مقاله با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

در پاسخ به سؤال دوم باید گفت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه آموزشی کشور و در امر تدریس از موارد فرهنگ‌سازی نشده است.تلفیق فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی به‌ ویژه درس فیزیک همواره یکی از دغدغه‌های رایج دست‌اندرکاران آموزشی بوده است؛چراکه در بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در درس فیزیک،افرادی که به تولید محتوای آموزشی و نرم‌افزارهای کمک درسی پرداخته‌اند از سواد موضوعی کافی در زمینه روان‌شناسی تربیتی در آموزش‌ فیزیک و مباحث فراشناخت بی‌اطلاع بوده بنابراین نرم‌افزارهای تولید شده همان سبک و سیاق انتقال‌ دانش را ادامه می‌دهد.علاوه بر آن مدرسان فیزیک و کارشناسان مباحث تربیتی و آموزشی نیز از سواد نرم‌افزاری کافی جهت طراحی بهینه نرم‌افزارهای منطبق با استانداردهای رایج بی‌بهره بوده‌اند( ضامنی،1388،ص83).
شاید به جرأت بتوان گفت که به کارگیری روش فعال مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس فیزیک،هنوز عمومیت لازم را نیافته است و رفتارگرایی و تدریس به شکل سنتی،به‌خصوص‌ از سوی معلمانی که به دلایل مختلف از جمله عادت کردن به شیوه‌ی امتحان شده‌ی گذشته،ترس از ریسک در تدریس،مشکلات کمبود وقت و ترجیح معلم‌محوری و روش سخنرانی بر روش فعال‌ تدریس،کمبود وسایل و نرم‌افزارهای لازم و مفید و نداشتن استانداردهای لازم،هنوز رایج است.از طرفی تولید نرم‌افزارهای آموزشی فیزیک از سوی شرکت‌های نرم‌افزاری و گروه‌های بدون‌ صلاحیت در اکثر موارد مروج روش‌های سنتی تدریس هستنددر حالیکه تولیدکنندگان‌ نرم‌افزارهای آموزشی باید علاوه بر دارا بودن دانش فیزیک از سواد و مهارت لازم در زمینه‌ تلفیق این دو نیز بهره‌مند باشند(سراج،1383)در اینصورت است که می توان به نتایج کاربرد فاوا در آموزش فیزیک امیدواربود. درنتایج تحقیق انجام شده توسط جایانی (1381) تحت عنوان اثر بخشی روش آموزش با استفاده از کامپیوتر نیز به این نکته اشاره شده است که اگر تولید محتوای درسی بر مبنای اصول روانشناسی یادگیری باشد به یادگیری دانش آموزان کمک خواهد کرد .
قاسمی (1388)نیزدر تحقیقی تحت عنوان تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری درس علوم راهنمایی به این نتیجه می رسد که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بر یادگیری درس علوم موثر باشد.
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده و توجه به این نکته که استفاده از فناوری های نوین در ایران کاری جدید است و همچنین با توجه به اینکه تا کنون تحقیقی که به ارزیابی تاثیر استفاده از فاوا در تدریس درس فیزیک برپیشرفت دانش آموزان در این درس بپردازد درسطح ایران انجام نه پذیرفته است، این تحقیق برآن است که این خلأ مطالعاتی را پر نموده ، تاشاید نتایج این تحقیق دستمایه ای برای برنامه ریزان جهت شناسایی وضعیت موجود نظام آموزشی دراین ارتباط قرار گرفته و اطلاعات هرچند جزئی جهت اخذ تصمیم گیریهای آینده برای آنها فراهم سازد.
4-1- اهداف پژوهش
هدف کلی:
– بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان سیالیت ،یادآوری ،انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند اراک در درس فیزیک 1 در سال تحصیلی 91-92
اهداف جزئی:
بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات در تدریس درس فیزیک ا بر میزان سیالیت ذهن دانش آموزان در این درس.
بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات در تدریس درس فیزیک 1 بر میزان یادآوری محتوای این درس.
بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات در تدریس درس فیزیک 1 بر میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی در این درس .
بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات در تدریس درس فیزیک 1بر میزان پیشرفت تحصیلی در این درس .
5-1- فرضیه های پژوهش
فرضیه کلی :
فناوری اطلاعات برمیزان سیالیت ،یادآوری ،انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیک یک موثر است.
فرضیه های جزئی :
کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک 1 بر میزان خلاقیت(سیالیت) دانش آموزان در این درس تاثیرگذار است.
کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک 1 بر میزان یادآوری محتوای این درس تاثیرگذار است.
کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک 1 بر میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی در این درس تاثیرگذار است.
– کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان پیشرفت تحصیلی در این درس تاثیرگذار است.
6-1- تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات پژوهشی
فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)