سایت مقالات فارسی – 
مدلسازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه ها- قسمت ۴۱

سایت مقالات فارسی – مدلسازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه ها- قسمت ۴۱

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

این نتایج متعلق به بازه ی زمانی و مکانی خاص می باشد، لذا دیگر محققان چنانچه می خواهند از نتایج این تحقیق در پژوهشهای خود استفاده کنند باید این کار را با احتیاط انجام دهند .
این احتمال وجود دارد که با تغییر مکان و یا زمان تحقیق نتایج متفاوتی حاصل شود .
منابع و مآخذ
منابع فارسی
آذر، عادل؛ مؤمنی، عباس، ۱۳۸۱، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد ۱، چاپ هشتم، تهران: سمت .
ایرانپور، زهرا ، ۱۳۸۳ ، شناسایی و بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری از خدمات پس از فروش شرکت سایپا یدک در تهران با استفاده از مدل کانو، پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس.
باقری، مصباح الهدی؛ امیدی کیا ، کامران ، ۱۳۸۶، طراحی مدل مفهومی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان، اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم،صص ۵-۲۸
البدوی، امیر؛ محمد عنایت تبار، ۱۳۸۵، مدیریت ارتباط با مشتری در محیط الکترونیکی، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
بردبار، حامد ؛ حسینی فرد، سید مجتبی ، ۱۳۸۹ ، رضایت مشتری(مفاهیم، ابزارهای اندازه گیری، مدلهای شکل دهی)، پردیس قم دانشگاه تهران، راهبرد، سال سوم، شماره چهارم.
تنر, ارتور؛ ارودیتورو، ایرونیک، ١٣٧۶ ، مدیریت کیفیت فراگیر(TPM) ؛ ترجمه حبیب الله شرکت، چاپ اول، اصفهان: نشر ارکان.
حسن زاده، محمد؛ دلیل التجاری، نیلوفر، ۱۳۹۱، سنجش عوامل مؤثر در اجرای موفق استراتژی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری خصوصی با استفاده از مدل سلسله مراتب تحلیلی (AHP )، فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی، سال اول، صص ۹۴ – ۷۷٫
خاکی ، غلام رضا ، ۱۳۸۷ ، روش تحقیق بارویکردی به پایان نامه نویسی ، تهران ، انتشارات بازتاب .
خیری، بهرام؛ نائیجی، محمد جواد، ۱۳۸۸، نقش استقرار مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در موفقیت های درونی و بیرونی سازمان، مدیریت کسب و کار، دوره ۱، شماره ۲، صص ۱۰۹ – ۸۵٫
دادخواه، محمدرضا ،۱۳۸۷ ، مشتری داری ، شهرآشوب، تهران، چاپ اول، جلد یک ، ۳۹ – ۶۹
دانشور، نازنین، ۱۳۸۵، بررسی نقش آموزش الکترونیکی در مدیریت الکترونیکی منابع انسانی، عصر فناوری اطلاعات، شماره ۱۷
رنجبریان، بهرام ؛ سلطانی ، مریم ، ١٣٨٠ ، چگونگی استقرار یک سیستم رسیدگی به پیشنهادات و شکایات ارباب رجوع در راستای استراتژی مشتری نوازی، اولین سمینار تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.
روستا، احمد ؛ ونوس ، داور ؛ ابراهیمی ، عبدالمجید ، ١٣٧۵ ، مدیریت بازاریابی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
روستا، احمد ؛ ونوس ، داور ؛ ابراهیمی ، عبدالمجید ، ۱۳۸۵ ، مدیریت بازاریابی، تهران: انتشارات سمت.
زارعی متین، حسین، ۱۳۸۸ ، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ، آگاه، تهران، چاپ اول ، جلد اول، ص ۱۶۰
سرفرازی، مهرزاد؛ غلامرضا معمار زاده، ۱۳۸۸، متدولوژی استقرار مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری: ضرورتی در هزاره سوم، مجله فناوری اطلاعات، شماره ۴۵
سرمد ،زهره ؛ عباس بازرگان.، الهه حجازی، ۱۳۸۳ ، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه.
سیدجوادین، سیدرضا؛ کیماسی، مسعود ، ۱۳۸۴ ، مدیریت کیفیت خدمات ، چاپ نگاه دانش ، تهران
صدری، بیژن ، ١٣٧٨ ، بررسی دیدگاه مشتریان پراید در مورد کیفیت محصول در شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد اصفهان.
کاتلر، فیلیپ ، ۱۳۸۳ ، مبانی مدیریت بازاریابی، ترجمه علی پارساییان ، تهران، انتشارات ترمه.
کاتلر، فیلیپ ؛ ارمسترانگ، گری ، ۱۳۸۵ ، اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده ، تهران ، انتشارات اتروپاتپ.
کاووسی، سید محمد رضا ؛ سقایی، عباس ، ۱۳۸۴ ، روشهای اندازه گیری رضایت مشتری ، نشر سیزران.
کریمی، فروغ؛ رضا ؛ شعبان الهی، ۱۳۸۷، ارائه چاچوب استراتژیک برای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس.
کمالیان، امین رضا؛ امینی لاری، منصور؛ معزی، حامد ، ۱۳۸۸، بررسی تأثیر سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری بر رضایت مشترین ( مورد کاوی : شرکت چینی بهداشتی گلسار فارس ) ، چشم انداز مدیریت، شماره ۳۲ . صص ۸۷ – ۶۹٫
لاولاک، کریستوفر ؛ رایت، لارن ، ۱۳۸۵ ، اصول و مدیریت بازاریابی خدمات، ترجمه بهمن فروزنده، نشر اموخته.
محمدی، محمد ،۱۳۸۸ ، بررسی میزان رضایتمندی، وفاداری و تعهد مشتری دربخش خدمات ( مورد کاربردی بانک ملت )، پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران.
مستقل، رضا، ۱۳۸۵، بررسی رضایت مشتری و کیفیت خدمات در خرید آنلاین در ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
ملکی، اناهیتا ، دارابی، ماهان ، ۱۳۸۷ ، روشهای مختلف اندازه گیری رضایت مشتری . ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، شماره ۳
منصوری ، احسان؛ برادران کاظم زاده، رضا، ۱۳۸۸، تعیین عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان الکترونیکی، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.
موسی خانی، محمد؛ شمس، راحیل ، ۱۳۸۵، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی پل ارتباطی مدیریت کسب و کار و فناوری اطلاعات، پیام مدیریت، شماره ۱۹و ۲۰، صص ۱۵۸-۱۳۳
نوربخش، سید کامران؛ میر ابراهیم اصفهانی، سید عباس؛ وهابی، سید رقیه ، ۱۳۸۹ ، ارزیابی میزان رضایت مشتریان شرکت ایساکو از خدمات پس از فروش با استفاده از مدل کانو، ( پژوهشگر ) فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره ۲۵٫ ص ۵۵ – ۶۴
ونوس، احمد ، ۱۳۸۳، بازاریابی خدمات بانکی برای بانک های ایران، نشر نگاه.
هاوکینز، دل ؛ بست، راجر و کانی، کنث ( ۱۳۸۵ )، رفتار مصرف کننده، ترجمه روستا ، نشر سارگل.
هومن ، حیدر علی ، ۱۳۸۴ ، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل ، انتشارات سمت .
هیل، نیگل ،۱۳۸۵، اندازه گیری رضایت مشتری ، ترجمه محمد رضا و منیره اسکندری، رسا، چاپ اول، جلد اول، ۱۱
منابع لاتین
Adrian J . Slywotsky , ( 2000 ), The Age of the Choiceboard , Harvard Business Review , January – February , 2000 , PP . 40-1

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.