مقاله با موضوع فناوری اطلاعات و پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

«کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان پیشرفت تحصیلی در این درس تاثیرگذار است »
جدول (8-4) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان پیشرفت تحصیلی


تفاوت میانگین دو گروه آزمون برابری واریانس ها آزمون برابری میانگین ها (t-test)
پیشرفت تحصیلی آزمون فیشرF سطح معنادری آماره آزمون t درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین ها خطای معیارتفاوت میانگین
.020 .888 -.858 54 .395 1.01786 1.18689
چون (020/0=F ) و سطح معنا داری که برابر (888/0) بوده و از ( 05/0) بزرگتر است، ، بنابر این فرض صفررد نشده بنا براین برابری واریانس نمرات پیشرفت تحصیلی دوگروه مطالعه ومقایسه پذیرفته می شود. تا اینجا محقق اثبات می کند که واریانس ها در هردو گروه مطالعه و مقایسه در آزمون سیالیت یکسان بوده است بر اساس نتایج آزمون T که مربوط به آزمون برابری میانگین ها است مقدار آماره T محاسبه شده برابر (0.858=T ) وسطح معنا داری دو طرفه 0.395در سطح معنا داری (05/0p<) بین میانگین نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی گروه مطالعه و مقایسه تفاوت معنا داری وجود ندارد. به عبارت دیگر بین پیشرفت تحصیلی گروهی که از روش تدریس بدون کمک از ICT بهره مند شده بودند در مقایسه با گروهی که از روش تدریس مبتنی بر ICT در آموزش آنها استفاده شده بود، تفاوتی وجود ندارد.
فصل پنجم :
استنتاج داده ها
در این فصل تحت عنوان استنتاج، ابتدا به ارائه خلاصه ای از یافته های پژوهش در رابطه با فرضیه ها خواهیم پرداخت، سپس با توجه به تحقیقات انجام شده به بحث و نتیجه گیری در مورد پاسخ ها می پردازیم در پایان پس از ذکر محدودیت های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی جهت استفاده ی محققان و مسئولین ارائه خواهد شد.
1-5- یافته های پژوهش
1-1-5- نتایج آزمون فرضیه یک :کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان خلاقیت(سیالیت) دانش آموزان در این درس تاثیرگذار است
نتیجه آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین میانگین نتایج آزمون سیالیت گروه مطالعه و مقایسه تفاوت معنا داری به نفع گروه مقایسه وجود دارد. به عبارت دیگر گروهی که از روش تدریس بدون کمک از ICT بهره مند شده بودند از سیالیت بالاتری در مقایسه با گروهی که از روش تدریس مبتنی بر ICT در آموزش آنها استفاده شده بود، برخوردار بودند.بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که کلاس درس سنتی درایجاد سیالیت ذهنی در زمینه ی درس فیزیک موفق تر از کلاس درس مجهز به تکنولوژی های برتر آموزشی بوده اند.
این درحالی است که تحقیقات هاریسون و همکاران(2000)نشان دادکه کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات‌ می تواند سبب بروز خلاقیت در دانش آموزان گردد.
در ارتباط با این یافته با توجه به اینکه سیّالی به کمیت پاسخ‌‏های فرد به یک مسئله مرتبط است . مسلما نوع نگاه و باور معلم دراین ارتباط که کمیت پاسخها می تواند موجب دگرگونی کیفیت ‌‏گردد؛ می تواند برحمایت و تشویق دانش آموزان به ارائه ی راه حل های مختلف توسط معلم موثرواقع گردد و به تدریج زمینه ی سیالیت ذهن آنها را فراهم آورد.بنا براین با توجه به نقش کلیدی معلم در زمینه ی ایجاد توان سیالیت دردانش آموزان ممکن است علت تفاوت مشاهده شده دراین تحقیق بین سیالیت ذهن دانش آموزان بعد از تدریس درس فیزیک به دلیل عملکرد متفاوت دبیران باشد.
2-1-5- استنتاج در باره فرضیه دوم: کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان یادآوری محتوای این درس تاثیرگذار است.
نتیجه آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بین میانگین نتایج آزمون یادآوری محتوای درس فیزیک گروه مطالعه و مقایسه تفاوت معنا داری به نفع گروه مقایسه وجود دارد. به عبارت دیگر گروهی که از روش تدریس بدون کمک از فاوا بهره مند شده بودند در مقایسه با گروهی که از روش تدریس مبتنی بر فاوا در آموزش آنها استفاده شده بود، در یادآوری مطالب در سطح بهتری قرار دارند.
3-1-5- استنتاج در باره فرضیه سوم: کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی در این درس تاثیرگذار است .
نتیجه آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان داد که بین میانگین نتایج آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی گروه مطالعه و مقایسه تفاوت معنا داری وجود ندارد. به عبارت دیگر بین انگیزه پیشرفت گروهی که از روش تدریس بدون کمک از ICT بهره مند شده بودند در مقایسه با گروهی که از روش تدریس مبتنی بر ICT در آموزش آنها استفاده شده بود، تفاوتی وجود ندارد.
این درحالی است که تحقیق احمدی(1390) نشان دادکه کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات‌ در آموزش می تواند انگیزه یادگیری در دانش آموزان را افزایش دهد.
4-1-5- استنتاج در باره فرضیه چهارم:کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان پیشرفت تحصیلی در این درس تاثیرگذار است .
نتیجه آزمون فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که بین میانگین نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی گروه مطالعه و مقایسه تفاوت معنا داری وجود ندارد. به عبارت دیگر بین پیشرفت تحصیلی گروهی که از روش تدریس بدون کمک از ICT بهره مند شده بودند در مقایسه با گروهی که از روش تدریس مبتنی بر ICT در آموزش آنها استفاده شده بود، تفاوتی وجود ندارد.
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که استفاده از برنامه های ICT در آموزش درس فیزیک سال اول دبیرستان بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر ندارد. بنابراین فرضیه پژوهشی سوم نیز مورد تایید قرار نگرفت.یافته حاصل از آزمون این فرضیه با نتایج تحقیق یانگ جی(2002)مبنی براینکه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل تمرکز بر فراگیر،یادگیری را افزایش می‌دهد و همچنین نتیجه تحقیق احمدی(1390) که نشان داد کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات‌ در آموزش می تواند یادگیری در دانش آموزان را افزایش دهدمغایرت دارد.