منابع مقاله درباره روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و ویژگی های دموگرافیک

دانلود پایان نامه

3-6-روش اجرای پژوهش


ابتدا ازدانشگاه متبوع جهت اخذ مجوز وارائه آن به مدارس برای اجرای پرسشنامه ها، هماهنگی لازم صورت گرفت. سپس باارائه مجوز به مدیر مرکز وکسب اجازه از والدین، پرسشنامه ها دربین آنان تواند منتخب پخش گردید.قبل ازپاسخگویی افراد به مواد پرسشنامه ها به آنان توضیحاتی درخصوص هدف تحقیق واینکه پاسخگویی آنها می مارا در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب یاری نماید ورعایت
رازداری از اطلاعاتی که دراختیارما می گذارند ازضروریات بوده تا اعتماد آنها جهت پاسخ دادن به پرسشنامه جلب گردد.
این پرسشنامه ها (طلاق و اختلالات رفتاری و هیجانی) به منظور فراهم کردن اجرای آسان و نمره گذاری عینی برای نوجوانان و بزرگسالان طراحی شده است. آزمودنی ها به هنگام پاسخ دادن به هر یک از مواد پرسشنامه، وضع خود را بر روی پرسشنامه ها رتبه بندی می کنند. تکمیل پرسشنامه ها معمولاً 20تا 40 دقیقه طول می کشد و اگر آزمودنی ها در فهمیدن مواد پرسشنامه مشکل داشته باشند، توضیحات لازم به زبان ساده و علمی بلامانع است. همچنین به آزمودنی ها فرصت داده می شود تا دستور العمل آزمون را به طور دقیق مطالعه کنند و ابهام های خود را از طریق سوال کردن رفع نمایند. بر روی هر پاسخ نامه،اطلاعاتی در مورد ویژگی های فردی آزمودنی(درامد، جنسیت و..) خواسته شده که توسط آزمودنی گزارش می شود.بعد از تکمیل پرسشنامه ها آزماینده باید پرسشنامه را باز بینی و مطمئن شود که به همه ی مواد پرسشنامه ها پاسخ داده شده است.
3-7-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:
این تحقیق به صورت روش توصیفی و استنباطی مورد آنالیز واقع می شود. در بخش توصیفی با استفاده از ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها و با استفاده از جداول و گراف ها مورد بررسی واقع می شود. در بخش استنباطی نیز با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره، همچنین ازمون کلموگروف اسمیرنف اطلاعات مورد تحلیل واقع شده که خروجی اطلاعات آماری از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1-مقدمه
این فصل در دو بخش ارائه شده است. بخش اول شامل یافته‌هایی است که از طریق آمار توصیفی بدست آمده است و بخش دوم یافته‌هایی را در بر می‌گیرد که از آمار استنباطی حاصل گردیده است.
در بخش آمار توصیفی برای بیان روشن‌تر یافته‌های پژوهش از جداول و نمودار استفاد گردیده است پس از آن در بخش دوم این فصل، با استفاده از روشهای آمار استنباطی، به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است.
4-2- آمار توصیفی
1-مطالعات جمعیت شناختی
جدول 4-1: جدول توزیع فراوانی تحصیلات
گروه تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
درصد فراوانی تجمعی
کاردانی وپایین تر
88
22.9