دانلود پایان نامه
کارشناسان مسائل هنری از سهولت تلاقی و آمیختگی هنر ایران و چین سخن گفته اند این درست است زیرا تأثیر شیوه های هنری چین بر هنر ایرانی به هماهنگی و همسازی آن ها با یکدیگر انجامید ، ولی هنر ایرانی مغلوب هنر چینی نشد و استقلال ، ویژگی ها و توانمندی خود را همچنان حفظ کرد .
مکتب نگار گری خاور دور توجه خاصی به ارائه مناظر و عناصر طبیعی داشت و در این میان جایگاهی هم برای انسان قائل بود .
خلاصه کلام اینکه روح و مایۀ هنری هنرهای چینی به مراتب بیش از هنرهای غربی با روح هنرهای اسلامی نزدیکی داشت و همین نزدیکی باعث شد تا تاثیر پذیری مسلمانان از چینیان به تحول و خیزشی در هنر های اسلامی بینجامد .
مرسوم ترین موضوعی که روی جلد کتاب ها و جعبه ها و قلمدان ها ترسیم می شد ، نقش گل ها و پرنده ها بود که معمولا روی جلد قرآن ها ، از نقاشی تصاویر انسان و جانوران احتراز می شد و به جای آن ، گل های و پرنده ها را با نوشته هایی در حاشیه ها به کار می بردند . این نقش مایه ها ، از دیر باز به صورت عناصر تزئینی در هنر ایرانی حضور داشته اند اما از قرن نهم هجری به بعد است که به صورتی مستقل و کامل در نقاشی ایرانی ظاهر می شوند .(تصویر5-1) از اولین نمونه ها به تصویر دو پرنده بر روی دو شاخه می شوداشاره کرد که از قرن نهم هجری قمری است و پروانه هایی نیزبرقسمت بالای صفحه قرار گرفته اند.(تصویر5-2)
تصویر5-1-نمونه نقاشی گل ها،منسوب به شیخ زاده،سده نهم،
هفت پیکرنظامی
تصویر5-2-دو پرنده روی شاخه،برگرفته ازکتاب نگارگری ایران،یعقوب آژند
بررسی تصویری تاثیرچین درآثار:
تصاویر5-3و4-نمونه های گل وپرنده،چیان چیو،برگرفته ازکتاب تکنیک نقاشی چینی،بهروزآرانی

تصاویر5-5و6-قسمت هایی ازنگاره های مکتب تیموری،سده نهم،برگرفته ازکتاب نگارگری ایران،جلددوم،یعقوب آژند
-درتصاویربالا تاثیرات نقاشی چین درنگاره هادیده می شود.استفاده ازشاخه های شکوفه دارباپرنده ای درحال نظاره به اطراف،که نمونه ای ازتوجه نقاشان به واقعیت است.درگل ومرغ های چینی پرنده برروی گل قرارداد.
5-2-گونه صفوی
نقاشی تک گل و پرنده و رواج گل نگاری در آذین سایر رشته های هنری همچو : پارچه های ایرانی ، قلمزنی و میناکاری و … مدیون ابتکار و نثار ذوق والا نقاشی است به عهد حکومت شهریاران صفوی با نام « محمد شفیع اصفهانی » که بنا به بازمانده آثار ارزشمند نقاش ، برای نخستین بار در نهایت لطافت و ظرافت ، نازک قلم موی نقاشی را در خدمت نقاشی تک شاخه گل و پرنده در آورد . اولین هنرمندی که به صورت اختصاصی هنر گل و مرغ را انجام داد و به پرداز و ساخت و ساز آن پرداخت شفیع عباسی است طرح های او در حالی که بوی عرفانی ایرانی دارد ، بعلت آنکه از پرندگان هندی بیشتر کار می کرد او را می توان از هنر مندان شیوه هندی نامید ، ولی او در واقع یک هنرمندی است که اصالت کارهای ایرانی را حفظ کرد حتی از گل های ایرانی استفاده کرده است و از پرداز و ساختار زمینه کار های او باشیوه هندی تفاوت بسیاری داشت . در اینکه محمد شفیع عباسی تحت تأثیر چه عواملی ، به نقاشی گل و مرغ روی می آورد بی تردید جدا از علاقه و گرایش شخصی نقاش به عالم طبیعت و زیبایی های گل ها و شکوه پرواز پرندگان ، نمی توان از تأثیرات نقاشی های گل و مرغ نگار گران چینی در بدعت نوین نقاش ایرانی ، در نگار گری این ایام و زمانه غافل ماند . چه نگار گران چین در طول قرن های قرن با نقاشی گل های رنگین و پرندگان گوناگون ، مکتب گل و مرغ نگاری را بنیان نهاده و آثارشان چه بسیار نگار گران ممالک دور و نزدیک را به تقلید و پیروی واداشته بود . در ایام حکمرانی صفویان ، بنا به توسعه روابط سیاسی و تجاری با چین ، نمونه های چشم و دل فریبی از این نقاشی ها به دربار صفوی راه پیدا می کند و لا جرم مورد عنایت و توجه شایان سلاطین و اطرافیان صاحب نفوذ دربار صفوی قرار می گیرد و از کجا که با توجه به استعداد هنری شفیع عباسی ، درباریان نخستین سفارش دهندۀ خلق آثاری به پیروی از شیوه چینی ها با موضوع گل و پرنده به نقاش نبوده اند ؟ با تمامی این احوال آنچه در کار شفیع عباسی سزاوار دیدن و مطالعه است تلاش و خلاقیت ستودنی نقاش ، در آمیخته کردن خیال و اندیشه و تجلی احساس و ذوق نقاش ایرانی ، در نقاشی های گل و مرغ است . شفیع عباسی ، بر خلاف نقاشان گل و مرغ نگار اهل دیار چین ، که عمده مهارت خویش را بر محور نقاشی نزدیک به طبیعت گل و مرغ قرار داده اند ، نقاش مبتکر و خیال پرداز ایرانی با مدد از نگرشی شاعرانه و عاشقانه در آشکاری راز عشق مرغ به گل در طبیعت نگار گر عالمی می شود ، زیبا و با معنا در گونه های متنوع گل ها و پرندگان . شفیع عباسی ، با همچو نثار ذوقی ، بار دگر این واقعیت سر فرازانه را به عالیمان دوستدار نقاشی ایرانی به اثبات می رساند که هنرمندان ایرانی هرگز تأثیر پذیری های معقول هنری را با تقلید های کورکورانه به اشتباه نمی گیرند . چه بسیار که در طول تاریخ هنر ایران زمین ، هنرمندان ایرانی در سایۀ گرایش به شیوه ای هنری از هنرمندان سرزمین ، چنان با ابتکار و خلاقیت خویش ، آن شیوه را جان و روحی تازه بخشیدند ، که باری بی گزافه ، سبب ساز تولد مکتبی نوین در هنر های ایرانی شدند . به طور نمونه و مثال ، می توان به نقاشی خیالی بر انگیز « مینیاتور ایرانی » اشاره کرد و حدیث تجلی ذوق ها را فاش گفت و سر آخر ، به شگفتی و تحسین ، و داوری جهان را که مینیاتور چین را هم حاصل تأثیر پذیری از نقاشی های ایرانی باور کردند ! حال آنکه حقیقت واقعه ، رواج مینیاتور چین در عصر مغول ها و ایلخانان مغول به ایران بوده است و تحول بنیادین نقاشان ایرانی در ارایۀ مکتبی فارغ از هر گونه تأثیر پذیری و تقلیدی آشکار به ادوار بعد !هم بر این اساس ، شفیع عباسی ، با نقاشی گلهای متنوع و زیبا ، همچو : « برگ های خمار آلوده » ، « شکوفه های فندق » ، زیبا گل های میخک و بنفشه » و « سنبل و گل گندم » و به نقش در آوردن مرغانی همچو: « سینه سرخ » تا « بلبل » و « مرغ شانه به سر » و « طوطی » گشاده دست و بی پروا ، بی اعتنا به شیوه نقاشان چین ، هر اثر هنری اش بازگوی عالمی می شود سرشار از معنای رابطه ای عرفانی ، و ارتباطی عاشقانه و شاعرانه .
در کل نقوش گل و مرغ در دوران صفوی و کارهای بخصوص لاکی انجام شده نشان می دهد که بیشتر کارها به صورت تک گل است ، ولی می توان در این دوران کارهای ترکیبی و با گل های متنوع بسیار دید . نقوش کار شده در این دوران بسیار ساده و برگ ها و گلبرگ ها با حالت و حلاوت کم و باز پردازی ناشیانه کار می شده است . نمونه های تصویری این شیوه رامی بینیم.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد قانون آیین دادرسی مدنی و حق کسب و پیشه و تجارت

تصاویر5-7و8-قطعه ای ازمرقع باطراحی های ساده باسایه های کمرنگ،سنه مهدی،دوره صفوی

5-9و10-نمونه بته گلهای ساده،صفوی،برگرفته ازکتاب حشای
5-3-گونه فرنگی سازی
محمدزمانگل و مرغ را با اصول ایرانی انجام می داد و دارای شیوه مخصوص به خود بود ، او گل و مرغ را بسیار طبیعی کار می کرد تفاوت کار های او با شیوه هندی هم در پرداز کار ها و هم در روح و عشق موجود در کارها و هم ترسیم گل های غیر هندی از جمله فندق بوده است که کمتر در کارهای هندی وجود دارد . در شیوه گل و مرغ از طبیعت الهام می گرفت و مدل خود را از دشت ها و باغ ها ی اطراف خود می گرفت و کارهای او بیشتر آب رنگی است ولی کارهای لاکی نیز از او موجود است . در کارهای آب رنگی و الهام از طبیعت ، لطفعلی از مقلّدان او بوده است . محمد زمان در شیوه گل آرایی بسیار ورزیده بود او گل ها را بسیار پر طراوت کار می کرد و برای هر طرحی الگوی خاصی داشت و در هر زمان به شیوه خود آن کار می کرد مثلا وقتی طلا کاری مد شد گل و برگ ها را با طلای درخشان تحریر می کرد او علاوه بر روی قلمدان که در عصر او کار می شد داخل آن را نیز کار می کرد از شیوه های مخصوص او استفاده از گل های ریز و کوچکی در کار است ، تا نشانی از مرغزار ها و دشت های طبیعی باشد چندین کار او در موزه نیاوران و کاخ گلستان قرار دارد .درآخرشیوه بارزاین گونه استفاده ازسایه زنی های اروپایی وایجادپرسپکتیودرطرح می باشد.