مقاله درمورد تجزیه وتحلیل آماری و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

nsاختلاف غیر معنی دار
گروه بندی براساس روش دانکن در سطح احتمال 1 درصد انجام پذیرفت . نتایج حاصل نشان داد که ژنوتیپهایRF81-1/2*AF80-452/2/2 وRF81-74*AF80-460/2/1 بهترتیببا1/2 و2/2 درصدکاهشقطر طبق از تحمل بیشتری برخوردار بودند و در گروه D قرار گرفتند و ژنوتیپ RF81-65*AF80-429/2/3 با 5/6 درصد وژنوتیپ های RF81-65*AF80-436/2/2،RF81-137/1*AF81-228 و SHF81-90 به ترتیب با5/5 ،3/5 و7/4 درصدکاهش قطرطبق تحملکمتری نشان دادند و درگروهA و B قرارگرفتند(شکل 4-18).

شکل 4-18- مقایسه میانگین درصد کاهش قطرطبق نسبت به قارچ M. phaseolina در شرایط مزرعه


4-7-2-3- تأثیر بیماری بر کاهش وزن هزار دانه
درصد کاهش وزن هزار دانه ژنوتیپ های مختلف آفتابگردان نسبت به بیماری پوسیدگی زغالی به منظور گروه بندی آنها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با توجه با این که F بدست آمده در جدول تجزیه واریانس (4-9) بزرگتر از F در سطوح 1 و 5 درصد بوده ، لذا بین ژنوتیپ های مختلف از نظر تأثیر بیماری بر وزن هزار دانه اختلاف معنی داری ( F ) وجود داشت.
جدول4-9- تجزیه واریانسدرصدکاهش وزن هزاردانه ژنوتیپهای مختلف نسبت به قارچ M. phaseolina در شرایط مزرعه
منابع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F
تکرار 2 002/0 001/0 ns0282/0
تیمار 9 768/87 752/9 **1347/275
خطا 18 638/0 035/0 –
02/4 % CV:
** اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1 درصد
ns اختلاف غیر معنی دار
گروه بندی بر اساس روش دانکن در سطح احتمال 1 درصد انجام پذیرفت. نتایج حاصل نشان داد که ژنوتیپهای RF81-1/2*AF80-452/2/2 و RF81-74*AF80-460/2/1 به ترتیب با 3 و1/3 درصدکاهش وزن هزاردانه ازتحمل بیشتربرخوردار بودند و درگروهF قرارگرفتند.ژنوتیپهای RF81-65*AF80-429/2/3 و RF81-137/1*AF81-228 به ترتیب با 5/8 و 2/6 درصد کاهش وزن هزار دانه تحمل کمتری را به خود اختصاص دادند و در گروه A و B قرار گرفتند (شکل 4-19).

مطلب مرتبط :   پایان نامه چهارمحال و بختیاری و آسیب های اجتماعی

شکل4-19- مقایسه میانگین درصد کاهش وزن هزار دانه نسبت به قارچ M. phaseolina در شرایط مزرعه
4-7-2-4- ارزیابی عملکرد ژنوتیپ های مختلف آفتابگردان در شرایط مزرعه
در این بررسی عملکرد ژنوتیپهای مختلف آفتابگردان درشرایط مزرعه به منظورگروه بندی آنها مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. با توجه به اینکه F به دست آمده در جدول تجزیه واریانس (4-10) بزرگتر از F در سطوح1 و 5 درصد بوده، لذا بین ژنوتیپ های مختلف از نظر عملکرد اختلاف معنی داری وجود داشت.
جدول4-10- تجزیه واریانس عملکرد ژنوتیپهای مختلف نسبت به قارچ M. phaseolina درشرایط مزرعه
منابع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F
تکرار 2 800/45987 900/22993 ns61691/0