مقاله با موضوع فناوری اطلاعات و مقایسه نتایج

دانلود پایان نامه

فرضیه اول:
«کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان خلاقیت(سیالیت) دانش آموزان در این درس تاثیرگذار است. »
جدول (5-4) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان خلاقیت(سیالیت)
تفاوت میانگین دو گروه آزمون برابری واریانس ها آزمون برابری میانگین ها (t-test)
خلاقیت دکتر عابدی آزمون فیشرF سطح معنادری آماره آزمون t درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین ها خطای معیارتفاوت میانگین
.946 .335 -2.271 54 0.027 3.571 1.572
چون (946/0=F ) و سطح معنا داری برابر (335/0) بوده و از ( 05/0) بزرگتر است، بنابر این فرض صفررد نشده بنا براین برابری واریانس نمرات آزمون سیالیت دوگروه مطالعه ومقایسه پذیرفته می شود. تا اینجا محقق اثبات می کند که واریانس ها در هردو گروه مطالعه و مقایسه در آزمون سیالیت یکسان بوده است.بر اساس نتایج آزمون T که مربوط به آزمون برابری میانگین ها است مقدار آماره T محاسبه شده برابر 2.271وسطح معنا داری دو طرفه 0.027 در سطح معنا داری (05/0p<) نشانگر بین میانگین نتایج آزمون سیالیت گروه مطالعه و مقایسه تفاوت معنا داری به نفع گروه مقایسه وجود دارد. به عبارت دیگر گروهی که از روش تدریس بدون کمک از ICT بهره مند شده بودند از سیالیت بالاتری در مقایسه با گروهی که از روش تدریس مبتنی بر ICT در آموزش آنها استفاده شده بود، برخوردار بودند.
فرضیه دوم :
« کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان یادآوری محتوای این درس تاثیرگذار است»
جدول (6-4) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان یادآوری محتوای درس فیزیک
تفاوت میانگین دو گروه آزمون برابری واریانس ها آزمون برابری میانگین ها (t-test)
یادآوری محتوای درس فیزیک آزمون فیشرF سطح معنادری آماره آزمون t درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین ها خطای معیارتفاوت میانگین
.026 .872 -3.320 54 .0020 1.375 .414120
چون (026/0=F ) و سطح معنا داری که برابر (872/0) بوده و از ( 05/0) بزرگتر است، ، بنابر این فرض صفررد نشده بنا براین برابری واریانس نمرات آزمون یادآوری دوگروه مطالعه ومقایسه پذیرفته می شود . تا اینجا محقق اثبات می کند که واریانس ها در هردو گروه مطالعه و مقایسه در آزمون یادآوری یکسان بوده است .بر اساس نتایج آزمون T که مربوط به آزمون برابری میانگین ها است؛ مقدار آماره T محاسبه شده (3.320=T ) وسطح معنا داری دو طرفه0.002 در سطح معنا داری (05/0p<) نشانگرآن است که بین میانگین نتایج آزمون یادآوری گروه مطالعه و مقایسه تفاوت معنا داری به نفع گروه مقایسه وجود دارد. به عبارت دیگر گروهی که از روش تدریس بدون کمک از ICT بهره مند شده بودند در مقایسه با گروهی که از روش تدریس مبتنی بر ICT در آموزش آنها استفاده شده بود، در یادآوری مطالب در سطح بهتری قرار دارند.
فرضیه سوم:
« کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی در این درس تاثیرگذار است »
جدول (7-4) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی
تفاوت میانگین دو گروه آزمون برابری واریانس ها آزمون برابری میانگین ها (t-test)
انگیزه پیشرفت تحصیلی آزمون فیشرF سطح معنادری آماره آزمون t درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین ها خطای معیارتفاوت میانگین
0.531 0.469 1.724- 54 0.09 1.82 1.057
چون (531/0=F ) و سطح معنا داری که برابر (469/0) بوده و از ( 05/0) بزرگتر است،، بنابر این فرض صفررد نشده بنا براین برابری واریانس نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی دوگروه مطالعه ومقایسه پذیرفته می شود . تا اینجا محقق اثبات می کند که واریانس ها در هردو گروه مطالعه و مقایسه در آزمون سیالیت یکسان بوده است بر اساس نتایج آزمون T که مربوط به آزمون برابری میانگین ها است مقدار آماره T محاسبه شده برابر (1.724=T ) وسطح معنا داری دو طرفه 0.09 در سطح معنا داری (05/0p<) بین میانگین نتایج آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی گروه مطالعه و مقایسه تفاوت معنا داری وجود ندارد. به عبارت دیگر بین انگیزه پیشرفت گروهی که از روش تدریس بدون کمک از ICT بهره مند شده بودند در مقایسه با گروهی که از روش تدریس مبتنی بر ICT در آموزش آنها استفاده شده بود، تفاوتی وجود ندارد.
فرضیه چهارم :