مقاله با موضوع مدلسازی معادلات ساختاری و تفکر انتقادی وجودی

دانلود پایان نامه

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
همانطور که از دادههای جدول 4-3 مشخص است، سطح معناداری آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای پژوهش بیشتر از مقدار 05/0 است. در نتیجه تمامی متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر دارای توزیع نرمال میباشند.
4-3-2 مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از PLS:
در این قسمت بااستفاده از PLS ، به بررسی اثرگذاری و یا عدم اثرگذاری عوامل یاد شده پرداخته می شود و در ادامه شاخص های سنجش عوامل و ضریب تعیین عوامل نیز مورد بررسی قرارگرفت.
اعداد T یا معنی دار بودن اثر متغیرها را برهم نشان می دهند . اگر عدد معنی داری از 1.96 بیشتر باشد یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنادار است و اگر از 1.96 کوچکتر باشد یعنی اثر منفی دارد ولی معنادار نیست.
ضرایب استاندارد ، اگر بالای 0.6 باشند ، بدین معناست که ارتباط قوی ای میان دو متغیر وجود دارد و اگر عدد بین 0.3 و 0.6 باشد ارتباط متوسط و اگر زیر 0.3 باشد ، ارتباط ضعیفی وجود دارد . (آذر و مومنی ، جلد اول ، 1387)
شکل شماره2 : نتیجه اجرای مدل پیشنهادی تحقیق با ضرایب استاندارد
در شکل 4-7 میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر بروی متغیر وابسته نمایش داده شده است . در این شکل مقدار ضرایب استاندارد در روی فلش ها نمایش داده شده است. هم چنین بارهای عاملی هر یک از شاخص های اندازه گیری متغیرها نیز بر روی فلش ها مشخص شده است که در انتهای این فصل میزان الویت هر یک از شاخص ها در تبیین واریانس متغیرها نیز بررسی خواهدشد .
شکل شماره 3 : نتیجه اجرای مدل پیشنهادی تحقیق با مقادیر معنی داری ( T )
فرضیه یک: تفکر انتقادی وجودی برکیفیت مراقبت پرستاری بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر بندرعباس تاثیر معنا داری دارد.
در شکل 4-7 مشاهده می شود که تفکر انتقادی با علامت tafakor و کیفیت مراقبت پرستاری با علامت keyfiat در نظر گرفته شده است . همانطور که در شکل 4-6 دیده می شود ، تفکر انتقادی اثری برابر 0.19- بر کیفیت مراقبت پرستاری دارد . در شکل 4-7 نیز عدد 0.875مقدار ارزش T آن می باشد که کوچکتر بودن از 1.96 نشان دهنده معنادار نبودن اثر می باشد . یعنی با 95 درصد اطمینان ( سطح معنی داری 5 درصد ) می توان گفت که تفکر انتقادی تاثیر معناداری بر کیفیت مراقبت پرستاری ندارد و چون مقدار اثر از 0.3 کمتر است ، پس نشان می دهد که اثر خیلی ضعیف است و معنادار نیست می باشد و در اخر نتیجه می گیریم که :
فرضیه شماره 1 رد می شود.
جدول شماره10- مقدار اثر و معنی داری تاثیر تفکر انتقادی بر کیفیت مراقبت پرستاری
ارزش T
مقدار اثر
متغیر وابسته
متغیر مستقل