مقایسه اثر تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی بازیکنان  …

مقایسه اثر تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی بازیکنان …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

Al-hazza, H.M. (2001). Aerobic anaerobic power characteristics of Saudi elite soccer players. J of sport Med and Pysic Fit; 41(1): 54-61.
Alves, JMVM. Rebelo, AN. Abrantes, C. & Sampaio, J (2010). Short-term effects of complex and contrast training in soccer players vertical jump, sprint, and agility abilities. J of stre and cond res.24 (4):936-941.
Amiri-khorasani, M. Sahebozamani, M. & Ghahraman, K (2011). Acute effect of different stretching methods on ilinois agility test in soccer players. J Stren Cond Res; 24(10):2698–۲۷۰۴٫
Arsalan, C. (2005). Relationship between the 30-secend Wingate test and characterics of isometric and explosive leg strength in young subjects. J of Stre and Cond Res; 19(3): 658–۶۶۶٫
Baker, D. Nance, S. & Moore, M (2001). The load that maximizes the average mechanical power output during explosive bench press throws in highly trained athletes. J Stre Cond Res; 15: 20–۲۴,
Baker, D. Wilson, G. & Carlyon, R (1994). Periodization: the effect on strength of manipulating volume and intensity. J Stre and Cond; 8: 235-242.
Bangsbo, J. Mohr, M. & Krustrup, P. (2006). Physical and metabolic demands of training and match-play in the elite football player. J Sports Sci, 24, 665–۶۷۴٫
Bangsbo, J. Norregaard, L. & Thorso, F. (1991). Activity profile of competition soccer. Can J Sport Sc; ۱۶, ۱۱۰–۱۱۶٫
Behm, D.G. (1995). Neuromuscular implications and applications of resistance training. J of Stre and Cond Res; ۹(۴): ۲۶۴-۲۷۴٫
Bird, SP. Tarpenning, KM. & Mario, EF. (2005). Designing resistance training programs to enhance mascular fitness. J Stre and Cond; 35: 841- 851.
Brown, L.E. & M. Greenwood. (2005). ‘Periodization Essentials and Innovations in Resistance Training Protocols; Stre & Cond J; 27 (4): 80–۸۵٫
Brown, M.E. Mayhew, J.L. & Bolach, L.W (1986). Effect of plyometric training on vertical jump performance in high school basketball players. J Sports Med Phys Fitness; 26: 1-4.
Bompa, T (1993). Power training for sport: plyometrics for maximum power development. Oakvill- NewYork- London. pp 20-30.
Campos, GER. Luecke, TL. Wendeln, HK. Toma, K. Hagerman, FC. Murray, & et al (2002). Muscular adaptations in response to three different resistancetraining regimens: specificity of repetition maximum training zones. Eur J Appl Physiol; 88: 50–۶۰٫
Cronin, J. & Crewther, B (2004). Training volume and strength and power development. J.sci.med.sport; 7(2): 144-155.
Chelly, MS. Cherif, N. Benamar, M. Hermassi, S. Fathloun, M. Bouhle, E. & et al (2010). Relationships of peak leg power, 1-RM half back squat and leg muscle volume to 5-m sprint performance of junior soccer players. J Stren Cond Res; 24: 266–۲۷۱
Coffey, V.G. & Hawley, JA (۲۰۰۷).The molecular bases of training adaptation. Sports Med; 37 (9): 737-763.
Cormie, P. McCaulley, GO. & McBride, JM (2010). Power versus strength– power jump squat training: influence on the load–power relationship. Med Sci Sports Exerc; 39(6):996–۱۰۰۳
Cronin, J.B. Mcnair, P.J. & Marshall, R.N. (2003) Force-velosity analysis of strength- training techniques and load: implications for training strategy and research, J of Stre and Cond Res; 17(1): 148- 155.
Dalen, T. Welde, B. Van den tillaar, R. & Aune, TK (2013). Effect of single vs., multijoint ballistic resistance training upon vertical jump performance. Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis; ۱۹: ۸۶–۹۷
Dupont, G. Millet, GP. Guinhouya, C. & Berthoin (2005). Relationship between oxygen uptake kinetics and performance in repeated running sprints. Eur J Appl Physiol; 95 (1): 27-34
Ekblom, B (2003). Football Medicine, Martine Dunitz.
Emam, FAE (2010). Impact of Using the Ballistic Resistance Training to Improve Elements of Physical Fitness and the Record Level of Triple Jump Race. World J. Sport Sci., 3 (S): 548-556
Fatouros, G & Kambas, A. (2005). Strength training and training effect on muscular, anaerobic power, and mobility of inactive older man are intensity dependent. Br.J. Sport Med; 39:776-780.
Fitts, RH (1994). Cellular mechanisms of muscle fatigue. Physiol Rew; 74: 49-94.
Faigenbaum, AD. Kraemer, WJ. Blimkie, CJR. Jeffreys, I. Micheli, LJ, Nitka, M. & Rowland, TW (2009). Youth resistance training: Updated position statement paper from the National Strength and Conditioning Association. J Stre Cond Res; 23(4):210-216.