دانلود پایان نامه

ابزار گردآوری اطلاعات ،اسنادو اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار و نرم افزار رهاورد نوین سایت کدال و همجنین برای گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتاب خانه ای و از ابزار فیش برداری استفاده شده است.
3-6- جامعه آماری تحقیق و حجم نمونه
جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت‌های غیر مالی (تولیدی) پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1391 لغایت انتهای سال 1392 بوده است. نمونه مورد بررسی تحقیق، مشتمل بر 218 شرکت (436 مشاهده)، با استفاده روش حذفی سیستماتیک(باقرزاده) بر مبنای چهار معیار به شرح ذیل انتخاب گردیده‌اند:
1-سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند باشند.
2- شرکت ها در دوره تحقیق، از ابتدای سال 1391 تا 1392 تغییر سال مالی نداده باشند.
3- شرکت هاتا پایان سال 1391 در بورس اوراق بهادارتهران پذیرفته باشند.
4-کلیه ی اطلاعات شرکت ها که مورد نیاز نیاز ومربوط به این پژوهش هستند در دسترس باشند.
3-7- فرضیه‏ها تحقیق
جهت آزمون فرضیه‏های تحقیق لازم است تا فرضیه تحقیق به فرضیه‏های آماری تبدیل گردد به طور کلی هدف آزمون فرضیه‏های آماری تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه زده شده است، قابل تایید است یا خیر. بر اساس فرضیه آماری مربوط به فرضیه، مدل رگرسیون به شرح زیر صورت‏بندی و فرضیه های آماری بیان شده است:
فرضیه به صورت کلی :اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تاثیر معنادار میگذارد.
فرضیه اصلی اول: اندازه موسسه حسابرسی بر دقت پیش بینی سودهای آتی تاثیر معنادار میگذارد.
فرضیه اصلی دوم: اندازه موسسه حسابرسی بر هزینه سرمایه تاثیر معنادار میگذارد.
3-8-متغیر های تحقیق
3-8-1متغیرهای وابسته
کیفیت حسابرسی متغیر وابسته تحقیق حاضر است که با دو معیار زیر سنجش می شود
دقت پیش بینی سود(∆EARN): تفاوت سود واقعی و سود پیش بینی شده
نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه WACC) )
1)محاسبه نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه
پس از آنکه نرخ هزینه سرمایه متعلق به هر کدام از منابع سرمایه مالی شرکت تعیین شد، آنگاه می توان نرخ هزینه کل سرمایه (WACC) را محاسبه کرد.
مقدار تقریبی نرخ هزینه کلی سرمایه به روش زیر تعیین می شود:
WACC = Ke . We + KD . WD