مقاله با موضوع کاربردپذیری و شرایط محیطی

دانلود پایان نامه

2- استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی Trucksim برای سنجیدن توانایی وسیله نقلیه سنگین (کامیون) در طول حرکت بر روی ترکیبات متفاوتی از اجزای طرح هندسی.
این ترکیبات شامل بخش‌های زیر می‌باشند:
الف) قوس افقی به تنهایی و بدون وابستگی به قوس قائم
ب) قوس قائم (شامل = سربالایی- سرپائینی- قوس محدب- قوس مقعر)


ج) قوس معکوس با نسبت شعاع‌های متفاوت بدون ترکیب با قوس قائم
د) قوس معکوس با نسبت شعاع‌های با ترکیبات متفاوتی از انواع قوس‌های قائم (سربالایی – سرپائینی- قوس محدب – قوس معقر)
3- توسعه مسائل مدل‌های ریاضی بدست آمده برای محاسبه حداقل انحنا در ترکیبات مختلف قوس‌های افقی- قائم (قوس‌های سه بعدی)
1-5- دامنه اثر مسأله در جامعه علمی و اجتماع
انجام تحقیق پیش‌رو فصل تازه‌ای در باب شبیه‌سازی کامپیوتری حرکت وسایل نقلیه در جاده‌های کشور و آشنایی با زوایای مختلف شبیه‌ساز و طرز به کارگیری و استفاده از آن توسط محققین و پژوهشگران خواهد بود. لذا می‌توان با استفاده از بکارگیری نرم‌افزارهای موازی و شبیه‌سازی توسط آن نسبت به کنترل نقاط حادثه‌خیز و در صورت لزوم اصلاح طرح هندسی و ساختار جاده‌های کشور اقدام نمود.
1-6- محدودیت‌ها و چارچوپ‌های پروژه
مدلسازی‌های انجام شده در این رساله براساس حرکت کامیون‌ها در جاده‌های بیرون شهر، با ضریب اصطکاک و شیب و دیگر عوامل مختص به این جاده‌ها می‌باشد و بررسی حرکت این وسایل نقلیه در جاده‌های شهری کاری متفاوت خواهد بود. ضمناً بررسی بسیاری از عوامل انسانی موثر نظیر ظرفیت کار راننده- زمان PRT و نحوه ترمز کردن و … جز حوزه این تحقیق نمی‌باشد؛
همچنین فشار هوا و سایر عوامل، مثل آیرودینامیک و شرایط محیطی و آب و هوایی (برف و باران …) در این تحقیق پوشش داده نشده است.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوع گروه کنترل و مواد غذایی

فصل دوم
کاوش در متون

2-1- طبقه‌بندی و مقــدمه
سه عنصر مهم در طراحی هندسی راه نقش دارد که عبارتند از: قوس قائم، قوس افقی و مقاطع عرضی. قوس قائم عمدتاً شامل عناصری مستقیم (مسطح، سربالایی یا سرازیری) است که به وسیله منحنی‌های قائم به هم متصل می‌شوند. قوس‌های قائم در اصل منحنی‌های سهمی‌وار(چه محدب یا مقعر) هستند. انتخاب دیگر برای قوس قائم شامل منحنی‌های نامتقارن و منحنی‌های معکوس سهمی‌وار می‌باشد.
قوس افقی اساساً شامل خطوط مماس راستی است که به وسیله منحنی‌های افقی مدور، چه با منحنی‌های مارپیچی انتقالی چه بدون آنها به هم متصل می‌شوند. منحنی‌های افقی می‌تواند یک منحنی ساده یا یک منحنی مرکب باشد. قوس مرکب می‌تواند یک منحنی معکوس باشد که شامل دو منحنی ساده متوالی در جهت معکوس است، یا یک منحنی مرکب باشد که شامل دو یا چند منحنی ساده متوالی در جهت‌های یکسان است.
برای ایجاد توازن در طراحی بزرگراه، همه عناصر هندسی باید به لحاظ کاربردپذیری اقتصادی طراحی شود تا عملیات مطمئن، مداوم و همواره با سرعتی مناسب برای شرایط عادی آن بزرگراه فراهم گردد [5] . در این فصل ابتدا هر یک از عناصر طراحی یاد شده ، به اختصار شرح داده خواهد شد و سپس به ترتیب به بررسی کتاب ها- مقالات-پروژه ها و کنفرانسها جهت مشخص کردن سوالات مطرح شده و یافته ها تا زمان حـــاضر می پردازیم.
2-1-1- قوس قائم
توپوگرافی و عوارض زمین طبیعی بر قوس‌های بزرگراه تأثیر دارد. توپوگرافی بر قوس افقی تأثیر دارد اما بر قوس عمودی دارای تأثیر مسلمی است. برای مشخص کردن تغییرات در توپوگرافی، مهندسان به طور کلی آن را با توجه به وضعیت عوارضی زمین به سه دسته تقسیم می‌کنند[5].