دانلود پایان نامه
15%
32%
9%
20%
بر اساس این طرح بیش از 70% کشاورزان به این طرح نمره قبولی دادهاند و درعینحال 61%کشاورزان کمزمین (کمتر از یک هکتار) نیز این موضوع را تأئید نمودهاند.
همچنین سبحانیپور، توسلی و تشکری (1381)، هریک بهطور جداگانه تأثیر تجهیز و نوسازی را در کاهش هزینههای تولید در گیلان و مازندران مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که این عملیات موجب کاهش هزینه تولید و افزایش درآمد برای زارعین گردیده است.
نبوی (1381)، قانونمند شدن یکپارچه سازی و بعد اجتماعی آن، حفاظت خاک، رعایت معیارهای طراحی و توجه به زهکشی ناحیهای را پیشنیاز توسعهی کمی و کیفی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری دانست.
حسنیمقدم (1381)، تغییرات هزینه از نظر نفرروز، مصرف نهادهها و هزینه آبیاری و درآمد حاصله از نظر افزایش عملکرد در شهرستانهای آمل، بابل، بابلسر، ساری و بهشهر در 12 دهستان و 167 پرسشنامه در اراضی تجهیز شده و مزرعه سنتی در همان منطقه را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که هزینه تولید 4/26 درصد کاهش و درآمد نیز 1965300 ریال افزایش داشته است.
عبدلی (1387)، مشکلات اساسی اجرای طرح را چنین بیان میکند.
حیطه اصلی یکپارچه سازی، تنها در اصلاح ساختار زمینهای کشاورزی خلاصه شده است.
دولت حامی آن است و سایر ذینفعها هنوز به طور بایسته وارد میدان نشدهاند.
نهادسازیهای مناسب انجام نشده است.
ارزیابیهای جامع و تحلیل کافی در این زمینه در کشور صورت نگرفته.
ادبیات علمی و فنی در این زمینه هنوز بسیار ضعیف است.
دانشگاههای کشور به تدریس و توجه به یکپارچه سازی نپرداختهاند.
نبود نظام حقوقی زمینداری و نظام ثبتی و نقشهها و اسناد مالکیت غالب اوقات موجب اختلاف میشود.
مشکلات ناشی از کوچک بودن مالکیتها و نبود مکانیزمهای خاص برای بزرگتر کردن آن.
عدم اتکای برنامه یکپارچه سازی به مطالعات حوزه آبی و اقلیمی.
فقدان تناسب منابع و ظرفیت ماشینآلات موجود با هدفهای کمی سالانه برنامه .
نبود نظام پایشی و ارزیابی و وجود نواقص در طراحی و متعاقب آن در اجراء.
نبود برنامههای تکمیلی (برنامهی مکانیزاسیون، برنامهی تولید کشت دوم، برنامهی توسعهی تشکلهای کشاورزان).
نتایج تحقیقات محمدزاده (1388)، پیشنهادات ذیل را شامل میگردد.
توصیه کودی مناسب، حداقل در سالهای اولیه بعد از اجرای طرح ضروری است.
طراحی حتیالامکان متمرکز و منطقهای کردن طرحها.
استفاده از ماشینآلات مناسب تسطیح اراضی شالیزاری.
زمانبندی صحیح در اجرای طرح.
آموزش به کشاورزان.