منابع پایان نامه ارشد با موضوع برانگیختگی و طول موج

دانلود پایان نامه

بلور پتاسیم تیتانیل فسفات یک بلور دو شکستی منفی (ne < no) میباشد و با توجه به اینکه ضریب شکست با افزایش طول موج کاهش مییابد، ضرایب شکست اصلی با روش aute-collimation اندازهگیری میشوند.
2-6 خواص اپتیکی غیر خطی
بنا به تعریف اپتیک غیر خطی مطالعه پدیدههایی است که به عنوان نتیجهای از بر همکنش ماده غیرخطی با امواج نوری شدید میباشند و به عبارتی دیگر مطالعه تغییرات و تصحیحاتی است که در خواص نوری ماده در حضور میدان شدید نوری پیش میآید. به منظور وضوح بخشیدن به مفهوم و غیرخطی بودن نوری، بستگی قطبش محیط به شدت میدان نوری به کار رفته را بررسی میکنیم. در حالت اپتیک خطی قطبش القا شده در محیط به طور خطی به شدت میدان الکتریکی اعمال شده بستگی دارد:
(2-3) (
در اینجا ثابت تناسب یعنی به عنوان پذیرفتاری مرتبه اول شناخته میشود و علامت ͠ نشاندهنده میدان با تغییرات سریه زمانی است.
در اپتیک غیرخطی، پاسخ اپتیکی غیرخطی محیط به میدان اعمال شده را به شکل بسط تیلوری از بر حسب و نمایش میدهیم:

(2-4) بعدی تصحیح بر اپتیک خطی در حضور میدان شدید نوری را نشان میدهند. و را به ترتیب پذیرفتاری نوری غیرخطی مرتبه دوم و سوم و… مینامند. به همین ترتیب قطبش غیرخطی مرتبه دوم و قطبش غیرخطی مرتبه سوم و … نامیده میشود. در نوشتن رابطه (1-2) برای سادگی شکل برداری میدانها را در نظر نگرفتیم. بعدا خواهیم دید که در حالت کلی تانسوری است که بر حسب مرتبه تصحیح بر اپتیک خطی دارای مراتب گوناگونی خواهد بود.مثلا تانسور مرتبه دوم خواهد بود. همچنین در معادله (2-3)، ، ، در واقع حاصلضربهای تانسوری هستند.
از طرفی دیگر در نوشتن معادله (2-4) فرض کردیم که قطبش در لحظه t به مقدار لحظهای قدرت میدان الکتریکی بستگی دارد. فرض لحظهای بودن پاسخ محیط به میدان فرودی طبق روابط کرامرز-کرونیگ به این منجر میشود که محیط را باید بدون اتلاف و پاشندگی در نظر گرفت. در ادامه این اصول را برای حالت کلی تعمیم خواهیم داد. حال به مقایسهای بین مرتبه بزرگی غیرخطی بودن نوری که منشا الکترونی داشته باشد میپردازیم:
میتوان انتظار داشت که پایینترین مرتبه تصحیح در قطبش یعنی وقتی دامنه
میدان به کار رفته ، از مرتبه بزرگی شدت میدان الکتریکی مشخصه اتمی یعنی Eat= است. با پاسخ خطی قابل مقایسه باشد. چون شعاع بوهر اتم هیدروژن میباشد و e بار الکتریکی و h ثابت پلانک تقسیم بر 2 میباشد. در نتیجه انتظار داریم در حالت برانگیختگیهای غیر تشدیدی، پذیرفتاری غیرخطی مرتبه دوم از مرتبه بزرگی باشد. چون طبق بحث فوق

مطلب مرتبط :   توانمندی های مدیریتی و مفهوم کارآفرینی

و یا
(2-5)
برای مواد چگال از مرتبه واحد است. طبق معادله (2-5) داریم:

حال نتایج به دست آمده را با هم مقایسه میکنیم: