دانلود پایان نامه
آنکه نقطه نهاد در قرآن مردمش ظالم و عوان می‌خواند
تا که باشد قرائتش آسان لعنتش خلق بر زبان می‌راند
خوافی به پادشاهان هشدار می‌دهد که اگر به مردم ظلم کنند، مردم نیز از ستم آنان دست به دعا برداشته و از خدا سرنوشت شومی را برایشان طلب می‌کنند.
اول که بنیاد فبجور و قلان نهاد، در سالی بر خانه‌ای نیم درم وضع کرد، رنج بر ظلم وی مستزاد می‌شد بدین‌جا که رسید که در سالی صد درم قبجور زیادت می‌ستاند و تحکمات دیگر.
آتش تیز ظلم عالم‌سوز این درخت که می‌بینی
در مبادی زبانه‌ای بودست اول حال دانه‌ای بودست
(همان: 228ـ229).
کتاب روضه‌ی خلد افزون بر حکایات از تمثیل، نکته، قصه، وعظ، خبر، فایده و بیان نیز بهره دارد. و از کتاب‌هایی است که مناسب مجلس‌گویان و اهل منبر است، زیرا در درون حکایات یا پس از آن‌ها به موعظه و اندرزگویی می‌پردازد. چون سخنوران از آیات و احادیث و اشعار فارسی و عربی به‌وفور استفاده می‌کند. این روش از دیرباز در میان مؤلفان فارسی به‌خصوص نویسندگان صوفیه رواج داشته است.
روضه‌ی خلد به‌لحاظ نوع نگرش، تعامل با هستی، سبک و بهره‌گیری از شواهد شعری بسیار تحت تأثیر گلستان بوده است.
مجد خوافی کوشیده است که روش و سبک سعدی را در کتاب خود به‌کار برد، با آنکه از نظر حجم از گلستان کوچک‌تر است، اما تعداد ابواب روضه خلد بیشتر است (همان: 178).
حکایت: در تواریخ چنین دیده‌ام که تختگاه کسری در مداین بود و در عرصه‌ای که صفه بنا می‌کرد چنان‌که شنیده‌ای یا دیده‌ای که حس باصره تا ارتفاعش گیرد از برهان سلمی مدارج سازد و برید و هم تا علوش بیند از کمند تسلسل معارج.
طاقی که جفت او مگر فلک‌البروج است، و سقفی که نظیرش کیوان در عروج. پنج پایه ادراک به گوشه به بام جلالش نرسد و سایه‌بان شش‌گوشه افلاک به ذروه کمالش محیط نشود.
خرپشته محیط وی از روی ارتفاع دانی گویی محدب فلک مشتریست
که با چه بعد همی ارد التباس کان کرده است تا مقعر چرخ زحل مساس
(همان: 114).
پیرزنی خانه‌ای داشت تنگ، چون دل عاشقان شیدا و تاریک، چون زلف محبوسان رعنا، به هیچ وجه نمی‌فروخت و نمی‌گذاشت. کسری فرمود: تا همچنان رها کردند پیرزن بر بساط مرصع خسروی می‌رفت و به کلبه خود می‌آمد، کسری از وی پرسید که موجب چه بود که نفروختی گفت: تا سیرت عدل تو به عالمیان نمایم و من بی‌حاجب و پرده‌دار به سلطنت درآیم.
به عدل کوش که شد سال‌ها پس از کسری
که کس ندید در ایوان ملک کس را
(همان: 14).