منابع پایان نامه ارشد با موضوع دسترسی به منابع و ویژگیها

دانلود پایان نامه

برای مثال یک بلور غیرخطی تک محوری با nen2ω> nω
بنابراین ما میتوانیم یک جورشدگی فاز را با انتشار امواج هارمونیک دوم به پرتوهای غیر معمول و امواج اولیه به عنوان پرتوهای معمول بدست آوریم. در این شرایط می توان نشان داد که معادله (2-15) در صورتی برقرار میباشد که محور اپتیکی بلور با جهت انتشار زاویه θ بسازد که در اینصورت داریم
(2-16)
این جورشدگی فاز، جورشدگی نوع اول نامیده میشود. جورشدگیهای دیگری نیز وجود دارد که ارائه آنها فراتر از این بحث می باشد[41].
2-7 اثرهای الکترواپتیک
اثرهای الکترواپتیک که در آن پدیدهی دوشکستی در مواد مستقیماً به وسیلهی میدان الکتریکی و بدون وابستگی به اثرهای مکانیکی ایجاد میشود، توسط کر در سال 1875 و پوکلز در سال 1891 کشف شدند. به دلیل عدم دسترسی به منابع پر قدرت نور همدوس تا قبل از اختراع لیزر، کاربرد این اثرها چندان مورد توجه نبود. بعد از اختراع لیزر استفاده از این اثرها در ساخت مدولاتورهای نوری و وسایل اندازهگیری مورد توجه قرار گرفت [42]. اثرات الکترواپتیکی نسبتاً بزرگ بلور KTP ، از اهمیت زیادی در تعدیل کنندهها و دو برابر کنندههای بسامدی و همچنین ساخت موجبرها برخوردارند.
2-8 مروری بر مطالعات انجام شده
با توجه به بهبود خواص مواد در ابعاد نانو و مشکلاتی که در رشد بلور وجود دارد، میتوان نانوساختارها را جایگزین بلورها کرد[26].
نانوذرات پتاسیم تیتانیل فسفات نیز در حدود 50 نانومتر ویژگیهایی مانند بلور را از خود نشان میدهند. به همین دلیل نانوذرات KTP به روشهای متفاوتی سنتز شده و ویژگیهای بلوری از جمله تولید هارمونیک دوم در آنها بررسی شده است که به برخی از آنها اشاره میکنیم.
جدول (2-1): سنتز KTP به روش آسیاب مکانیکی [43]
میکروسکوپ الکترونی روبشی الگوی پراش اشعه X مواداولیه

مطلب مرتبط :   مفهوم بهزیستی روانشناختی و رابطه مثبت با دیگران

تایید ساختار KTP
پتاسیم دی هیدروژن فسفات + تیتانیوم دیاکسید

تایید ساختار KTP
آمونیوم فسفات + پتاسیم نیترات + تیتانیوم دیاکسید
پراش اشعه ایکس نشان میدهد در نمونههای سری A از دمای 873 کلوین ساختارهای ضعیفی از KTP مشاهده می شوند که با افزایش دما این ساختار ها بهتر می شوند و در سری B در 973 کلوین روند تشکیل ساختارها بهبود مییابد. همانطور که در جدول 2-1 گفته شد، در نمونههای سری A دانه ها دارای شکل کروی و اندازه 1 میکرومتر هستند که در بیشترین مقدار خود سوزنی شکل شده و به 30 میکرومتر
میرسند. در نمونههای سری B ذرات کروی شکل و بین حدود 1-2 تا 20 میکرومتر می باشند.
جدول (2-2): سنتز KTP به روش شیمیایی [44]