مقاله با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات و خلاقیت دانش آموزان

دانلود پایان نامه

2-5- بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیقات نشانگرآن هستند که کابردفناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش درایجاد انگیزه یادگیری وتوسعه ی یادگیری وخلاقیت دانش آموزان موثراست (دورتی دویت و همکارانش،2013؛ هاریسون و همکاران،2002 ؛ یانگ جی،2002؛ احمدی،1390؛ میرحسینی و همکارانش،1389؛ سلیمانپورو همکارانش ،1389؛عسگری،1388؛ضامنی و همکارانش،1387؛حسینی،1387؛ طاهری ،1385). این درحالی است که نتیجه تحقیق حاضر خلاف این امر را درکاربرد فناوری اطلاعات دردرس فیزیک نشان داد؛ دانش آموزانی که درکلاس درس هوشمند بودند نسبت به دانش آموزان درکلاس درس سنتی هیچ نقطه ی برتری را ازخودنشان ندادند چه در زمینه ی سیالیت فکر و یا یادآوری ، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ؛ در توجیه این مسئله می توان با درنظرگرفتن این نکته که پژوهش حاضر یک تحقیق علی – مقایسه ای است ؛ بنا براین عاری ازاطلاعات درمورد جریان کلاس درس می باشد از دیگر نتایج حاصل از تحقیقات پیشین بهره برد.


نتایج تحقیق بهین آئین (1388)درارتباط با جایگاه تکنولوژی آموزشی درفرایندیاددهی –یادگیری هندسه فضایی نشان دادکه درکنار اینکه اکثریت دبیران معتقد بودندکه کاربرد فاوا در تدریس هندسه فضایی مفید خواهدبود اما همچنین اعتقاد داشتند که ازتکنولوژى آموزشى در فرایند یاددهى یادگیرى هندسه ى فضایى به طور مطلوب استفاده نمى شود؛آنها معتقد بودندکه کمبود وقت، عدم حمایت مدیران مدارس و عدم آشنایی معلمان با نرم افزارهاى آموزشى و عدم تسلط ایشان به زبان انگلیسی و همچنین نگرانى معلمان از تسلط بیشتر دانش آموزان بر نرم افزارها نسبت به آنها؛ نگرانى از پایین آمدن سطح قدرشناسى و قدردانى دانش آموزان از معلمان؛ نبود نرم افزارهاى تهیه شده به زبان فارسى از مهمترین علل عدم کاربرد مطلوب تکنولوژی آموزشی درفرایند یاددهى یادگیرى هندسه ى فضایى محسوب مى گردد.
همچنین برای توجیه نتایج حاصل از این پژوهش می توان از نتایج حاصل از تحقیق الحسینی(1390)استمداد جست ؛در نتایج بررسی صورت گرفته توسط الحسینی بر روی مدارس راهنمایی و متوسطه شهر اراک آمده است که اکثر دبیران متوسطه و راهنمایی اراک متاسفانه از محتواهای الکترونیکی موجود در مدارس که البته تعداد آن ها هم کم است در کلاس استفاده نمی کنند ، البته این در حالی است که تقریباتمام مدارس راهنمایی و اکثر مدارس متوسطه نیز فاقد امکانات لازم مثل کارگاه رایانه به صورت شبکه و نرم افزار مدیریت محتوا هستند ، ضمن اینکه بیشتر دبیران با روش های تولید محتوای الکترونیکی و روش های پیشرفته جستجوی الکترونیکی نیز آشنایی ندارند و در نتیجه از دانش آموزان نیز تکلیف الکترونیکی نمی خواهند.
بنابراین علت نبود تفاوت بین نتایج آموزش دانش آموزان در درس فیزیک با دو روش تدریس با کمک فاوا و سنتی را می توان به عدم کاربرد صحیح آن به دلایل مختلف نسبت داد که مشخص کردن این دلایل نیازمند تحقیقات جداگانه ای است .
پیشنهادات
1-2-5-پیشنهادات کاربردی
برگزاری دوره های آموزشی فاوا برای دبیران و دانش آموزان.
برگزاری دوره های باز آموزی فاوا در مورد دبیرانی که قبلا این دوره هارا طی کرده اند.
توسعه منابع سخت افزاری و نرم افزاری در مدارس .
به کارگیری راهکارهای تشویقی جهت ایجاد انگیزه در دبیران جهت کاربرد فاوا در طول تدریس.
برگزاری کلاسهای ضمن خدمت آموزش زبان برای دبیران.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد راهبردهای یادگیری خودتنظیم و راهبردهای یادگیری

2-2-5-پیشنهادات پژوهشی
انجام تحقیقات میدانی به منظور به تصویر کشیدن جریان کلاسهای درس (کلاسهای سنتی و مجهز به فاوا)در درس فیزیک و دیگر دروس
ارزیابی نحوه ی آماده سازی معلمان جهت به کارگیری فاوا
بررسی تاثیر بکار گیری فاوا در یاددهی-یادگیری دیگر دروس
بررسی تاثیر بکار گیری فاوا در برنامه ریزی درسی در مدارس
-بررسی تاثیر بکار گیری فاوادرآموزش و فرایند یاد دهی – یادگیری
-بررسی تاثیر بکار گیری فاوا درمورد آموزش دانش آموزان دختر
3-5- محدودیت های پژوهش :
این پژوهش هم مانند بسیاری دیگر از پژوهشها با محدودیتهای روبرو بوده است که می توان از آن جمله موارد زیر را ذکر کرد