مقاله با موضوع هوش معنوی و سلامت روانی و تحلیل رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه

همچنین کیفیت به عنوان توانایی یک فرآورده یا خدمت برای ارضاء نیازهای ابراز شده و میزانی برای برآوردن انتظارات مشتری یا مددجو تعریف شده و منظور از کیفیت خدمات بهداشتی درمانی، میزان دستیابی به مطلوب ترین برآیندهای سلامتی است به گونه ای که خدمات ارائه شده اثربخش، کارا و به صرفه باشد. همچنین کیفیت، ساختار پیچیده ای از ارزشها ، عقاید ونگرشهای افرادی است که در مراقبتهای بهداشتی با یکدیگر در تعامل می باشند، لذا در تعریف کیفیت مراقبت ها، شناخت دیدگاه پرستاران به عنوان بزرگ ترین گروه در میان کارکنان بهداشتی درمانی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است (پازارگادی و همکاران، 1386)
2-13- مفهوم مراقبت در پرستاری:
مراقبت در پرستاری دارای دو جنبه است، بعد عواطف و بعد فعالیتها، که بعد اول مربوط به توجه به مددجو به عنوان یک فرد و اهمیت دادن به آنچه که برای وی اتفاق می افتد می باشد. به عبارت دیگر بعد عاطفی مراقبت برای شاْن، مقام و استقلال فرد دیگر احترام قائل است. بعد فعالیت ها به منظور مساعدت، کمک و خدمت به دیگران است که از طریق ارتباط بین پرستار و بیمار بدست می آید. در حقیقت این بعد از مراقبت مربوط به تشخیص و برآوردن نیازهای بیمار می باشد (عزیززاده فروزی وهمکاران، 1373).
2-14- مفهوم کیفیت مراقبت پرستاری و ابعاد آن :
کاناواکتیکیول و همکاران (2001) ، مضامین کلیدی زیر را در تعریف کیفیت مراقبت پرستاری بدست آوردند:
1-دستیابی به نیازهای فیزیکی بیماران
2-فراهم نمودن حمایت های روانی- اجتماعی برای بیماران
3-اطمینان از توجه به نیازهای روحی و معنوی بیماران
4-رضایت مندی بیماران از مراقبت ها
5-پاسخگو و مسئول بودن مراقبت های پرستاری به نیازهای بیماران
6-اطمینان از ارائه مراقبت های جامع وهمه جانبه به بیمار
که در نهایت تعریف زیر را به عنوان تعریف نهایی ارائه دادند:
” کیفیت مراقبت پرستاری، پاسخگویی پرستاری به نیازهای جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی بیماران است، به طوری که به زندگی سالم و طبیعی خود باز گردند و رضایت خاطر بیماران و پرستاران جلب شده باشد ” (پازارگادی و همکاران، 1386).
بارهانس و آلیگود (2010) در مطالعه ای کیفی، مراقبت پرستاری با کیفیت از دیدگاه پرستاران را به صورت دستیابی به نیازهای انسان از طریق توجه، همدلی، تعاملات احترام آمیز با بیمار همراه با احساس مسئولیت، حمایت اساسی و یکپارچه از مددجو بیان نمودند (آتش زاده شوریده و همکاران، 1391).
٢-١۵- مروری بر مطالعات انجام شده :
بر طبق بررسی های بعمل آمده در زمینه پیشینه موضوعی تحقیق، هیچ گونه پژوهش داخلی و خارجی که اشاره به ” تاثیر هوش معنوی بر کیفیت مراقبت پرستاری” داشته باشد، یافت نشد. اما پژوهش های مختلفی به طور جداگانه این دو موضوع را مورد بررسی قرار داده اند که در زیر به نمونه هایی از این تحقیقات اشاره می شود:
1-پیشینه تحقیقات داخلی:
سرخی ( 1388 ) پژوهش خود را با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی رابطه بین هوش معنوی و صفات شخصیتی را در جمعیت سنین 50-19 سال شهر ساری انجام داد که نتایج آن عبارت است از: بین هوش معنوی و روان نژندی رابطه معنادار منفی وجود دارد. بین هوش معنوی و عامل های شخصیتی برونگرایی و با وجدان بودن رابطه معنادار مثبت وجود دارد . بین هوش معنوی و انعطاف پذیری و دلپذیر بودن رابطه معنادار وجود ندارد.
فرامرزی و همکارانش ( 1388 ) به روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی 450 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1387-1386را مورد بررسی قرار دادند یافته ها حاکی از آن است که هوش معنوی و هوش هیجانی می توانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند و فردی که از هر دو هوش برخوردار باشد، می تواند در زندگی دنیوی و اخروی اندوخته مناسبی داشته باشد. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه سنجش ویژگی های هوش هیجانی پیتر ایدز و فارنهام ( 2003 ) و پرسشنامه هوش معنوی محقق ساخته است که ضریب پایایی به دست آمده برای آنها به ترتیب 84/0 و 87/0 می باشد. برای تحلیل داده های حاصله، از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده که نتایج نشان می دهد هوش معنوی با هوش هیجانی رابطه دارد و این رابطه در ابعاد مختلف هوش معنوی و هوش هیجانی مشاهده می شود و رابطه معناداری بین آنها، به عبارتی، هوش معنوی بیشتر سبب هوش هیجانی
می شود.
معلمی ( 1389 ) در پژوهش خود به روش مقطعی- همبستگی، هوش معنوی و سلامت روان در 80 نفر از افراد معتاد به مواد مخدر و 80 نفر از افراد غیر معتاد از مراکز درمان و بازتوانی دولتی و غیردولتی شهر زاهدان را مورد مقایسه قرار داد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ که شامل 28 سؤال پرسشنامه سلامت عمومی و برای سرند کردن اختلالات روانی غیرسایلوتیک ساخته شده، ابزار دوم مقیاس خودگزارشی هوش معنوی است که توسط کینگ ارائه شده که دارای 24 گویه می باشد، یافته های تحقیق نشان داد که بین نمره های هوش معنوی و سلامت روان معتادان و غیرمعتادان تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که معتادان به مواد مخدر از هوش معنوی و سلامت روانی پایین تری نسبت به گروه عادی برخوردار بودند. همچنین در هر دو گروه بین هوش معنوی و سلامت روان همبستگی
معنادار مشاهده شد.