مقاله درمورد استان مازندران و پیشگیری

دانلود پایان نامه

شکل4-7- کلنی و هیفهایسیاه-خاکستریقارچM. phaseolina (کشت8 روزه)روی محیطکشت PDA 44


شکل 4-8- میسلیومهای قارچ M. phaseolina با زاویه حاده (شکل بالا) و راست (شکل پایین) 45 شکل 4-9- میسلیوم های هوایی قارچ M. phaseolina روی محیط کشت PDA 46
شکل 4-10- تجمع هیف جهت تشکیل میکرواسکلروت های قارچ M. phaseolina 46
شکل 4-11- امتزاج هیف های رویشی قارچ M. phaseolina 47
شکل 4-12- ترکیب میکرواسکلروت های قارچ M. phaseolina با یکدیگر 47
شکل 4-13- مقایسه میانگینبیماریزایی جدایههایمختلف قارچ M. phaseolina درشرایطآزمایشگاه 49
شکل 4-14- مقایسه میانگین شاخص بیماری ژنوتیپ های آفتابگردان به جدایه های مختلف M. phaseolina در شرایط آزمایشگاه 50
شکل 4-15- مقایسه میانگین درصد آلودگی بوته نسبت به قارچM. phaseolina درشرایطگلخانه 53
شکل 4-16- مقایسه میانگین درصد آلودگی بوته نسبت به قارچM. phaseolina درشرایط مزرعه 56
شکل 4-17- مقایسه میانگین درصدکاهش ارتفاع بوته نسبت به قارچM. phaseolina درشرایطمزرعه 58
شکل 4-18- مقایسه میانگین درصدکاهش قطر طبق نسبت به قارچ M. phaseolina در شرایط مزرعه 59
شکل4-19-مقایسه میانگین درصدکاهش وزن هزاردانه نسبت بهقارچM. phaseolina درشرایط مزرعه 61
شکل 4-20-مقایسه میانگین عملکرد ژنوتیپهایمختلفنسبتبهقارچM. phaseolina در شرایط مزرعه 63
شکل 4-21- نمودار پراکنش ژنوتیپ ها برحسب ارتفاع بوته و درصد آلودگی 64
شکل 4-22- نمودار پراکنش ژنوتیپ ها برحسب قطر طبق و درصد آلودگی 65
شکل 4-23- نمودار پراکنش ژنوتیپ ها برحسب وزن هزار دانه و درصد آلودگی 66
شکل 4-24- نمودار پراکنش ژنوتیپ ها برحسب عملکرد و درصد آلودگی 66
چکیده
بیماری پوسیدگی زغالی آفتابگردان با عاملMacrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich یکی از بیماری های مهم گیاه محسوب می شود که سبب کاهش کمیت و کیفیت محصول می گردد. این بیماری طی سال های اخیر در استان مازندران شایع شده و از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل به دلیل سازگاری با سایر روش های پیشگیری و کنترل، جایگاه ویژه ای را در مدیریت تلفیقی به خود اختصاص داده است. در این بررسی عکس العمل 10 ژنوتیپ آفتابگردان نسبت به بیماری پوسیدگی زغالی در شرایط آزمایشگاهی، گلخانه ای و مزرعه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. که در شرایط آزمایشگاه و گلخانه از طرح کاملا تصادفی و در شرایط مزرعه از طرح بلوک کامل تصادفی استفاده شد. نتایج حاصل از شرایط آزمایشگاهی نشان داد که ژنوتیپ های RF81-74*AF80-460/2/1 با شاخص بیماری 89/39، از تحمل بیشتر و ژنوتیپ RF81-137/1*AF81-228 با شاخص بیماری 67/50، از تحمل کمتری نسبت به بیماری پوسیدگی زغالی برخوردار بودند. در آزمایشات گلخانه ای ژنوتیپ های RF81-1/2*AF80-452/2/2، HYSUN33، RF81-106*AF80-448/1/2، RF81-1/2*AF81-112، RF81-74*AF80-460/2/1 و AZARGOL به ترتیب با 6/6، 7/6، 7/6، 7/6، 7/6 و03/10 درصد آلودگی (Disease Incidence) از تحمل بیشتر و ژنوتیپ RF81-65*AF80-429/2/3 با 55/43 درصد آلودگی از تحمل کمتری نسبت به بیماری پوسیدگی زغالی برخوردار بودند. نتایج حاصل از آزمایشات مزرعه ای نیز نشان داد که ژنوتیپ های RF81-74*AF80-460/2/1، RF81-1/2*RF81-112، RF81-1/2*AF80-452/2/2، RF81-106/1*AF80-448/1/2، HYSUN33 و AZARGOL با 33/0 درصد آلودگی از تحمل بیشتر و ژنوتیپ های RF81-65*AF80-429/2/3 و RF81-137/1*AF81-228 به ترتیب با 67/13 و 8 درصد آلودگی تحمل کمتری نسبت به بیماری داشتند. در ضمن ژنوتیپ های RF81-65*AF80-429/2/3 و RF81-137/1*AF81-228 علاوه بر درصد آلودگی بیشتر، کاهش وزن هزار دانه، کاهش قطر طبق و کاهش ارتفاع بیشتری را نیز نشان دادند.

مطلب مرتبط :   ارزش های اخلاقی و ابزار ارزیابی

فصل اول
مقدمه