مقاله با موضوع نرم افزار مورد استفاده و شرایط آب و هوایی

دانلود پایان نامه

2-4-بررسی کنفرانس ها


با توجه بدیع بودن نرم افزار مورد استفاده جهت شبیه سازی و موضوعات پایه مرتبط با آن ، با جستجو در میان کنفراسهای علمی برگزار شده ، به موضوعات در ارتباط با تحقیق حاضر ، برخورد نشد.
2-5- بررسی تز ها و پروژه ها
حداقل شعاع انحنای استفاده شده در طراحی قوسهای افقی براساس محدودیت مقادیر اصطکاک جانبی، دور و سرعت مشخص شده است. در قوس افقی دوبعدی جرم نقطه می‌تواند به‌عنوان دینامیک خودرو توصیف شود.
با استفاده از دور نرمال، میزان چرخش و ویژگی‌های دیگر یک خودروی مسافرتی و کامیون، چنج(2001) او فرمول زیر را برای حداقل شعاع انحنای افقی ارائه داد[15] .
رابطه (2-16) برای ماشین‌های سواری
رابطه (2-17) برای کامیون‌ها
v= سرعت خودرو(km/hr)
e= نرخ دور(100/%)
= فاکتور اصطکاک جانبی
Ri= حداقل شعاع انحنای افقی
حداقل شعاع انحنای افقی در تساوی‌ها براساس یک خودرو ارتجاعی می‌باشد. با بررسی تساوی‌ها می‌توان دید که طراحی براساس ماشین‌های سواری همیشه حاکم خواهد بود زیرا در این حالت مخرج همیشه برای دور داده شده کوچک‌تر خواهد بود. این تساوی توسط چانگ (2001) پیشنهاد شده است و در زمانی به‌کار می‌رود که چرخش بدن خودرو در انتخاب شعاع قوس افقی ممکن است مناسب‌تر از طراحی داده شده در نیروهای جانبی متعادل باشد. نتایج او برخلاف یافته‌های‌هاروود و ماسون(1994) بود کسانی که به روشنی اثبات کردند که سرخوردگی، و نه واژگونی، عامل حاکم در استقامت بحرانی برای خودروهای مسافری می‌باشد.
برای نشان دادن تفاوت‌ها بین آنچه که AASHTO 2001 گفته و روش ارایه شده به وسیله چانگ (2001) مقادیر شعاع انحنایی محاسبه شده و توسط شکل 2-19 نشان داده شده است. از دور افزایشی 6% استفاده شد و مقادیر اصطکاک جانبی برای سرعت‌های طراحی شده 20- 130 کیلومتر بر ساعت ارائه شده است. همان‌طوری که در شکل نشان داده شده است تفاوت قابل لمس از طرف AASHTO 2001 و چانگ (2001) در سرعت‌های طراحی بالاتر اهمیت دارد. نتایج فرمول‌چنج(2001) این‌طور بیان می‌کند که کتاب‌ها راهنمایی طراحی کنونی امنیت دینامیکی کافی وسیله نقلیه را تهیه نکرده است. به‌منظور به دست آوردن شعاع هندسی یکسان در تساوی مقادیر دور، فاکتور اصطکاک جانبی یا ترکیبی از این دو متغیر باید افزایش یابد.
افزایش دور ممکن است تأثیرات منفی متنوع در سرعت‌های پایین و تحت شرایط آب و هوایی بد(یخبندان) داشته باشد تا زمانی که مقادیر اصطکاک جانبی افزایش پیدا کند. با در نظر گرفتن تفاوت بین شعاع انحنای قوس نشان داده شده در شکل 2-12، چانگ (2001) افزایش نرخ دور یا روش‌های کاهش سرعت را به‌عنوان راه‌حل‌های پتانسیلی برای حفظ امنیت مطلوب پیشنهاد کرده است [15] .

مطلب مرتبط :   مقاله میزان مشارکت اجتماعی و مطالعات روستایی

شکل 2-19- مقایسه بین حداقل شعاع قوس ارائه شده درآیین نامه AASHTO و روابط chang
با فرض اینکه موقعیت‌های پیشنهادی راه‌ها عموماً ثابت است. طرح با چالش‌برای انتخاب اجزاء قوس قائم و افقی رو‌به‌رو است که یکدیگر را کامل می‌کنند. [51] [5] .
سرعت مبنای انتخابی بسیار مهم است. مسافت دید، حداکثر شیب، حداقل شعاع قوس افقی و دیگر اجزاء طرح بحرانی و نقش تعیین‌کننده سرعت مبنا دارند. [51].
عوامل متعددی باید بررسی شود. زمانی که اجزای مبنا برای تنظیمات هندسی باید هماهنگ شوند. با توجه به پایداری وسایل نقلیه، هم‌پوشانی قوس قائم و افقی قابل بررسی است. در حالیکه انطباق اجزا مبنا قائم و افقی قبول است که نتیجه زیبا‌شناسی ساختمان راه را بهبود بخشیده و هم انحنا و شیب منظم طولی با یکدیگر سازگار شوند. [5].
برنامه‌های کامپیوتری اخیراً موضوعاتی را عرضه کرده‌اند که برای کمک به طراحان در زمینه ترکیب قوس‌های قائم و افقی ارزشمند است.
عوامل دیگر از قبیل نورپردازی و کنترل فرسایش و تجهیزات، درحالیکه کیفیت‌طرح هندسی پیشنهادی بسیار مهم است، به‌طور کل از اهمیت کمتری برخوردار است وقتی پایداری وسایل نقلیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. زهکشی مناسب می‌تواند به پایداری اصلی مربوط باشد از آنجائی‌که رطوبت زیاد از حد سطح راه می‌تواند اصطکاک را که در مورد آن بحث شد کاهش دهد.
برای به حداقل رساندن اثرات نامساعد هماهنگی طراحی ضعیف و منظره‌آرایی راه، ترکیباتی که مهم هستند باید تعیین شوند. ترکیب مشکل‌ساز زمانی رخ می‌دهد که یک قوس قائم مقعر با قوس افقی تند باهم منطبق شوند. این ترکیب می‌تواند باعث خطا شود از آن جایی‌که قوس افقی مسطح‌‌تر از آنچه که دقیقاً باید باشد، ظاهر می‌شود. [52]