مرحله بلوغ و فعالیت

دانلود پایان نامه

پوست اولیه اغلب صاف و پیوسته است، اما هنگامی که این لایه از فعالیت باز ماند، لایهای جدید پایینتر از لایه قبلی شکل میگیرد که برای یکسال دیگر یا چندین سال ادامه مییابد.
به طور کلی، پوست شاخههای جوانی که به یک درخت بالغ تعلق دارند، صاف است، در حالی که در قسمتهای پایینتر تنه و تا چند متری سطح زمین، بشره کم و بیش پایدار و همراه با شیارهای عمیق دیده میشود.


1-6-1-1- پوست خزانکننده
در E. camaldulensis پوستها به صورت ورقههای نسبتأ پهن جدا میشوند و در بعضی گونهها پوست به شکل پوسته یا فلسهای بسیار کوچک جدا میشوند.
1-6-1-2- پوست پایدار
چنانچه لایه مولد بافت چوب پنبه در عمق تجدید نشود و یا قسمتهای بیرونی بشره به هر دلیلی به صورت دورهای از درخت جدا نگردد، به آن پوست پایدار گفته میشود. هنگامی که پوست کهنه میشود، سطح آن اکسیده و تار میشود و کم و بیش شکننده گشته و صفات ویژه خود را از دست میدهد.
1-6-2- برگ
برگ بسیاری از گونههای اکالیپتوس از مرحله دانهال تا درخت بالغ متغیر است و گاهی به صورت چشمگیر برگها ابزار مهمی از نظر شناسایی هستند.
1-6-2-1- برگهای دانهال
شامل نخستین برگهایی است که در نخستین سال رویش روی دانهالها ظاهر میشوند. جفت برگهایی که از جوانه انتهایی سرچشمه میگیرند به صورت متقابل و در دو طرف ساقه قرار دارند و جفت برگهای پی در پی به صورت متقابل چلیپایی آرایش مییابند.
1-6-2-2- برگهای جوان
این برگها بر روی دانهالهای موجود در نهالستان که چهار تا شش جفت برگ از نوک جوان و در حال رشد آن ظاهر شده، دیده میشوند.
1-6-2-3- برگهای متوسط
برگهای متوسط اغلب از برگهای جوان یا بالغ بزرگترند و جفتهای زیادی از آن ممکن است بعد از مرحله جوانی یا قبل از تولید کم و بیش پایدار شاخ و برگ در مرحله بلوغ، توسط جوانه انتهایی تولید شوند.
1-6-2-4- برگهای بالغ یا رسیده
شامل برگهایی است که به طور معمول روی قسمتهای سالم تاج درختان بالغ بوجود میآیند. این برگها به طور معمول چرمی، اغلب ضخیم، شق، بسیار مومی و غنی از بافت اسکلرانشیم هستند. شکل برگها بسته به گونه متغیر است و تا حدودی باریک تا نیزهای باریک، نیزهای پهن، بیضی، مستطیلی یا حتی تخممرغی و کروی میباشد. برگهای بالغ اغلب داسی شکل هستند و ابعاد آنها به صورت قابل توجهی متغیر است.
1-6-3- آرایش رگبرگها
برگ اغلب گونهها دارای یک رگبرگ اصلی فراهم و قابل تفکیک است که دنباله رگبرگهای فرعی از آن منشعب شده و پس از آن منشعب شده و پس از طی نمودن پهنای برگ، با رگبرگ حاشیه داخلی برگ که کرانه لبه برگ را میپیماید، متصل میشود. رگبرگ فرعی نسبت به رگبرگ اصلی زاویه منظمی را تشکیل میدهند (به ویژه در بخش میانی برگ). به طور کلی سه نوع آرایش رگبرگ شناسایی شده است (شکل1-1).رگبرگ شانهای، رگبرگ مورب و رگبرگ دراز.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع برنامه ریزی توسعه و برنامه های توسعه

شکل (1-1) انواع آرایش رگبرگ به ترتیب از بالا به پایین شانهای، مورب و دراز
1-6-4- گل آذین
گلها اغلب گروهی و به شکل گل آذین هستند، به استثنای تعداد کمی از گونهها که فقط دارای یک گل آذین میباشند. برگهها و برگههای فرعی گل آذین ریزان و با دوام هستند. در اکالیپتوس دو نوع گل آذین نامحدود یا خوشهای و محدود یا گرزن دیده میشود. گل آذین گرزن به صورت دو جانبه و دو طرفه دیده میشود، تعداد گل در هر خوشه یا گرزن بر حسب گونه متغیر است. گل آذین در اغلب گونههای اکالیپتوس گرزن دو سویه است که به صورت قابل ملاحظهای متمرکز شده است.
1-6-5- گل
جوانه منفردی که در گل آذین وجود دارد دارای دو قسمت مجزا است که قسمت بالایی به نام سرپوش است که اغلب پس از باز شدن جوانه و ظاهر شدن پرچمها میافتد. قسمت پایینتر به نام نهنج میباشد.