مقاله با موضوع انگیزه پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان

دانلود پایان نامه

این آزمون با نظروهمکاری چندتن ازدبیران فیزیک طراحی شد و توسط تعدادی از دبیران با سابقه ی فیزیک مورد بازبینی قرار گرفته و روایی آن تائید شد.
به منظور تعیین پایایی آزمون از روش بازآزمایی استفاده گردید؛ بدین ترتیب که به طور تصادفی 15 نفر از افراد نمونه انتخاب شدند و مورد آزمون پیشرفت تحصیلی قرار گرفتند؛ سپس با فاصله ی 15 روز آزمون مجددی از این افراد به عمل آمد ؛ سپس همبستگی بین نمرات حاصل از دو آزمون سنجیده شد. ضریب همبستگی حاصل 0.96 بود که نشان از پایایی بالای آزمون است .
2) آزمون سنجش خلاقیت دکتر عابدی:
این آزمون در ایران در سال 1372 توسط دکتر عابدی ساخته شده است که شامل 60 سوال سه گزینه ای و بالاترین نمره 100 می باشد.این آزمون دارای چهار خرده آزمون می باشد که آلفای کرونباخ در خرده آزمونهای سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری، به ترتیب 85/0، 82/0 ،84/0، 80/0 درصد به دست آمده است . برای بررسی پایایی‌ پرسشنامه از روش همسانی درونی،آلفای کرونباخ‌ محاسبه و میزان آن85/0 درصد به‌دست آمد که در سطح قابل‌قبولی قرار دارد. در پژوهش مورد نظر فقط در حیطه خلاقیت در درس فیزیک ،فقط خرده آزمون سیالیت از دانش آموزان به عمل آمد که شامل 18 سوال سه گزینه ای بود که سوالات و گزینه ها به صورتی که با درس فیزیک مرتبط باشد تغییر یافت و به گزینه ها به ترتیب ، گزینه الف 1 نمره ،گزینه ب 2 نمره و گزینه ج 3 نمره تعلق گرفت در نتیجه بالاترین نمره در آزمون مورد نظر 54 می باشد . به منظور بررسی روایی آزمون مذکور سوالات آزمون در اختیار استاد راهنما و مشاور و همچنین 5 نفر از دبیران فیزیک دبیرستانهای ناحیه دو اراک قرار گرفت و روایی آن توسط ایشان تایید گردید،همچنین آزمون فوق یک آزمون استاندارد محقق ساخته می باشد و روایی و توسط خود دکتر عابدی بررسی گردیده و به اثبات رسیده است.پایایی آزمون به کمک دو نیمه کردن و استفاده آزمون همبستگی سنجیده شد، ضریب همبستگی محاسبه شده 0.95 بود که نشان از پایایی بالای آزمون است .
3)آزمون سنجش انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس:
این پرسشنامه در سال 1970 توسط هرمنس ساخته شد شکل گیری پرسشنامه بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پژوهشهای مریوط در این زمینه این پرسشنامه شکل گرفت . این پرسشنامه اولیه شامل 92 سوال بود که بر مبنای ده ویژگی که متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد با انگیزه پیشرفت پایین تهیه گردید. پس از اجرای آزمایش و تجزیه و تحلیل سئوالات و محاسبه همبستگی یک یک سوالات با کل آزمون 29 سوال به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد. سوالات این پرسشنامه به صورت جملات ناتمام بیان شد و جهت یکسان سازی ارزش سوالات به دنبال هر جمله 4 گزینه داده شده است و این گزینه ها به حسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها نمره داده می شود.بعضی سوالات به صورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی ارائه شده است.در این پژوهش آزمون فوق به 15 سوال تقلیل یافت و سوالات و گزینه ها به نحوه ای که با انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس فیزیک متناسب باشد تغییر یافت.در سوالات شماره 1و4و7و12 به گزینه الف 1 نمره ،گزینه ب 2 نمره ، گزینه ج 3 نمره و گزینه د 4 نمره تعلق گرفت ودر بقیه سوالات به گزینه الف 4 نمره ،گزینه ب 3 نمره ، گزینه ج 2 نمره و گزینه د 1نمره داده شد. نمره کل این آزمون از مجموع سئوالات به دست می آید که بالاترین نمره 60 می باشدو نمرات بدست آمده ازآزمون اگر بالا باشد نشانگر انگیزه پیشرفت بالا و اگر نمره پایینی باشد نشانگر انگیزه پیشرفت پایین در فرد می باشد. از آنجا که هرمنس سؤالات این پرسشنامه را براساس پژوهشهای قبلی در باره انگیزش پیشرفت نوشته و در نهایت ضریب همبستگی هر سؤال با رفتارهای پیشرفت محاسبه کرده است، از این نظر آزمون دارای روائی میباشد در ضمن به منظور بررسی روایی آزمون مذکور سوالات آزمون در اختیار استاد راهنما و مشاور و همچنین 5 نفر از دبیران فیزیک دبیرستانهای ناحیه دو اراک قرار گرفت و روایی آن توسط ایشان تایید گردید در ارتباط با ضریب پایایی از روشهای آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد . در روش تنصیف ازفرمول ضریب همبستگی اسپیرمن –برون استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده 0.87 و ضرایب پایایی محاسبه شده با استفاده از روشهای گاتمن و اسپیرمن –براون به ترتیب 0.7 و 0.72می باشند که دلیلی بر پایایی مناسب آزمون است .
4)آزمون سنجش میزان یادآوری
برای سنجش یادآوری دانش آموزان در درس فیزیک ترتیبی اتخاذ شد تا در آزمون پایانی که توسط محقق طراحی شده بود سوالاتی که مربوط به این حیطه می باشد گنجانده شود و آزمون پایانی شامل 20 سوال که به صورت سوالهای تشریحی کوتاه پاسخ و بلند پاسخ تنظیم شده بود که حدود 9 نمره از نمره کل آزمون به یادآوری مطالب درسی پرداخته شد.
4-3-روش تجزیه وتحلیل داده ها
تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس و در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد براساس فرضیه های پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از آماره هایی نظیر فراوانی ، درصد ،میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون های پارامتریک نظیر تی دو نمونه ای و آزمون لون استفاده شده است .
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
آآمممم
در این بخش به تجزیه و تحلیل داده ها و استنباط از داده ها خواهیم پرداخت این فصل شامل آزمون فرضیه ها، تحلیل ،تفسیر، تعمیم نتایج و استنباط از داده های آماری خواهد بود.
1-4- داده های توصیفی
جدول (1-4) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای انگیزه خلاقیت(سیالیت)
متغیر گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد انحراف از میانگین
خلاقیت (سیالیت) مطالعه 28 38.14 6.276 1.186
مقایسه 28 41.71 5.463 1.032
داده های جدول 1-4- نشانگر آن است که میانگین نمرات خلاقیت دانش آموزان گروه تحت آموزش فیزیک با کاربرد فناوری اطلاعات از دانش آموزان تحت آموزش سنتی فیزیک کمتراست .

مطلب مرتبط :   پایان نامه شاخص ارزیابی و سلسله مراتبی

نمودار1-4- مقایسه میانگین نمرات سیالیت دو گروه