مقاله با موضوع شرایط آب و هوایی و عوامل محیطی

دانلود پایان نامه

شکل 2-2 – اجزای قوس افقی ساده
انتقال مارپیچی گاهی اوقات به منظور وارد کردن وسیله نقلیه در یک تغییر جهت‌دار به طور تدریجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. محققان دریافته‌اند که انتقال‌های مارپیچی می‌تواند امنیت را در منحنی‌های افقی بسیار تند تقویت کند. آنها پیشنهاد کردند که مارپیچ‌ها در جایی که شتاب (سرعت) جانبی فراتر از می‌رود، مورد استفاده قرار گیرند. سهم نسبتاً محدود منحنی‌های اتصال در پایداری وسیله نقلیه که در مقالاتی در مورد استفاده از منحنی انتقال مارپیچی ثبت شده است، مانع از بررسی بیشتر در این باره می‌شود.
طراحی یک قوس افقی مستلزم بررسی دقیق بسیاری از عوامل نظیر ایمنی، پایداری، توپوگرافی، حجم ترافیک پیش‌بینی شده و شرایط آب و هوایی است[5]. هنگامی که وسیله نقلیه‌ای در یک مسیر مدور حرکت می‌کند، در معرض نیروی مرکز گریز قرار می‌گیرد که به طرف خارج از خمیدگی عمل می‌نماید. این نیرو به وسیله مولد وزن وسیله نقلیه که به دور سواره رو مربوط می شود و به وسیله اصطکاک جانبی که بین لاستیک‌های وسیله نقلیه و سطح خیابان ایجاد می‌شود، مقابله می‌گردد.
نیروی مرکز گریز یک نیروی فرضی است که ماشین سواران اعتقاد دارند آنها را هنگامی که به گوشه نزدیک می‌شوند به بیرون می‌راند. در حالی که آنها در حقیقت فکر می‌کنند، وسیله نقلیه در جهت داخلی به وسیله شتاب مرکزگرا که به طرف مرکز خمیدگی عمل می‌کند، شتاب می‌گیرد[5]. این مسأله درشکل 2-5 نشان داده شده است. رابطه بین شعاع منحنی، دور، اصطکاک جانبی و سرعت وسیله نقلیه همگی به شدت در حصول یک طراحی بی‌عیب و در بررسی عوامل ذکر شده در بالا دارای اهمیت است؛ یادآور می‌شود که مقادیر حقیقی برای استفاده در طراحی به محدودیت‌های عملی و عواملی بستگی دارد که کم و بیش به طور تجربی باتوجه به محدودیت متغیرهای موجود تعیین شده است. روابط افقی کنترلی که قبلاً مشخصاً بیان شد، در بخش‌های بعد به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما یک توضیح مختصر از فرمان وسیله نقلیه و ویژگی‌های جابجایی و سواری در درک پیچیدگی محدودیت بحث بعدی در مورد ثبات و دینامیک وسیله نقلیه کمک خواهد کرد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری و سیستم های اطلاعاتی

شکل 2-3- نیروی گریز از مرکز و نیروهای مقاوم در برابر آن در طول حرکت وسیله نقلیه بر روی قوس افقی
2-1-3- سرعت طرح
سرعت طرح، سرعتی است که برای تعیین حداقل مشخصات طرح هندسی (قوس‌های افقی، قائم و اصل دید) قطعه مورد نظر انتخاب می‌شود.
عوامل موثر در انتخاب سرعت طرح عبارت است از:
( طبقه‌بندی مسیر
(درجه‌بندی مسیر
(ملاحضات اقتصادی
( عوامل محیطی
( نوع و حجم ترافیک
(منظره آرائی مسیر
با در نظر گرفتن عوامل بالا، بیشترین سرعت ممکن به عنوان سرعت طرح انتخاب می‌شود، مگر که موقعیت خاص راه مقادیر کمتری را ایجاب کند.
سرعت طرح براساس درجه‌بندی راه و نیز پستی و بلندی منطقه مطابق جدول (2-1) انتخاب می‌شود.
انواع سرعت‌های طرح انتخاب شده، مطابق جدول (2-2) گروه‌بندی می‌شود.
جدول 2-1- گروه سرعت طرح برای درجه‌بندی راه
درجه‌بندی راه طبقه‌بندی راه
کوهستانی تپه‌ماهور هموار