منابع تحقیق درمورد
تحلیل اطلاعات

منابع تحقیق درمورد تحلیل اطلاعات

فوریه 6, 2019 0 By edame

.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعداز پایان گرفتن چندین مرحله نمونه گیری ، انتخاب نمونه مواقعی برای هنجاریابی در پائیز 1985 برای شرکت در پژوهش آغاز شد و سپس آزمون درنقاط روستائی و شهری و حومه شهری به اجرا در آمده . پس از ترجمه متن اصلی هنجاریابی آزمون ایران کی مت و طی چندین مرحله نمونه گیری و اجرا در طی سالهای 1376 تا 1377 سرانجام در سال 1381 این ازمون توسط محمد اسماعیل و هومن انطباق و هنجاریابی شده است .
اعتبار این ازمون با استفاده ازروش آلفای کرونباخ برابر و میزان آن در پنج پایه بین 84ـ 80% می باشد . نمونه گیری آزمون با توجه به جداول و پس از تبدیل نمره خام به نمره استاندارد صورت می گیرد . اما در پژوهش حاضر از نمره های خام استفاده شد . ( محمد اسماعیل و هومن ، 1381)
آزمون آندره ری
آزمون شکل تجمعی آندره ری ابتدا در دهه 1930 توسط ری ابداع شده و سپس توسط استریث ، یکی از شاگردان‌” ری ” بسط و گسترش پیدا کرد . از این ازمون برای سنجش و ارزیابی سازماندهی ادارکی فضائی و نیز حافظه بینائی استفاده می شود . روش کپی کردن آزمون دراین آزمون که به آن آزمون کپی و باز پدید آوری شکل هندسی پیچیده نیز گفته می شود از چگونگی حافظه بینائی و تجسمی اطلاعات را در اختیار آزمونگر قرار می دهد . میر هاشمی ( 1373) ، آزمون آندره ری را در سطخ شهر تهران هنجاریابی و انطباق کرده است و ضریب پایائی 63%‌ بدست آورد که در سطح 5%‌و 1% و با اطمینان 99و 95% نتیجه گیری شد که آزمون آندره ری از پایائی لازم برخوردار است ( کشاورزی ، 1386، مارنات، 2000)

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
تحلیل داده ها با استنباط از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت که دردو بخش روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی گزارش شده است . در بخش استفاده از روش های آمار توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی چون میانگین ، میانه، نما و از فراوانی مطلق و نسبی در مورد متغیرهای طبقه ای استفاده شده است . در بخش آمار استنباطی نیز از روش های آمار استنباطی چون تحلیل کواریانس استفاده گردید.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
در این تحقیق، به «تأثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارت‌های پردازش اطلاعات بینایی کودکان حساب‌نارسا» پرداخته شده است. بنابراین، در ابتدا به‌منظور توصیف متغیرهای وابسته (علایم حساب نارسایی، ادارک دیداری- فضایی، حافظه بینایی، هماهنگی چشم و دست، تشخیص شکل از زمینه، درک ثبات شکل، ارتباط فضایی و موقعیت فضایی) از جداول آمار توصیفی استفاده شده و در آن نما، میانه و میانگین به عنوان شاخص‌های گرایش مرکزی، دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار به عنوان شاخصهای پراکندگی و خطای معیار، ضریب کجی و ضریب کشیدگی به عنوان شاخص‌های توزیع محاسبه شدند. پس از آن به منظور نمایش تصویری داده‌های فوق، در سه گروه نقاشی، سفال و کنترل با تأکید بر دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون از نمودار ستونی (میله‌ای) استفاده به عمل آمده است .
در راستای تحلیل داده‌ها و پاسخ به سؤال‌های پژوهش، از مدل‌های آماری تحلیل کواریانس یک طرفه (به منظور بررسی اثرات آموزش‌هنرهای تجسمی بر متغیرهای وابسته) و تحلیل کواریانس چندمتغیری یک‌طرفه (به منظور بررسی ارتباط متغیرهای وابسته با یکدیگر) پرداخته شد.
جدول شماره 1-4
بررسی وضعیت متغیر «تشخیص حساب نارسایی با آزمون کی‌مت» در دانش‌آموزان حساب نارسا
گروه سطوح شاخص‌های گرایش مرکزی شاخص‌های پراکندگی شاخص‌های توزیع

نما میانه میانگین دامنه تغییرات واریانس انحراف معیار خطای معیار ضریب کجی ضریب کشیدگی
نقاشی پیش‌آزمون 16 24 70/25 21 78/49 05/7 23/2 32/0 04/0-
پس‌آزمون 37 50/30 31 18 22/42 49/6 05/2 15/0- 54/0-

سفال پیش‌آزمون 30 31 10/31 16 43/33 78/5 82/1 25/0- 23/0-
پس‌آزمون 40 40 30/38 18 23/40 34/6 01/2 68/0- 86/0-
کنترل پیش‌آزمون 13 50/21 50/22 20 05/42 48/6 05/2 29/0 93/0-