منابع پایان نامه ارشد با موضوع طول موج و شیمیایی

دانلود پایان نامه

نمونه سنتز شده با 9/6N= برای و 6/11 N= برای c4
نمونه سنتز شده با 9/6N= برای و 75/7 N= برای c5
4-3-3 بررسی اثر pH بر محصول نهایی با سوختهای اوره وگلایسین
برای این منظور، در انجام واکنش از اسیدنیتریک و یا آمونیاک رقیق شده با مولاریتههای متفاوت برای هر دو سوخت استفاده کرده و تغییرات حاصل بر خواص اپتیکی ، اندازهی نانوذرات و کیفیت ساختاری را بررسی میکنیم.
جدول (4-6) : نمونههای سنتز شده با سوخت گلایسین در pH متفاوت
شرایط انجام واکنش(سوخت گلایسین) کد نمونه
نمونه سنتز شده با9/6 N= برای و 5/15 N= برای f1
نمونه سنتز شده با1/5N= برای و 5/15 N= برای f2
نمونه سنتز شده با4/3N= برای و 5/15 N= برای f3
نمونه سنتز شده با 9/6N= برای و 75/7 N= برای f4
نمونه سنتز شده با 9/6N= برای و 87/3 N= برای f5
4-4 آنالیز و بررسی نمونههای تولید شده
پس از محاسبات نظری و انجام آزمایشات تجربی، برای توصیف کامل خواص فیزیکی و شیمیایی از نانو پودرهای تولید شده به روش سنتز احتراقی، آنالیزهای مربوطه بر روی محصول به دست آمده انجام گردید. به منظورتعیین ساختارهای مولکولی از نظر نوع و قدرت پیوندها در ساختار، شناسایی فاز، میزان بلورینگی وکلوخگی پودرهای سنتز شده و شناسایی خواص اپتیکی نمونه های تولید شده بترتیب تحت آنالیزهای FTIR ، XRD ، SEM ، UV قرار گرفتتد. در این فصل بطور گسترده بر روی هر یک از این نتایج بحث خواهد شد.
4-5 پراش اشعه ایکس ( XRD)
طرح پراش پراش اشعه ایکس نمونههای KTP سنتز شده توسط دستگاه پراش اشعه ایکس مدل
D8 Advanced Bruker تابش Cu Kα و فیلترNi با تابشCu Kα و فیلترNi در طول موج 15406/0 نانومتر انجام شد. طیف‌‌سنجی نانوذرات از تا و با s 1506/0=step time انجام گرفته است.
4-5-1 بررسی اثر تغییر نسبت سوخت به اکسنده در دمای ℃410 و با سوخت اوره
طیفهای مربوط به نمونههای a1 تا a5 که با تغییر نسبت سوخت به اکسنده (𝜑) همراه میباشد، در شکل 4-7 نشان داده شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه فردوسی مشهد و ویژگیهای اجتماعی

شکل (4-7): الگوی XRD مربوط به نانوذرات KTP سنتز شده با تغییر نسبت سوخت به اکسنده با اوره
قلههای مربوط به KTP در زاویههای °27،°29، °32، °8/32، °34،°45 و°23 دیده میشود[45]. همانطور که در شکل 4-7 نشان داده شده است قلههای تشکیل شده موید ساختار KTP میباشد. همچنین قلههای تیز بیانگر درجه بالایی از بلورینگی است، ضمن آنکه قلهای که معرف ناخالصی باشد در الگوی پراش مشاهده نمیشود که حاکی از خلوص بالای نمونهها میباشد. دادههای بدست آمده از پراش اشعه ایکس ساختار اورتورومبیک را تایید میکند که میتوان ثابتهای شبکه را طبق روابط 4-2 و 4-3 محاسبه کرد .