منابع پایان نامه ارشد با موضوع اندازه گیری و پایان نامه

دانلود پایان نامه

در بین روشهای ذکر شده، سنتز احتراقی به دلیل سادگی انجام آزمایش، ارزان بودن تجهیزات موردنیاز، قابلیت رؤیت بودن مراحل مختلف فرآیند، سرعت بالا و کوتاه بودن زمان واکنش، ساده بودن مراحل آماده سازی مواداولیه و در نهایت نتایج نسبتاً خوب گزارش شده از آزمایش های انجام شده مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
در این پایان نامه به تولید نانوذرات KTP به روش احتراقی پرداختیم و با تغییرات سوخت، نسبت سوخت به اکسنده و pH، روند تغییرات در اندازه، شکل و خواص اپتیکی نانوذرات را بررسی کردیم.


فصل سوم
شناسایی و آنالیز مواد
مقدمه
خواص منحصر به فرد نانو‌مواد شدیداً وابسته به ترکیب شیمیایی، اندازه دانه‌ها، ساختار سطحی و برهمکنش بین ذرات تشکیل دهنده آنهاست. بنابراین مشخصه یابی این خواص، در توسعه و کاربردی کردن مواد بسیار مهم هستند. در واقع مشخصهیابی مواد به معنای استفاده از تکنیک های خارجی جهت کاوش در ساختمان داخلی و خواص ماده است. تکنیکهای تحلیلی مورد استفاده در شناسایی مواد برای رسیدن به تصویر بزرگ شده ای از نمونه است. این روشهای آنالیز در حالت کلی به 5 دسته تقسیم میشوند:
آنالیز عنصری: در این روش تنها نوع عنصر و یا مقدار آن مشخص شده ولی ساختار کریستالی عنصر یا ماده تعیین نمی شود. نام دیگر این روش آنالیز شیمیایی است. ( طیف سنجی جذب اتمی (AAS)، طیف سنجی نشری شعله (FES)، فلورسانس پرتو ایکس (XRF)، EDX)))
آنالیز فازی: در این نوع آنالیز، ساختار کریستالی یا کانی های موجود در ماده مشخص می شود. (پراش پرتو ایکس (XRD))
آنالیز ریزساختاری: در این روش شکل، اندازه و توزیع فازها بررسی می شود. این ویژگی ها اثر مهمی بر خواص نهایی ماده دارند. (میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM))
آنالیز سطح: این آنالیز برای بررسی خواص سطحی مواد به کار برده میشود به منظور بررسی میزان و شکل تخلخل های موجود در سطح ذرات و اندازه گیری سطح ویژه نمونه میباشد. BET))
آنالیز حرارتی: این آنالیز نشان دهنده این مطلب است که در چه دمایی، چه مقدار از وزن نمونه در اثر حرارت از بین میرود و در واقع همانند شناسنامه ای برای سوخت میباشد. (TG)
پراش اشعهی ایکس (XRD)
پراش یک اثر تداخلی است که منجر به پراکندگی یک پرتوی قوی تابیده شده در جهتی خاص می شود. پراش اشعه X روشی برای مطالعه ساختار مواد و بررسی اندازه ذرات میباشد. در روش پراش پرتو X معمولاً از پرتوهای تکفام با انرژی مشخص استفاده میشود که با برخورد این پرتو به سطح ماده، طبق قانون براگ، پراش اتفاق میافتد. پس از تاباندن اشعه X، اتم ها اشعه دریافتی را در تمام جهات پراکنده می کنند. آن دسته از موج هایی که با یکدیگر هم فاز هستند، همدیگر را تقویت کرده و تداخل سازنده ایجاد می کنند. محصول این برهم نهی، پراش را ایجاد می کند و پرتوی تقویت شده را پرتوی تفرق می نامند. تداخل سازنده وقتی اتفاق می افتد که اختلاف راه مضرب صحیحی از طول موج باشد.
n𝛌 =2dsinθ (3-1)
در این رابطه d فاصله اتمها در دو صفحه موازی، θ زاویه پراش، 𝛌 طول موج تابشی و n عدد صحیح است. نمونهای از این دستگاه در شکل 3-1 نشان داده شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد شهرک های صنعتی، کارشناسی ارشد

شکل (3-1): تصویری از دستگاه XRD
3-2-1 شناسایی مواد
الگوی پرتوی X هر ترکیب منحصر به فرد است. پس از اینکه الگوی پراش از ماده ناشناخته گرفته شد و اطلاعات پراش به شکل سیستمی از مقادیر d به دست آمد، این اطلاعات با اطلاعات استاندارد تطبیق داده می شوند. در واقع در این مرحله کارتهای استاندارد که شامل دادههای آزمایشی نمونههای
خالص می باشند با قله های مجهول انطباق داده شده و نمونهها تایید میشود.
3-2-2 تعیین فاصله بین صفحات اتمی (d)