دانلود پایان نامه

ساقه نیلوفر بلند و برگ آن مدور و قلب مانند است و دارای گل های درشت ، سفید و شکوفه ای و معطر در سطح آب است .
نوع دیگر آن به صورت درختچه هایی با ارتفاع 1 تا 5/2 متر با تاجی تقریبا مدور است گل آن بسیار بزرگ و دارای جام صورتی یا ارغوانی است . از انواع دیگر آن ، نیلوفر صحرایی است که برای نباتات مضر است .

لاله :
لاله گیاهی است از تیره سوسنیها که دارای پیاز می باشد و برگه هایش دراز است و ساقه گل دهنده از وسط برگ ها خارج می شود ، گل لاله از سه گلبرگ و سه کاسبرگ رنگین به شکل گلبرگ ها تشکیل شده است ، در حدود 50 گونه از این شناخته شده است که در نواحی معتدل و مرطوب و نواحی کوهستانی می رویند . بعضی از گونه های آن نیز به عنوان گل زینتی در گلدان کشت می شوند که اوایل بهار گل می دهند . لاله معمولا گلهای پیاز داری را گویند که نام علمی آن ها تولیپا می باشد و از دسته سوسنها و از تیره سوسنیها ست . انواع لاله وحشی در ایران عبارتند از : لاله داغدار ، قرمز ، لاله زرد و لاله سفید .
لاله ای در شیراز خود رواست ، که گلهای سه رنگ دارد ، که به نام حافظ نامیده اند .
یک نوع لاله سرنگون به ارتفاع 30 تا 60 سانتیمتر ایستاده وجود دارد که گل آن ارغوانی متمایل به قهوه ای است . در داخل متمایل به زرد خمیده واژگون است . موسوم گل آن اردیبهشت و در اصفهان می روید . لاله را در عربی شقایق گویند .
نرگس :
نرگس را در پهلوی نرگیس و یونانی نرکیوس و در لاتین نرسی سوس و فرانسه نرسیس و عربی آن نرجس است . نرگس گیاهی است دارای پیاز و گلی خوشبوی و معطر دارد ، ته و ساقه اش مانند پیاز است و بر سرگلی می آورد .
زرد یا بنفش و یا صورتی است .
در کتاب گیاهشناسی آن را چنین تعریف کرده اند :
نرگس : گلی است از تیره نرگسیها که در وسط گلشن حلقه ای زرد دیده می شود ، و آن را نرگس شهلا گویند ، و در بعضی جنسها خود گل نیز زرد یا سفید است و در وسط گلبرگ های کوچک سفید دارد و آن را نرگس مسکین گویند .
تعریف دیگری نیز از آن شده است . گویند : برگ های نرگس دراز و باریک و گلشن ساده و پرپر است ، گلبرگ ها سفید یا زرد و در میان آن ها کاسه است زرد یا سفید ، در اسفند یا فروردین گل می دهد و نرگس پر گل که پر ساقه و پر گل است . به جای نرگس مسکنی ، نرگس مسکین که دایره وسطش سفید است نیز نوشته شده است .
سنبل :
سنبل بر وزن بلبل به صورت های زمبل و زومبول آمده است ، در لغت به معنی خوشه جو و گندم و مانند آن است ولی در اصطلاح گیاهشناسی ، گیاهی است از تیره سوسنیه ، جزو تک لپه ایها یا جام و کاسه رنگین و دارای گلهای بنفش خوشه ای است ، چون زود گل می دهد و گلشن زیبا و خوشرنگ و خوشبوست مورد توجه است و جز گیاهان مرغوب زینتی است ، برگ های سنبل دراز و نوک تیز است و گلهای آن به شکل خوشه های بلند و به هم فشرده و معطر به رنگ های قرمز – آبی ارغوانی ، سفید و زرد است و پیاز آن را در گلدان ها می کارند و بهترین نوع آن سنبل هلندی است .
در ایران اقسام خود روی سنبل وجود دارد ، سنبل ایرانی گونه ای سنبل است که گلهایش سفید رنگ است بعنوان زینت کشت می شود ، گلی خوشبو ست که در باغها به سبب قشنگی و خوشبویی آن را تربیت می کنند . سنبل زرد گیاهی است از تیره صلیبیان که به عنوان گیاه زمینی در باغ ها نیز کشت می شود نوع دیگر آن لینوی است که پیاز آن تخم مرغی با بزرگی 2 تا 4 سانتی متر و پوشیده از فلسهای پوششی بنفش است گل آن بنفش یاس و کمرنگ یا آبی متمایل به سفید است ، مرسوم گل آن در فروردین یا اردیبهشت ماه است .
در خیره خوارزمشاهی نوشته سنبل دونوع هندی و رومی ، هندی راسنبل الطیف و سنبل عصافیر و رومی را ناردین می گویند و در ادب فارسی سنبل به معنی مو و زلف و سنبل تر به معنی خط جوانان – خال و زلف خوبان است . (استعاره است )
نسترن :
نسترن یا نسترون یکی از گونه های وحشی خود گل سرخ است که پایه پیوند برای انواع گل سرخ قرار می گیرد گلی است که از انواع گل سرخ و در هر شانه چندین گل با هم می شکفد . نسترن عموما به گل سرخ های وحشی و گل سرخهای بالا رونده گفته می شود .
نسترن در ایران دارای گونه های متعدد است ، بعضی از آن ها در جنلگ ها و ارتفاعات خزر می رویند و بعضی مخصوص نواحی استپی است و برخی از آن ها مانند گل زرد و گل دو روی برای زینت باغ ها کاشته می شود .
پاره ای نیز مانند نسترن شیراز از جهت تقطیر و تهیه عرق نسترن مورد توجه است . یک نوع نسترن وحشی و کوهی با ارتفاع یک تا چهار متر با تیغ های خمیده و گل صورتی و یا متمایل به سفید وجود دارد .