مقاله با موضوع مدلسازی معادلات ساختاری و اطلاعات جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

در تحقیق حاضر آزمون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی
نمونه آماری استفاده شده است که در این تجزیه و تحلیل، داده های پرسشنامه با توجه به اینکه از طیف لیکرت که از مقیاس کیفی برخوردار است ، استفاده شده است با اعمال امتیازات به گزینه های مختلف به مقیاس کمی تبدیل می شوند تا قابلیت تجزیه و تحلیل پیدا کنند. نحوه امتیازبندی به سوالات به این طریق می باشد که به هر یک از سوالات امتیاز از یک تا پنج داده شده است به این شکل که به پاسخ خیلی کم امتیاز یک، کم امتیاز دو، متوسط امتیاز سه، زیاد امتیاز چهار و خیلی زیاد امتیاز پنج داده شده است. در این فصل، اطلاعات جمعیت شناختی پاسخگویان به پرسشنامه ها، آزمون وضعیت عوامل و شاخص ها و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از PLS پرداخته میشود.


4-2-آمارتوصیفی
4-2-1- جنسیت :
همان طور که در شکل 4-1 مشاهده می کنید از 165 نفر، بیشترین آمار از بین پاسخ دهندگان را زنان تشکیل می دهند که معادل 87.9 درصد است. این ویژگی در در نمودار ستونی به شرح ذیل توصیف می شود.
نمودارشماره 2: تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت
4-2-2- میزان تحصیلات :
همان طور که در شکل 4-2 مشاهده می کنید از 165 نفر، 18.2 درصد افراد دارای تحصیلات کاردانی ، 79.4 درصد از افراد دارای تحصیلات کارشناسی ، 1.8 درصد کارشناسی ارشد و در نهایت 0.6 درصد از افراد دارای مدرک دکتری بوده اند. این ویژگی در در نمودار ستونی به شرح ذیل توصیف می شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع میزان درآمد ماهیانه و رضایت شغلی کارکنان

نمودار شماره 3: تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
4-2-3 نوع استخدام:
همان طور که در شکل 4-3 مشاهده می کنید از 165 نفر، 37 درصد کارمند رسمی ، 3.6 درصد رسمی ازمایشی ، 31.5 درصد پیمانی ، 12.7 درصد قراردادی و 15.2 درصد طرحی بوده اند . این ویژگی در در نمودار ستونی به شرح ذیل توصیف می شود.
نمودار شماره 4 : تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت استخدام
4-2-4 وضعیت تاهل:
همان طور که در شکل 4-4 مشاهده می کنید از 165 نفر، 82.4 درصد متاهل و 17 درصد مجرد بوده اند . این ویژگی در در نمودار ستونی به شرح ذیل توصیف می شود.
نمودارشماره 5 : تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تاهل
4-2-5 سنوات خدمت:
همان طور که در شکل 4-5 مشاهده می کنید از 165 نفر، 31.5 درصد از افراد کمتر از 5 سال ، 24.2درصد از افراد بین 5 تا 10 سال ، 18.2 درصد بین 10 تا 15 سال ، 15.2 درصد بین 15 تا 20 سال ، 7.3 درصد بین 20 تا 25 سال و در نهایت 3.6 درصد از افراد بین 25 تا 30 سال سابقه کار داشته اند . این ویژگی در در نمودار ستونی به شرح ذیل توصیف می شود.
نمودار شماره 6: تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار
4-2-6 سن:
همان طور که در شکل 4-6 مشاهده می کنید از 165 نفر، 35.2 در صد از افراد بین 20 تا 30 سال ، 44.2 درصد از افراد بین 31 تا 40 سال ، 18.8 درصد از افراد بین 41 تا 50 سال و 1.2 درصد از افراد بین 51 تا 60 سال سن داشته اند. این ویژگی در در نمودار ستونی به شرح ذیل توصیف می شود.
نمودار شماره 7 : تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب سن