منابع مقاله درباره روانشناسی کودکان استثنایی و دانشگاه شهید چمران

دانلود پایان نامه

-اشمالینگ، فروزتی (1383). مسایل زناشویی. درک. هاوتون، کرک، سالکووس کیس و کلارک. رفتار درمانی‌شناختی. ترجمه حبیب‌الله قاسم‌زاده. تهران: انتشارات ارجمند.
-الیس، ا.(1375). زوج درمانی. ترجمه صالحی فدری، ج. امین یزدی، ا. تهران انتشارات میثاق (تاریخ انتشار اثر اصلی، 1989).


ـ بستان، ح. (1388). اسلام و جامعه شناسی خانواده. قم. انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
-بچاری، حسین و مهابادی، مرتضی (1372). بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در کارکنان سپاه. مجله علوم رفتاری طب نظامی، 7(2)، صص. 141-152.
-بک، آرون، تی (1984). عشق هرگز کافی نیست. ترجمه: مهدی قرچه داغی (1372)، تهران: نشر پیکان.
-بنی‌جمالی، شایان (1383). ریشه‌یابی علل از هم‌پاشیدگی خانواده‌ها در رابطه با ویژگی‌های روانی- اجتماعی دختران و پسران قبل از اردواج. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، سال یازدهم، شماره‌های 1و2.
ـ پیران، پ. (1390). در پی تبیین جامعه شناختی طلاق؛ نشریه رونق، 1(1)، 41-34.
-ثناییذاکر، باقر (1378). ازدواج، انگیزهها، پرتگاهها و سلامت آن، مجله پژوهشی تربیتی، جلد 3 و4.
-حبیبی, محمود.(1391).بررسی تاثِیر خانواده درمانی به روش ساختی بر کاهش تعارضات زناشوِیی زوجِین متقاضی طلاق شهر اصفهان. پاِیان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره, دانشکده علوم تربِیتی و روانشناسی. دانشگاه اصفهان,1391.
ـ زارعی محمودآبادی، ح، بهرامی، ف، احمدی، ا، اعتمادی، ع، فاتحی زاده، م. (1391).پیشگیری از طلاق و جدایی مفاهیم، نظریهها و کاربست مدل بومی.انتشارات دانشگاه یزد.
– زارعی محمودآبادی،ح. (1391). بررسی عوامل پیشبینی کننده میل به طلاق و تدوین مدل بومی برای کاهش میل به طلاق و افزایش خودکارآمدی مدیریت طلاق در زوجین متقاضی طلاق شهر یزد.پایاننامه دکترا مشاوره خانواده. دانشگاه اصفهان.
ـ زارعی محمودآبادی،ح، یونسی،ج. (1389). تاثیر آموزش فنون مشاوره شناختی بر بهبود عملکرد خانواده در زوجین ناسازگار. مجله علمی-پژوهشی دانشور رفتار.
-زحمتی هوقچان، ن. (1391). منشا شکل گیری معیارهای همسرگزینی. پایان نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-ساپینگتون (1382). بهداشت روانی. ترجمه حمید رضا حسین‌شاهی برواتی. تهران: انتشارات روان.
-سادوک، بنیامین و سادوک، ویرجینیا (2005). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری- روانپزشکی بالینی. ترجمه: حسن رفیعی و خسرو سبحانیان (1386). تهران: انتشارات ارجمند.
-سلمانیان، علی‌اکبر.(1373). «بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی (براساس رویکرد شناختی) با نارضایتی زناشویی در دانشجو معلمان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بجنورد»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
-سیف نراقی، مریم . نادری، عزت الله( 1390 ). روانشناسی کودکان استثنایی و روشهای آموزش آنها . تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت ).
-شریفی، مهرانگیز(1391) مقایسه وضعیت بهداشت روانی نوجوانان طلاق محروم از مادر، یتیم محروم از مادر و عادی دارای مادر سنین 15 تا 18 سال شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
-شعاری نژاد، علی اکبر(1373) زوج درمانی شناختی-رفتاری،انتشارات سمت.
-صالح‌پور، منیژه ( 1386). بررسی میزان رضایت زنان تحصیل کرده از زندگی زناشویی. طرح تحقیقی دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی واجتماعی ریاست جمهوری.
-قراسویی،سودابه (1391). اثر بخشی آموزش مهارت های سازشی بر کاهش اضطراب والدین کودکان بیش فعال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تنکابن.