مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن و مفهوم مسئولیت و اقسام آن

دانلود پایان نامه

د- پیشینه تحقیق
در خصوص پیشینه بایستی گفت در کتاب‌های مربوط به قواعد عام حقوق مدنی بحث قابل توجهی درا ین زمینه وجود ندارد و در منابع کتابی نیز‏، منابع معدودی با عنوان مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی و حقوق زیاندیده وجود دارد که این کتب نیز در زمان اجرای قانون بیمه اجباری 1347 تألیف شده‌اند و تنها کتابی که با توجه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 تألیف شده، کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی‏، دکتر بختیار عباسلو می‌باشد‏ که در این پایان‌نامه از آن استفاده شده است. در برخی از آثار حقوقی اشاراتی به این موضوع شده است که ازجمله آنها،می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، ص 22:«هدف اصلی قوانین ویژه مسئولیت رانندگی، رهایی از قیدهای اصل تقصیر و ایجاد مسئولیت محض به سود قربانی حادثه های رانندگی است».
عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی،ص 27:«یا توجه به تأثیر عوانل مختلف در حوادث رانندگی و دخالت اشخاص متعددی در آن، گاهی فعل رانندگی راننده واحد و گاهی فعل رانندگی رانندگان متعدد و گاهی عوامل خارج از رانندگی، از قبیل موانع مختلف و تقصیر زیاندیده و تقصیرسازمان ها و دستگاه های نگهدار راه ها و سازندگان و تعمیر کاران وسیله نقلیه در ایجاد حادثه رانندگی مداخله دارند».
شهیدی، مهدی،مجموعه مقالات حقوقی،ص 151:«مسئولیت ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه، در مواردی که مسئولیت ثابت باشد،بین طرفین تصادم محصور نخواهد بودو چنین نیست که در هر صورت منحصراطرفین یا یکی از ایشان مسئول خسارت وارده باشد، بلکه ممکن است در مواردی مسئولیت بر عهده شخص ثالث استقرار پیدا کند».
هـ- روش تحقیق
در این پژوهش سعی میشود تا با استفاده از مقالات معتبر و نظرات اساتید در کتب مربوطه به موضوع پژوهش و سایر کتب مرجع، مطالب جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل گردد همچنین برای هماهنگی با مطالب روز از اینترنت نیز بهره گرفته می شود. لذا روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.
و- تقسیم بندی مطالب
مطالب این پایان نامه در چهار فصل بیان می شود. فصل اول، به کلیات تحقیق اختصاص یافته که شامل مفهوم مسئولیت و اقسام آن و همچنین مفاهیم مربوط به حوادث رانندگی می‌باشد. در فصل دوم حقوق زیاندیده با توجه به قانون بیمه اجباری بررسی می شود که شامل مبحث اول حقوق زیاندیده در برابر عامل ورود زیان است که شامل هفت گفتار می باشد و همچنین مبحث دوم به بررسی ارکان خسارات رانندگی و مسئولیت صندوق تامین خسارت بدنی می پردازد که شامل دو گفتار می باشد. در فصل سوم به بررسی حقوق زیاندیده در سایر قوانین می پردازد که در مبحعث اول حقوق زیاندیده در قانون مسئولیت مدنی و مبحث دوم حقوق زیاندیده با توجه به قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فصل چهارم نیز نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه شده است.
فصل اول:
کلیات
در این فصل، در مبحث اول به مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن و در مبحث دوم به شرایط تحقق مسئولیت غیر قراردادی و در مبحث سوم به مفاهیم مربوط به حوادث رانندگی می پردازیم.
مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن
مسئولیت، وظیفه پاسخگویی نسبت به اعمال خود و شرط ضروری آزادی است زیرا یک قدرت نا مسئول، استبدادی و رو به نابودی است و یک فرد نا مسئول، عامل بی نظمی‌ها است. انسان آزاد، کسی است که از پیامد های اعمالش آگاه است و در برابرآن، پاسخگوست. به همین دلیل، نیچه از «امتیاز فوق العاده مسئولیت» سخن می گفت (ژوردن،1385: 23). مباحث مربوط به مفهوم مسئولیت و اقسام آن و اقسام آن طی دو گفتار بیان می شود.
گفتار اول: مفهوم مسئولیت
مسئولیت در لغت به معنی ضمانت، موظف بودن به انجام دادن کاری است (لغت‌نامه دهخدا‏، : 44).
«مسئولیت» مصدر جعلی از ریشه «سأل» به معنی مورد مواخذه،ضمانت و ضمان است (انصاری،مسعود و طاهری،محمد علی،1388: 1839).در واقع، مسئولیت عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که بطور عرفی به او استناد داده می شود(باریکلو،1389: 22).
در اصطلاح حقوقی‏، حقوق مسئولیت مدنی‏، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی است که بیان کننده الزام عامل زیان‏، به جبران خسارت از زیاندیده بوده است. مفهوم مسئولیت عبارت است از پاسخگویی شخص و پذیرش نتایج حقوقی رفتار نامطلوب خود در مقابل دیگری‏، که به صورت تحمل کیفر و یا جبران زیانی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دیگری وارد می‌نماید(محمدی، 1385 : 27).
گفتار دوم: اقسام مسئولیت
برای مسئولیت، اقسام بسیاری ذکر شده است که شامل: مسئولیت قراردادی، مسئولیت غیر قراردادی یا مسئولیت مدنی و مسئولیت حقوقی و مسئولیت اخلاقی و مسئولیت کیفری است ولی آنچه در این گفتار به آن می پردازیم، مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی می باشد.
بند اول: مسئولیت قراردادی:
مسئولیت قراردادی، وظیفه ای است که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف بر عهد شخص، ثابت می شود(شهیدی،1389: 50).
مسئولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می‌آید. کسی که به عهد خود وفا نمی‌کند و بدین ترتیب باعث اضرار به هم پیمانیش شود‏، باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید.
به بیان دیگر‏، مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌شود(کاتوزیان‏، 1391: 60).