مقاله درمورد مواد غذایی و فعالیت

دانلود پایان نامه

قارچ ماکروفومینا زمانیکه میزان موادغذایی خاکپایین ودما بالای30 درجه سانتیگراد باشد بهتر رقابت میکند. رشد در خاک توسط مواد غذایی ذخیره شده در میکرواسکلروتها آغاز می شود و هنگامی که میزان مواد غذایی خاک برای رقابت کنندگان قارچی کافی نباشد، ادامه مییابد (Sinclair and Backman, 1993).


این قارچ هم چنین بذرزاد هم میباشد (Abawi and Pastor-Corrales, 1990; Rayatpanah et al., 2006) . درصد زیادی از بذرها می توانند حامل بیمارگر در پوشش بذر باشند. بذر آلوده جوانه نزده و گیاهچه تولید نمی کنند و ممکن است بعد از آلودگی به سرعت از بین بروند (Verson et al., 1975).
اسکلروتها و اسپورها به وسیلهی محصولات آلوده، بذر آلوده و پاشش آب باران یا آب جاری انتشار یافته و از زمان تلقیح تا ظهور علائم بیماری 3 تا 8 هفته طول می کشد. اسکلروت ها 3 تا 4 روز بعد به وجود میآیند( اعتباریان، 1376).
در بیماری پوسیدگی زغالی بسته شدن مکانیکی مجرا های آوند چوبی به وسیله ی میکرواسکلروت ها ، تولید توکسین، فعالیت آنزیم ها و فشارهای مکانیکی در طی نفوذ در توسعه بیماری نقش دارند ((Wyllie, 1998.
زمانی که آفتابگردان به طور مداوم در یک مزرعه کشت شود، جمعیت عامل بیماری در خاک افزایش یافته و بیماری در محصولات بعدی شدیدتر می شود (Sinclair and Backman, 1993).
2-7- روشهای کنترل پوسیدگی زغالی
روشهای زیر برای کنترل بیماری گزارش گردید که تمامی آنها بر روی کنترل جمعیت قارچ متمرکز شده است:
2-7-1- کنترل زراعی
2-7-1-1-استفاده از میزان مناسب کودهای ازته، پتاسه و فسفره
مطالعات انجام شده نشان می دهد که تغذیه مناسب سبب کاهش بیماری می شود، ولی دادن کود ازته زیاد سبب افزایش بیماری در آفتابگردان، ذرت و نخود می گردد (Tosi and Zazzerini, 1990; Pineda and avila, 1993).
2-7-1-2- آبیاری مناسب
آبیاری مناسب، حفظ رطوبت خاک و عدم استرس آب در زمان گل دهی عامل مهمی در کاهش آلودگی توسط قارچ M. phaseolina در محصولات مختلف می باشد (Harman et al., 2004).
2-7-1-3- غرقاب کردن خاک قبل از کشت
به منظور کنترل بیماری ناشی از M. phaseolina تحقیقات زیادی صورت گرفته و مشخص گردیده که غرقاب کردن خاک مزارع آلوده به مدت 3 تا 4 هفته برای از بین بردن اسکلروت های موجود در خاک مؤثر می باشد (Woods and Duniway, 1986).
2-7-1-4- تناوب زراعی با غیر میزبان
در مزارع شدیدا آلوده شده تناوب با غیرمیزبان از قبیل غلات، تراکم اینوکلوم بیمارگر را در خاک کاهش می دهد (Mihali, 1992).
2-7-1-5- زیر خاک کردن بقایا توسط شخم عمیق
باعث کاهش قارچ عامل بیماری و در نتیجه کاهش بیماری می گردد (Mihali, 1992).
2-7-1-6- سال و تاریخ کشت
تنظیم تاریخ کشت نیز بر روی میزان محصولات و تراکم قارچ عامل بیماری مؤثر است به طوری که میزان محصولات بذری در هر سال متفاوت می باشد. به طور مثال تراکم قارچ M. phaseolina در ارقام آفتابگردان در سال 1994 نسبت به سال 1992 و 1993 بیشتر بود. زیرا هوا در سال 1994 نسبت به سال 1992 و 1993 خشک تر بوده است. از این رو هم میزان محصول کاهش یافته و هم تراکم بیمارگر زیادتر شد. افزایش محصول و تراکم بالای M. phaseolina در ارقامی که در ماه می کشت می شوند نسبت به ارقامی که در ماه ژوئن کشت می شوند، بیشتر است (Smith and Carvil, 1997).
2-7-1-7- استفاده از بذر سالم و عاری از اسکلروت
از آن جایی که قارچ عامل بیماری بذرزاد نیز می باشد، لذا ضروری است تهیه بذر در مناطق عاری از بیماری تهیه و بوجاری انجام گیرد (اعتباریان، 1385).
علاوه بر موارد ذکر شده زهکشی مناسب اراضی، استفاده از خاک با هوموس زیاد و تراکم مناسب گیاه در واحد سطح در کنترل بیماری مؤثر است (اعتباریان، 1385).