منابع مقاله با موضوع برنامه ریزی استراتژیک و سیستم اطلاعات مدیریت

دانلود پایان نامه

الف- متغیر های محیطی تصمیم (بطور مثال : تصمیم‌گیری‌های برنامه‌ریزی شده) و نوع محیط (پایدار و پیچیده) هنگام ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت چگونه تغییر می‌کنند
ب- ستانده‌های پروژه جدید سیستم اطلاعات مدیریت MIS چه تاثیری (در ارتباط با اثر بخشی اطلاعات) بر استفاده کننده آنها می‌گذارد
ج- سیستم اطلاعات مدیریت چگونه بر استفاده کنندگان سطوح مختلف مدیریت با در نظر گرفتن نیازمندیهای اطلاعات شغل تاثیر می‌گذارد
روش تحقیق
بررسی و رسیدگی در میان 8 سازمان حوزه مینا پولس انجام شده . داده ها در ارتباط با برخورد یک سیستم اطلاعات مدیریت جدید با 79 استفاده کننده MIS قبل و بعد از اجرای آن بود . تمام این سازمان های بزرگ و چند ملیتی بودند که حدود 6000 تا 8000 کارمند داشتند و استفاده کنندگان مورد مطالعه در سه سطح مدیریت کنترل عملیاتی، کنترل مدیریت و طرح ریزی استراتژیک بودند . جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تجزیه تحلیل آنها را از طریق بکار گیری سمبلهای آزمایشی و از طریق روش آنالیز یک طرفه واریانس AN OVA انجام شد و یافته های تحقیق به شرح زیر بود :
( سیستم اطلاعات جدید پیچیدگی کمتری را ایجاد می‌کند و محیط پایدار تری را برای استفاده کنندگان اطلاعات و برای تصمیمات برنامه ریزی شده بوجود می‌آورد .
( پیچیدگی سازمانی بر موقعیت پروژه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) اثر می‌گذارد .
2- نقش و جایگاه مدیران فن آوری اطلاعات در سازمانهای برزگ و موفق دنیا، نشریه کامپیوتر، شماره 66، اسنفد 77)
مؤسسه Korn – Ferry یک سیستم تحقیق را با مشارکت فاینانشنال تایمز جهت بررسی و مطالعه اهیمت تغییرات مدیران فن آوری اطلاعات تشکیل دادند این مطالعه بر روی 340 مدیر فن آوری اطلاعات آمریکا (150 مورد)، انگلستان (70 مورد)، آلمان (70 مورد)، و فرانسه( 50 مورد) انجام گرفت .نتایج این تحقیق بیانگر این مطالب است که در عرصه رقابت اقتصاد جهانی، باید به مجموعه ای از نکات در مورد مدیران فن آوری اطلاعات توجه نمود که عبارتند از :
( انتقال وظایف فن آوری اطلاعات از عملیات تکنیکی به برنامه ریزی استراتژیک
( تجدید نظر در مورد آموزش های جدید و انتخاب مدیران فن آوری اطلاعات به گونه ای که در انتخاب آنها علاوه بر دانش و مهارت فتی کامپیوتر، دانش و تجربیات اقتصادی و مالی آنان نیز در نظر گرفته می‌شود .
( افزایش ارتباط بین مدیران فن آوری اطلاعات و مدیران سیاست‌گذار در سازمان و حضور فعال آنان
( فهمیدن اینکه نقش جاری مدیران فن آوری اطلاعات هم زمان و هم جهت با افزایش نقش فن آوری اطلاعات در رشد سازمان افزایش می‌یابد .
( جهت افزایش نقش مدیران فن آوری اطلاعات در رشد سازمان باید هدایت صحیح انجام پذیرد.
(طالبی، حسین، 1377، ص 13-11)
3- (فن آوری اطلاعات و عملکرد افراد خبرنامه انفورماتیک، سازمان مدیریت و برنامه ریزی شماره 68، تیر 1377)
تحقیقی بر روی 625 کارمند سازمانهای بزرگ در سنگاپور با هدف بررسی آثار و نتایج کاربرد فن آوری اطلاعات از راه تحقیق در روابط بین پذیرش فن آوری اطلاعات و اثر آن بر کاربران فرد انجام شده است . در این کار الگوی تحقیقاتی از سه متغییر شامل رضایت کاربر، کاربرد سیستم و تاثیر بر فرد تشکیل شده است.و فرض بر این است که رضایت کاربر به گونه مثبت بر میزان استفاده از سیستم تاثیر می‌گذارد و علاوه بر این رضایت کاربر و بکار گیری سیستم بطور جداگانه و مشترک بر فرد موثر می‌باشد . نتایج این تحقیق بیانگر این است که رضایت فرد، عامل مهم موثر در بکارگیری سیستم و نیز قوی ترین اثر مستقیم را بر تأثیر فرد داشته است . همچنین تحقیقات نشان دهنده اهمیت کاربرد سیستم در میانجی گری بین رابطه رضایت فردی و تاثیر فردی است (حیدری، علیرضا، تیر 1377، ص 132-127).
فصل سوم
روش پژوهش
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه