منابع مقاله درباره ابزار گرداوری اطلاعات و رفتار پرخاشگرانه

دانلود پایان نامه

3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری
با توجه به تعداد سوالات و فرضیات و روابط بیان شده، و همچنین به علت نامحدود بودن تعداد جامعه آماری، بر مبنای جدول مورگان 384 نفر از والدین به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بنابراین روش انتخاب نمونه ها تصادفی ساده می باشد.
3-5- روش و ابزار گرداوری اطلاعات
در بخش ادبیات نظری با استفاده از کتب و پایان نامه ها و همچنین کلیه بانکهای اطلاعاتی، مطالب جمع آوری شد. در بخش میدانی نیز با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری شد:
الف) پرسشنامه طلاق عاطفی:این پرسشنامه در سال 1391 توسط(خلیلی-ماریا) مورد هنجاریابی واقع شد. این آزمون دارای 24 سوال بوده که با توجه به مقیاس لیکرت تقسیم بندی شده است. بدیهی است که هر چه پاسخ والدین به این سوالات برابر8 و بالاتربود زندگی در معرض خطربالاتری از میزان طلاق می باشد.
ب) فهرست وارسی ویژگیهای رفتاری کودکان: با توجه به شیوع انواع اختلالات رفتاری و تاثیر سوء آنها بر پیشرفت تحصیلی و ابعاد مختلف زندگی دانش آموزان، تهیه وسائل و ابزار تشخیصی مناسب جهت شناسایی این دسته از دانش آموزان از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.
این آزمون دارای سه فرم زیر است :
ا- فرم فهرست رفتار کودک برای سنین 4 تا 18 سال که توسط والدین تکمیل میشود.
2- فرم گزارش نوجوان از مشکلات خود برای سنین 11 تا 18 سال.
3- فرم گزارش آموزگار برای سنین 5 تا 18 سال.
در این پژوهش از فهرست وارسی ویژگیهای رفتاری کودک استفاده شد که توسط والدین تکمیل شد و شامل بخشهای زیر است:
– مشخصات فردی کودکان و والدین آنها
– بخش ارزیابی توانایی تحصیلی کودکان در زمینههای توانایی شناختی و موضوعات تحصیلی و آموزشی.
-بخش ارزیابی توانایی اجتماعی کودکان که سازگاری کودک با همسالان، خواهران و برادران و والدین و نحوه کنار آمدن کودک با خود را مورد سنجش قرار می-دهد.
بطورکلی علائم عاطفی و رفتاری کودکان براساس چک لیست ویژگیهای رفتاری کودکان در هشت مقیاس منعکس میشود.
کناره گیری/ انزواطلبی، شکایات جسمانی، اضطراب / افسردگی، مسائل اجتماعی، مسائل فکری، مسائل مربوط به توجه، رفتار بزهکارانه و رفتار پرخاشگرانه که مجموعه نشانههایی نیز با عنوان سایر مسائل به این هشت مقیاس افزوده می شود.
اجرا و نمره گذاری فهرست وارسی ویژگی های رفتاری کودکان
مقیاس چک لیست ویژگیهای رفتاری را اغلب والدینی که توانایی خواندن آنها در حد پنج پایه ابتدایی است میتوانند پاسخ بدهند. برخی از والدین در کمتر از ده دقیقه قادرند آن را تکمیل نمایند ولی زمان 15 تا 17 دقیقه برای تکمیل فهرست وارسی ویژگیهای رفتاری کودک زمان عادی محسوب میشود. چنانچه والدین بیسواد باشند، پژوهشگر با این توضیح که “من عبارات این فرم را برای شما میخوانم” و پاسخ شما را با توجه به وضعیت فرزندتان در جلوی هریک از عبارات مشخص خواهم کرد”همکاری آنها را برای تکمیل فهرست جلب میکنند .پاسخهای والدین با سه “درجه مصداق ندارد”، “گاهی اوقات مصداق دارد” و “همیشه مصداق دارد” مشخص میشود و پس از اجرای آزمون طبق دستورالعمل دفترچه راهنما برای سنین 4 تا 18 سال آشنباخ (1991) اقدام به نمره گذاری مصاحبه مینماید.
برای نمره گذاری به سوال سه پاسخ(2، 1، 0)وجود دارد. اگرحالت یا نشانه مورد نظر در شش ماه گذشته در فرد وجود نداشت، نمره صفر، اگر تا حدودی یا برخی از اوقات وجود داشت نمره یک، و اگر کاملا وجود داشت نمره دو تعلق می گیرد. که مجمع کل نمرات پرسشها از جمع نمرات هر یک از عبارتها بدست می آید. پایایی این آزمون توسط آخنباخ(1991)87/0 گزارش شده است در پژوهشی که توسط جلالی (1380)انجام شد، میانگین همبستگی برای گروه 4 تا 11 سال های پسر 75/0 بود برای 12 تا 18 سال های پسر 72/0 محاسبه شد و برای دختران 4 تا 11 سال65/0 و دختران 11 تا 18 سال 69/0محاسبه شد.
اجرا ونمره گذاری پرسشنامه طلاق عاطفی
پرسشنامه طلاق عاطفی 24 سوال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به ان جواب داد.در این پژوهش منظور از نمره استاندارد طلاق عاطفی نمره ای است که فرد به سوالات می دهد.نمره گذاری پرسشنامه به صورت بله وخیر است.پاسخ بله امتیاز یک و پاسخ خیر صفر می گیرد.هرچقدر میزان جوابهای بله بیشتر باشد احتمال طلاق عاطفی بیشتر است. بر اساس این روش نمره های بدست امده را جمع کرده اگر نمره بین 0 تا 8 باشد احتمال جدایی ضعیف است ونمره بین 8 تا 16 احتمال جدایی متوسط و نمره بالاتر از 16 احتمال جدایی در زندگی قوی است.در پژوهش مامی وعسگری الفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه 83% ذکر شده است .همچنین روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مطلوب گزارش شده.