مقاله رایگان درباره تدابیر خاص و سیستم ها

دانلود پایان نامه

36/1
49/1


915/0
5
8
PASS
56/1
92/1
Mean
نتایج حاصل از آنالیزهای انجام شده که در جدول 5-13 مشهود است حاکی از آن است که در اکثر مدل ها مقدار ACMR مدل از ACMR 20% بیشتر و میانگین ACMR همه مدل ها از ACMR 10% بیشتر شده است ولی در دو مدل چهار طبقه پنج دهانه و هشت طبقه پنج دهانه مقدار ACMR 20% نسبت به مقدار ACMR قابل قبول ،کمتر می باشد و این یعنی اینکه این دو مدل الزامات آئین نامه را براورد نکرده و جواب نداده اند. این موضوع نشان دهنده ی آن است که سازه های دارای دیوار برشی به علت رفتار متفاوت با سایر سیستم ها نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه دارد تا بتوان با در نظر گرفتن محدودیت ها و ضرایب مناسب منجمله ضریب رفتار مناسب بتوان سازه های ایده ال طراحی نمود.
5-4 بررسی خرابی ها
در اینجا برای بررسی علت گسیختگی ، رفتار مدل ها را در دو گام اعمال نیروی زلزله به سازه با ضرائب تشدید بالا بررسی می کنیم. اشکال زیر که از خروجی های آنالیزIDA بدست آمده است اعضایی را مشخص می کند که در آن ها مفصل پلاستیک ایجاد شده و رو به گسیخته شدن هستند. شکلهای سمت راست مربوط به آخرین لحظه اعمال بار زلزله با ضریبی معادل یک واحد کمتر از ضریب زلزله تخریب و شکل های سمت چپ معرف وضعیت سازه در لحظه گسیختگی نهایی سازه می باشد.
شکل 5-6 : نمایش المان هایی که در آن مفصل پلاستیک ایجاد شده برای مدل 5×8
شکل 5-7 : نمایش المان هایی که در آن مفصل پلاستیک ایجاد شده برای مدل 3×8
شکل 5-8 : نمایش المان هایی که در آن مفصل پلاستیک ایجاد شده برای مدل 5×6
شکل 5-9 : نمایش المان هایی که در آن مفصل پلاستیک ایجاد شده برای مدل 3×6
شکل 5-10 : نمایش المان هایی که در آن مفصل پلاستیک ایجاد شده برای مدل 5×4
شکل 5-11 : نمایش المان هایی که در آن مفصل پلاستیک ایجاد شده برای مدل 3×4
با مشاهده وضعیت مدل ها ، تعداد اعضای گسیخته شده و گستردگی و پراکندگی آنها در سطح سازه قابل مفهوم است که مدل هایی که گستردگی و پراکندگی اعضای گسیخته در آن بیشتر است تحت نیروهای بیشتری دوام آورده و نسبت به ضوابط آئین نامه جواب داده اند. در حالیکه این توزیع در مدل های چهار طبقه پنج دهانه و هشت طبقه پنج دهانه بسیار محدودتر است. بنابراین در ضوابط و طراحی ها باید به توزیع یکنواخت تنش و سختی اعضا و تغیر مقاطع در المان های مختلف توجه ویژه شود.
همچنین با بررسی المان های سازه های فوق به عنوان مثال در مدل چهارطبقه پنج دهانه وقوع شکست ترد دیده می شود که حالت نامناسب طراحی است. در مقابل مدل هشت طبقه سه دهانه بهترین وضعیت را برای طراحی از نظر توزیع گسیختگی نشان می دهد که لازم است با مطالعات بیشتر و در نظر گرفتن محدودیت ها و تدابیر خاص در طراحی این موارد را کنترل نمود.
5-5 بررسی جابجایی نسبی طبقات
در این جا به بررسی جابجایی نسبی طبقات برای دو مدل هشت طبقه پنج دهانه و چهار طبقه پنج دهانه که جواب نداده اند می پردازیم. نمودارهای زیر میزان جابجایی نسبی طبقات برای چند شتابنگاشت تصادفی ترسیم شده است. ستون های عمودی نمودارها معرف طبقات مدل مورد نظر است.
شکل5-12: جابجایی نسبی طبقات سازه مدل 5×8 برای چهار شتابنگاشت تصادفی