مقاله با موضوع قابلیت اعتماد یا پایایی و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

4 ،8، 12، 16، 24
4
تولید معنای شخصی
7 ،11، 15، 19، 23
ب-3) پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری:
جهت جمع آوری دادهای مربوط به مراقبت و کیفیت پرستاری از پرسشنامه QUALPAC (Quality Patient Care Scale) که از سال 1975در کشورهای آمریکا، انگلستان و نیجریه بکارگیری شده ، استفاده شده است . پرسش نامه فوق در سال 1382 در تبریز مورد بررسی قرار گرفته و با فرهنگ ایران تطبیق داده شده است. این پرسشنامه دارای 65 سوال در سه بعد روانی-اجتماعی ، ارتباطی و جسمی می باشد که از مقیاس 5 درجه ای لیکرت به صورت (به ندرت : امتیاز1)، (گاهی : امتیاز2)، (بیشتر اوقات: امتیاز3)، (همیشه: امتیاز4)، و (موردی ندارد: امتیاز0) تنظیم شده است.
همچنین پژوهشگر پس از تأیید پژوهش توسط معاونت پژوهشی دانشگاه و حراست بیمارستانها ، ضمن حضور در محل اشتغال آنان شخصا به توزیع پرسشنامه پرداخته و در زمان جمع آوری نیز به همین گونه اقدام نموده است. شایان ذکر است که پژوهشگر بر بی نام بودن پرسشنامه ها و محرمانه ماندن اطلاعات تاکید نموده و توضیخات لازم را به افراد ارائه داده است.
٣-6- پایایی و روایی:
3-6-1-روایی :
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا می باشد( کرلینجر ، 1374).
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بکار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوال های تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد (آذر و مومنی، 1387).
بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. در این مرحله با مشورت با اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین نظرات افراد متخصص در این زمینه در طراحی پرسشنامه اعمال خواهد شد و اصلاحات لازم به عمل می آید و بدین ترتیب اطمینان حاصل می شود که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.
برای این کار پرسش نامه های تحقیق علاوه بر کسب نظر اساتید محترم راهنما در اختیار چند تن از خبرگان که در حوزه مطالعاتی تحقیق صاحب نظر هستند قرار گرفت و در جمع بندی نهایی با اساتید محترم اصلاحات لازم صورت گرفت و ابهاماتی که در این رابطه وجود داشت برطرف شد.
3-6-2-تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها:
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( هومن ، 1389).
دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود. از آن جمله می توان به شیوه های زیر اشاره نمود :
اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)
روش موازی (همتا)
روش تصنیف (دو نیمه کردن)
روش کودر- ریچاردسون
روش آلفای کرونباخ
بنابراین به منظوراندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار spss انجام شد.