مقاله با موضوع دیدگاه منابع انسانی و معنویت در محیط کار

دانلود پایان نامه

میتروف و همکارش ( 1999 ) به صورت تجربی و به کمک پرسشنامه و مصاحبه با مدیران منابع انسانی، معنویت در محیط های کاری از دیدگاه منابع انسانی را اجرا کرده اند. نتایج تحقیق نشان داد که پاسخ دهندگان؛ نسبت به تعریف معنویت دیدگاه های بسیار متنوعی داشتند، آنها تمایل نداشتند تا زندگی خود را (زندگی خانوادگی، شخصی، کاری، فامیلی) تفکیک کنند و بین مذهب و معنویت با تأکید فراوان تفاوت قائل می شدند، و تمایل زیادی به تجربه اقدامات معنوی در محیط کار داشتند، و اغلب نسبت به استفاده از واژه های معنویت و دین در محیط کار بیمناک بودند و همانند دیگر فرهنگ های غربی، معنویت را پدیده ای انفرادی و شخصی میدانستند. این دو محقق نتیجه گرفتند که معنویت در محیط کار قابل مدیریت کردن است و این کار از مهم ترین و اساسی ترین وظایف مدیران است. آنها عقیده داشتند در غرب، جدایی میان علم، مذهب، هنر و … بیش از حد صورت گرفته است و امروزه سازمان ها بدون معنویت دوام نمی آورند. آنها تأکید داشتند که روش های مدیریت معنویت سازمانی، باید بدون جداکردن آنها از سایر عناصر مدیریت مورد سنجش قرار گیرد.
پژوهش ها نشان داده اند که بین معنویت و هدف زندگی، رضایت از زندگی و سلامت، همبستگی وجود دارد. ایمونز ( 2000) در پژوهش خود نشان داد که افراد دارای جهت گیری معنوی هنگام مواجه با جراحت به درمان بهتر پاسخ می دهند و به شکل مناسب تری با آسیب دیدگی کنار می آیند.
مک دونالد به نقل از عبداله زاده و همکاران در پژوهش خود دریافت افراد با هوش معنوی بالاتر افسردگی کمتر را تجربه می کنند (زارع و همکاران، 1391).
شانون و همکاران در پژوهشی تحلیلی در آمریکا دیدگاه 489 بیمار ، 518 پرستار و 515 پزشک درخصوص کیفیت مراقبت را مقایسه نمودند. یافته ها نشان داد که، میانگین کیفیت مراقبت از (100) از دید بیماران 69/81 ، پرستاران 86/73 و پزشکان 55/83 بود، که خود بیانگر میانگین کیفیت مراقبت از دیدگاه پرستاران بوده که در سطح “خوب” قرار دارد (دبیریان و همکاران، 1387)
2-16-مدل مفهومی تحقیق :
با توجه به موضوع تحقیق ” تاثیر هوش معنوی بر کیفیت ارائه مراقبت پرستاری ” در این مدل برای مؤلفه های مربوط به هوش معنوی از مدل کینگ (2008) استفاده شده است.
شکل 2 : مدل مفهومی تحقیق ( اقتباس از کینگ (2008) )
هوش معنوی
تفکر انتقادی وجودی
کیفیت مراقبت پرستاری
ایجاد معنای شخصی
آگاهی متعالی
توسعه موقعیت هوشیاری
متغیر مستقل متغیر وابسته
فصل سوم
روش پژوهش
٣-١-مقدمه
هر پژوهش در بدو امر، طرح مشکل یا یک مسئله که به نوعی مورد توجه سازمان است را مد نظر قرار می دهد. در این بین سوالات، فرضیات و ابهاماتی مطرح می شود که محقق بدنبال پاسخگویی به آن موارد است.
در این فصل نحوه و روش انجام این امور و روش پاسخگویی به مسائل و یافتن بدیلهای حل مسئله به روش علمی به تفصیل بیان می گردد و سعی می شود ضمن تشریح دیدگاه های گوناگون روش سنجش مناسب را مطرح نموده و به تشریح روش شناسی مورد استفاده پرداخته شود. از آنجا که تنوع در نگرشها به موضوع مورد تحقیق و تکثر در روشهای سنجش آن منجر شده است، کوشش می شود تا روشی که از روایی و پایایی ثابت برخوردار باشد، انتخاب گردد. در این فصل منابع گردآوری اطلاعات و چگونگی و نحوه جمع آوری آن بحث می شود. سپس فرآیند پژوهش مورد بررسی و موشکافی قرار می گیرد. پس از آن با جامعه آماری پژوهش و نحوه نمونه گیری و اندازه آن آشنا می شویم. همچنین ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که به چگونگی طراحی و همچنین روایی و پایایی آن پرداخته می شود.
3-2- روش پژوهش:
روش مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ نوع هدف، توصیفی-همبستگی است. تحقیق توصیفی، شامل مجموعه روشهایی است که هدف آن توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.
با توجه به اینکه از نظر نتیجه این پژوهش کاربرد علمی دانش می باشد، لذا تحقیق کاربردی می باشد و به شیوه میدانی اجرا گردیده است و با اجرای این تحقیق اطلاعات لازم در مورد تاثیر هوش معنوی بر کیفیت مراقبت پرستاران بیمارستانهای آموزشی درمانی بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت .