مقاله با موضوع ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیسک و آمرام و ابعاد هوش معنوی

دانلود پایان نامه

9- تشخیص معنای زندگی ،مرگ وحوادث مربوط به حیات ،نشور ،مرگ وبرزخ ،بهشت ودوزخ روانی ، 10- درک حضور خداوندی در زندگی معمولی


11- درک زیبایی های هنری وطبیعی وایجاد حس قدردانی وتشکر
12- داشتن ذوق عشق وعرفان که درآن عشق به وصال منشاء دانش است نه استدلال وقیاس ، 
13- داشتن هوش شاعرانه که معنای نهفته در یک قطعه شعری را بفهمد
14- هوش معنوی باعث فهم بطون آیات قرانی می شود وموجب می گردد افرادکلام انبیا را راحت تر وبا عمق بیشتر درک نمایند
15- هوش معنوی در فهم داستان های متون مقدس واستنباط معنای نمادین این داستان ها کمک فراوانی می کند
16- هوش معنوی که در قرآن درمورد صاحبان آن صفت اولوالالباب به کار رفته است باعث می شود افراد به جوهره ی حقیقت پی ببرند واز پرده های اوهام عبور نمایند.
هرچند عرفان اسلامی نیز این مولفه ها را ذکر نموده اند، ولی از آنجا که این مولفه ها به انسان بینش می دهند وباعث افزایش سازگاری او با هستی می شوند، می توان آنها را جزءمولفه های معنوی قلمداد نمود .عوامل موثر در هوش معنوی که در متون اسلامی تقوا وپرهیزگاری قلمداد شده است ، به همراه تمرینات روزمره از قبیل تدبر در خلقت، تدبردر آفاق وانفس، روزه داری، عبادات، خواندن قرآن وتدبرصادقانه در آیات می توانند نقش اساسی در تقویت هوش معنوی داشته باشند(غباری بناب وهمکاران، 1386).
2-8-ابعاد هوش معنوی:
ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیسک و آمرام در موارد زیر خلاصه می شود:
دانش درونی، شهود عمیق، شناخت خود و یکی شدن با طبیعت و جهان، توانایی حل مساله، هدایت باطنی و استفاده از سبک های تعالی مثل شهود برای حل مسائل، پذیرش و عشق یه حقیقت، زندگی کردن در تعادل همراه با روحانیت و دیدگاه سیستمی کل گرا برای دیدن ارتباط درونی میان هر چیزی و غیره…(سهرابی، 1387) و (آمرام، 2009)
زهر و مارشال نیز ابعاد هوش معنوی را در قالب جدول زیر طبقه بندی نمودند.
جدول شماره2: ابعاد هوش معنوی بر اساس دیدگاه زهر و مارشال (ویلگلورث، 2002)
خودآگاهی
بدانید واقعا” که هستید و چگونه با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار می کنید.
تعیین ارزشها و چشم انداز (آرمان گرایی)
نهایت انسانیت ما در چشم انداز و ارزش های ما مشخص خواهد شد.
قابلیت مواجهه با مشکلات و ناملایمات و حتی به فرصت تبدیل کردن آنها
کنار آمدن با اشتباهات و مشکلات و درس گرفتن از آنها
کل نگری
مشاهده ارتباط بین چیزها و امور:
مشتاق بودن نسبت به همه چیز