مقاله رایگان با موضوع دیوان عالی کشور و ترمینولوژی حقوق

دانلود پایان نامه

3. زن نمی‌تواند به صرف وجود عسر و حرج در زمان گذشته درخواست طلاق از دادگاه بدهد، بلکه بایستی سبب ایجاد عسر و حرج برای زوجه هنگام طرح دعوی موجود باشد.


4. دادگاه در صورتی با درخواست زوجه برای طلاق موافقت می‌کند که سبب ایجاد عسر و حرج در آینده نیز وجود داشته باشد و قابل رفع نباشد، زیرا طلاق برای دفع ضرر و حرج در آینده است.
5. بار اثبات بروز عسر و حرج در تداوم زندگی مشترک، به عهده زوجه است؛ وی باید برای اثبات این امر نزد دادگاه اقامه دلیل نماید.
6. در طلاق به دلیل عسر و حرج، قاضی برای سنجش عسر و حرج زوجه باید تلفیقی از هر دو معیار شخصی و نوعی را ملاک قرار دهد؛ قاضی جهت صدور مجوز طلاق، بایستی از یک طرف انسان متعارف را در نظر بگیرد و از طرف دیگر موقعیت و شرایط زوجه را مورد توجه قرار بدهد. اگر دادگاه احراز کند که هر زن متعارفی در شرایط و موقعیت زن مبتلابه دچار عسر و حرج می‌شود، با درخواست زوجه برای طلاق به دلیل عسر و حرج موافقت می‌کند.
7. طلاق به دلیل عسر و حرج بائن است، زیرا حق رجوع مرد بعد از طلاق با هدف قانون‌گذار برای رهایی زوجه از زندگی مشترک حرجی مغایرت دارد.
8. طلاق به دلیل عسر و حرج با طلاق خلع متفاوت است. اگر زن بتواند عسر و حرج خویش را به سبب کراهت از همسرش ثابت نماید، بر خلاف طلاق خلع هیچ عوضی را به مرد نمی‌پردازد.
9. انحلال عقد نکاح موقت به دلیل عسر و حرج زوجه امکان‌پذیر می‌باشد و دادگاه می‌تواند با تنقیح مناط از ماده 1130 قانون مدنی، برای رهایی زوجه موقت از زندگی مشترک حرجی، حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه بدهد و درصورت میسر نشدن این امر، حکم به انحلال عقد نکاح موقت بدهد.
10. مصادیق عسر و حرج مذکور در ماده 1130 قانون مدنی حصری نیست و جنبه تمثیلی دارد؛ در هر جامعه و قوم بسته به هنجارها و عرف ممکن است مصادیق متفاوت و گوناگونی از عسر و حرج زوجه وجود داشته باشد.
منابع
قرآن کریم
الف- کتب فارسی
آذرتاش، آذرنوش، فرهنگ عربی- فارسی، نشر نی، تهران، چاپ هفتم، 1385.
ارجمند دانش، جعفر، بررسی قاعده عسر و حرج و کاربرد آن در طلاق و بررسی مصادیق ماده 1130 ق.م، چاپ دوم، انتشارات بهنامی، تهران، 1386.
اسعدی، حسن، خانواده و حقوق آن، چاپ اول، شرکت بهنشر (انتشارات آستان قدس رضوی)، 1387.
امامی، سیّد حسن، حقوق مدنی، جلد پنجم، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، تهران، 1383.
بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه دیوان عالی کشور (حقوق خانواده)، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات فردوسی، تهران، 1378.
بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران، 1390.
جعفر زاده، علی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، چاپ دوم، انتشارات جنگل، تهران، 1390.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ارث، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1370.
جعفری لنگرودی، محمد جعغر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، انتشارات احمدی، تهران، 1377.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1376.
جلالی، سید مهدی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، 1388.