تحقیق – 
مدلسازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه ها- قسمت ۳۹

تحقیق – مدلسازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه ها- قسمت ۳۹

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

که در واقع این ادعا وقتی به صورت فرض آماری بیان می شود به شکل زیر خواهد بود:
H0 : بین بهبود ارتباط با مشتری و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود ندارد.
H1 : بین بهبود ارتباط با مشتری و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول ۴ – ۱۳ بررسی میزان ارتباط میان بهبود ارتباط با مشتری و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی

معنی داری مقایسه با مقدار بحرانی T ضریب ساختاری روابط
معنی دار نیست ۹۶/۱>63/1 ۶۳/۱ ۱۴/۰

متغیر وابسته: میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی
متغیر مستقل: بهبود ارتباط با مشتری
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در رابطه متغیر بهبود ارتباط با مشتری و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی می توان گفت ضریب مسیر برابر است با ۱۴/۰ و مقدار T بدست آمده برای این ضریب ۶۳/۱ می باشد که این مقدار در سطح ۰۵/۰ معنادار نمی باشد در نتیجه ادعای محقق مورد تایید واقع نشده است و با اطمینان ۹۵ در صد می توان گفت بین بهبود ارتباط با مشتری و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود ندارد.
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵ – ۱ ) مقدمه
در پایان هر فعالیت پژوهشی محقق پس از آزمون فرضیات، باید نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه هایی هستند که پیشنهادات براساس آن شکل می گیرند. بنابراین یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجه گیری های صحیح و ارائه پیشنهادات مربوط و مناسب است. نتیجه گیری هایی که بر اساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشد، می تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده است را برطرف نماید. در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه می شود و با تحلیل آنها سعی می شود تا به سؤالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود، پاسخ داده شود.
۵- ۲ ) نتایج تحقیق
بین مدیریت الکترونیکی در کارخانه ها و افزایش رضایت از خدمات پس از فروش رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم و جدول ۴ – ۳ ، این فرضیه با مقدار ضریب ساختاری ۰۲۶۸/۰ و آماره t ، ۴۳/۴ مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج تحقیقات منصوری و کاظم زاده ( ۱۳۸۸ )، کمالیان و امیری لاری ( ۱۳۸۸ ) ، دونکان و گری ( ۲۰۰۲ ) و جان بکر و همکارانش ( ۲۰۰۹ ) یکسان می باشد.
بین مدیریت الکترونیکی در کارخانه ها و افزایش رضایت از محصول در مدیریت الکترونیکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم و جدول ۴ – ۴ ، این فرضیه با مقدار ضریب ساختاری ۴۴/۰ و آماره t ، ۵۴/۳ مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج تحقیقات منصوری و کاظم زاده ( ۱۳۸۸ )، کمالیان و امیری لاری ( ۱۳۸۸ ) ، دونکان و گری ( ۲۰۰۲ ) و جان بکر و همکارانش ( ۲۰۰۹ ) یکسان می باشد.
بین مدیریت الکترونیکی در کارخانه ها و افزایش رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم و جدول ۴ – ۵ ، این فرضیه با مقدار ضریب ساختاری ۵۸/۰ و آماره t ، ۹۶/۵ مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج تحقیقات البدوی و عنایت تبار ( ۱۳۸۵ )، کمالیان و امیری لاری ( ۱۳۸۸ ) ، دونکان و گری ( ۲۰۰۲ ) و جان بکر و همکارانش ( ۲۰۰۹ ) یکسان می باشد.
بین افزایش رضایت از خدمات پس از فروش و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم و جدول ۴ – ۶ ، این فرضیه با مقدار ضریب برآورد شده ۰۳/۰- و آماره t ، ۳۷/۰- مورد تأیید قرار نگرفته است. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج تحقیقات دونکان و گری ( ۲۰۰۲ ) یکسان نمی باشد.
بین افزایش رضایت از محصول در مدیریت الکترونیکی و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم و جدول ۴ – ۷ ، این فرضیه با مقدار ضریب برآورد شده ۶۸/۰ و آماره t ، ۵۶/۴ مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج تحقیقات البدوی و عنایت تبار ( ۱۳۸۵ )، سرفراز و معمار زاده ( ۱۳۸۸ ) ، دونکان و گری ( ۲۰۰۲ ) و جان بکر و همکارانش ( ۲۰۰۹ ) یکسان می باشد.
بین رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکی و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم و جدول ۴ – ۸ ، این فرضیه با مقدار ضریب برآورد شده ۲۵/۰ ، و آماره t ، ۶۴/۲ مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج تحقیقات البدوی و عنایت تبار ( ۱۳۸۵ )، سرفراز و معمار زاده ( ۱۳۸۸ ) ، دونکان و گری ( ۲۰۰۲ ) و جان بکر و همکارانش ( ۲۰۰۹ ) یکسان می باشد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.