارای ثابت دیالکتریک پایینی میباشد. در اینجا ما به بررسی ثابت دیالکتریک در نانوذرات KTP میپردازیم.
برای اندازهگیری ثابت دیالکتریک، از نمونههایی که دارای شکل میلهای، کروی و صفحهای میباشند، قرصهایی با قطر 10میلیمتر (تحت فشار بالا) تهیه میکنیم. سطح نمونهها را با چسب نقره الکترودگذاری میشود. ظرفیت خازنی با مدار پل وتستون با کمک اسیلوسکوپ اندازهگیری میشود که با معلوم بودن ابعاد نمونه با استفاده از رابطه4-5 در فرکانسهای 1 کیلوهرتز، 100 کیلوهرتز و 1 مگاهرتز ثابت دیالکتریک محاسبه میشود.
(4-5) C=K
(d ضخامت نمونه، A سطح نمونه، ضریب گذردهی در خلا، C ظرفیت خازن میباشد.)
جدول(4-18): اندازهگیری ثابتهای دیالکتریک در فرکانس 1 کیلو هرتز
نمونهها ظرفیت (pF) ثابت دیالکتریک
میلهای 92/3 41/1
کروی 73/3 34/1
صفحهای 68/4 68/1
جدول(4-19): اندازهگیری ثابتهای دیالکتریک در فرکانس 100 کیلو هرتز